En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1640
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :38
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1640
Şikayetçi:
 Burak Elk. Prj. İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti., Arifbey Çarşısı Nu: 8 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü, Üniversite Cad. Nu: 57 35042 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10557
Başvuruya konu ihale:
 2006/148274 İhale Kayıt Numaralı “Bayındır-Çırpı DM ve Çevre Hat İrtibatı ve Menderes-Değirmendere Kök-Çile ENH” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.05.2007 tarih ve 06.02.61.0111/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü’nce 10.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü

ile yapılan “Bayındır-Çırpı DM ve Çevre Hat İrtibatı ve Menderes-Değirmendere Kök-Çile ENH”

ihalesine ilişkin olarak Burak Elk. Prj. İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.03.2007 tarihinde

yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin

09.04.2007 tarih ve 10557 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen

şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

Başvuru konusu ihalenin, katılan 6 firmanın yeterlik alamadığı ve rekabet ortamının

oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, firmalarının teklifinin Bayındırlık pozlarına ait alt detay

birim fiyat teklif toplamının ana icmal sayfasına farklı geçirildiği ve bu nedenle değerlendirme dışı

bırakıldığı, elenen diğer firmaların bayındırlık pozlarına ait iş kalemlerine ayrı ayrı fiyat

vermedikleri için elendiği, kendilerinin ise tüm alt kalemlere ayrı ayrı fiyat verdiği, sadece icmal

sayfasına taşımada bir hata yaptıkları, bunun ise aritmetik hata olarak değerlendirilerek

düzeltilmesi gerektiği, tekliflerinin düzeltilme sonucunda ikinci sırada olacağı, 12 firmanın teklif

verdiği ihalede 6 firmanın yeterli olmamasının rekabeti engellemesinden söz edilemeyeceği,

İddialarına yer verilmiştir.

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme

ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 inci maddesinin son fıkrasında “En son aşamada,

isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata

bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar

ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin

esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş

teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek

zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde

herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir

kaydedilir.” düzenlemesi,

39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri

reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün

isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük

altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme

gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

40 ıncı maddesinin beşinci fıkrasında “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek,

ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen

bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise

nedenleri belirtilir.” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8 nci maddesinin (f) bendinde “Birim

fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif

almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü

şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik

olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar.

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise, uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı

olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.” düzenlemesi yer

almaktadır.

İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında hazırlanarak isteklilere verilen birim fiyat

teklif cetvelinin Bayındır-Çırpı Dm ve Çevre Hatları İrtibatı İnşaat işleri Yaklaşık Maliyet Analizi

başlığı GEDİZ 2 poz numarasıyla Çevre İhata Duvarı ve Saha düzenlemesi (ekli projesine uygun)

başlığı altında ve bu başlığa ilişkin olarak “inşaat işleri GEDİZ2 pozu detayı” yer almıştır.

İdare tarafından birim fiyat cetvelinde “GEDİZ2” pozu ve poz detayları ayrı ayrı olarak

düzenlenmiştir. “GEDİZ2” pozunun icmal olarak düzenlendiği, poz detaylarının ise ayrı bir liste

olarak değil birim fiyat cetvelinin devamı şeklinde düzenlenmesi gerekmekteyken, ayrı bir sayfada

düzenlendiği, bu düzenlemenin isteklilerin geçerli teklif vermelerini engellediği, 6 adet isteklinin

ayrı bir sayfada düzenlenen poz detaylarını doldurmadıkları için değerlendirme dışı kaldığı, 2 adet

isteklinin poz detayındaki tutarı poza aktarırken yaptığı hata nedeniyle değerlendirme dışı kaldığı

birlikte değerlendirildiğinde şikayetçinin poz detayları toplamını poza aktarmada yaptığı hatanın

aritmetik hata olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

12 isteklinin teklif verdiği ihalede “GEDİZ2” pozunun hatalı düzenlenmesi nedeniyle 8

isteklinin değerlendirme dışı kaldığı, geçerli üç tekliften ikisinin teklifinin yaklaşık maliyetin

üzerinde olduğu anlaşılan ihalenin idarece rekabetin oluşmaması gerekçesiyle iptal edilmesi

mevzuata aykırı bulunmamıştır.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul