• Karar No: 2007/UY.Z-1641
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :39
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1641
Şikayetçi:
 Bozoğlu İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti.,Tunalı Hilmi Cad. Büklüm Sokak No:117/1 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12264
Başvuruya konu ihale:
 2006/122154 İhale Kayıt Numaralı “Kağıthane Laboratuar Binası İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 06.03.07.0075/2007-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 24.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan

“Kağıthane Laboratuar Binası İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Bozoğlu İnşaat Taah. ve Tic.

Ltd. Şti.’nin 26.04.2007 tarih ve 12264 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda

bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

Başvurunun reddine,

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların

incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada

öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 24.11. 2006 tarihinde

yapılan “Kağıthane Laboratuar Binası İkmal İnşaatı” ihalesinin 02.12.2006 tarihli karar ile

kendileri üzerinde bırakıldığı, ancak ihalenin 22.02.2007 tarihinde iptal edildiği, Onur İnş. ve Tic.

Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurumuna yapılan şikayet başvurusu üzerine Kurulunun

15.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-63 sayılı kararıyla “İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen

ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün

olmadığından, mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek,

gerekiyorsa incelenmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,” karar verildiği, bu

durumda idarenin Kurul kararını bu aykırılıklara neden olan ilgililerin sorumluluğu hakkında

inceleme yapılması şeklinde uygulaması gerektiği, idarece alınan iptal kararının tamamen keyfi

olduğu ve kamu yararı gözetilmeden ve ilgili kişileri sorumluluktan kurtarmak amacıyla alındığı,

bu nedenle idarenin 22.02.2007 tarihli kararı hakkında düzeltici işlem tesis edilerek ihaleye devam

edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İncelenen ihalede;

Daha önce Kurumda ihale dokümanına ilişkin olarak 2006/06.00.714 nolu dosya hakkında

Kurulca 15.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-63 no’lu Kararın verildiği, ihale sürecine ilişkin olarak da

2007/06.00.147 nolu dosyada Kurulca 09.04.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1254 sayılı Karar ile

2007/06.00.221 nolu dosyada 09.04.2007 tarih ve 2007/1313 sayılı Kararın verildiği ihalenin iptal

edilmesi işlemine ilişkin olan ve yukarıda ayrıntıları verilen itirazen şikayet başvurusu hakkında

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen ön inceleme

konuları yönünden yapılan incelemede; başvuru dilekçesine idareye iptale karşı yapılan dilekçeye

verilen cevap yazısının bir örneği ile temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin

aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği görüldüğünden şikayet başvurusunun

aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca, dilekçedeki eksikliğin

tamamlanması gerektiği hususunun şikayetçiye 27.04.2007 tarih ve 815-5720 sayılı yazımız ile

bildirildiği, bu bildirimin istekli tarafından tebellüğ edildiği tarihin tamamlama dilekçesinde

belirtilmemesine rağmen idarenin cevap yazısından ve PTT internet sitesinden anılan tarihin

04.05.2007 tarihi olduğunun belirlendiği, başvuru için tamamlama işleminin temsile yetkili

olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri hariç

olmak üzere diğer eksikliğin süresi içinde tamamlandığı, temsile yetkili olunduğuna dair belgeler

ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin tamamlanmadığı,

Ayrıca, Başvuru konusu ihaleye ilişkin dokümanın başvuru sahibi tarafından satın

alındığına ilişkin bilginin dilekçede belirtilmediği, başvuru konusu ihalenin 22.02.2007 tarihinde

iptal edilmesine ilişkin verilen 01.03.2007 tarih ve 29760 sayılı iptal kararının başvuru sahibi

tarafından 03.03.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, anılan iptal kararına ilişkin olarak başvuru

dilekçesinde idareye şikayet başvurusu için şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun

farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi olarak 03.03.2007 tarihinin belirtildiği,

başvuru sahibi tarafından süresi içinde iptale karşı 05.04.2007 tarihinde idareye şikayet

başvurusunda bulunulduğunun sehven yazıldığının kabulü ile Kuruma yapılan ilk başvuruda

idareye şikayet başvuru tarihinin 15.03.2007 tarihinde yapıldığının kabul edildiği, ancak daha

sonra başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan ikinci başvuruda idareye yapılan şikayet başvuru

tarihinin 05.04.2007 tarihi olduğunun anlaşılması nedeni ile, başvuru sahibi tarafından iptal

kararına ilişkin olarak şikayet başvurusu için şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun

farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi olarak 03.03.2007 tarihi kabul

edildiğinde 05.04.2007 tarihinde on beş günlük sürenin aşılarak iptale karşı idareye şikayet

başvurusunda bulunulduğu, anılan şikayet başvurusunun reddine ilişkin verilen 18.04.2007 tarih ve

56430 sayılı yazının başvuru sahibi tarafından 19.04.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, 25.04.2007

tarihli dilekçe ile Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun süresi içinde yapıldığı

anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari

Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde

şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten

itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir

karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın

istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar

tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına

alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye

usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı

Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol

açan durumun farkına varıldığı 03.03.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet

başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.04.2007 tarihinde şikayet

başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği

anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

1) Başvurunun reddine,

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde

iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen

dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek

bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul