En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1642
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :40
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1642
Şikayetçi:
 Elensari İnş. Taah. Temz. ve İlaç. San. ve Tic. Ltd. Şti.,Barbaros Mah. G.M.K. Bulvarı Eke Ersöz Apt. No:412 1/1 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Tarsus Kaymakamlığı Tarsus Köylerine Hizmet Götürme Birliği,Özel İdare İşhanı Kat:1 No:5 Tarsus/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2007 / 12856
Başvuruya konu ihale:
 2007/14422 İKN|li “Mersin Tarsus Camilimanda Köyü Kkydp Damla Sulama Projesi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 06.03.20.0132/2007-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Tarsus Kaymakamlığı Tarsus Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından 27.03.2007

tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mersin - Tarsus - Camilimanda Köyü Damla Sulama Projesi”

ihalesine ilişkin olarak Elensari İnş. Taah. Temz. ve İlaç. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.05.2007 tarih

ve 12856 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

Başvurunun görev yönünden reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İhale ilanında bulunmadığı halde SSK ve Vergi Borcu Yok yazıları dosyalarında

olmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa Kamu İhale Kanunun ilgili

maddeleri incelendiğinde ilanda yer verilmeyen hiçbir belgenin ihale sırasında istenmesinin mümkün

olmadığı,

2) İhale başladıktan dosyalar açıldıktan sonra inceleme sırasında hiçbir gerekçe

gösterilmeden ve teklifler açıklanmadan yüklenicilerin tamamı dışarı çıkarılarak 15 dakika sonra

tekrar iştirakçiler içeriye alınarak komisyonca ihale kurallarına uyulmayarak tekliflerin ikinci

oturumda açıldığı,

3) İhale dosyasının 02.03.2007 tarihinde belge karşılığı firmalarınca satın alındığı, ihale

komisyonunun zeyilname yaptığı, zeyilnameyi 06.03.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde

yayımladığı, ihale dosyasının zeyilnameden önceden alınmasına rağmen zeyilnamenin firmalarına

iletilmediği,

4) Komisyonca yapılan zeyilnamede anahtar teknik personel olarak mühendis dışında teknik

personel istendiği, oysa ki Kamu İhale Kanuna göre sadece mühendis ve mimarların anahtar teknik

personel olarak istenebileceği,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin Mersin Tarsus İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

tarafından yapıldığı, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kuruluş dayanağının 5355 sayılı Mahalli

İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesi olduğu, anılan Kanun maddesinde “….bu birliklerin

yapacakları ihalelere ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı

tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm uyarınca İçişleri

Bakanlığı tarafından hazırlanan Mahalli İdari Birlikler Tip Tüzüğünün 32 nci maddesinde Köylere

Hizmet Götürme Birlikleri (üyeleri arasında il özel idaresi ve belediye olmayan) ve üyelerinin

tamamı köylerden oluşan diğer birliklerin İhale Kanunlarına tabi olmadığı ve İçişleri Bakanlığı

tarafından çıkarılacak İhale Yönetmeliğine tabi olduğunun belirtildiği,

Ayrıca Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin 4734 sayılı Kanuna tabi olmadığı hususunda

01.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-97 sayılı Kurul Kararı ile karar alındığı,

Başvuru konusu ihaleyi yapan Mersin Tarsus İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği

Başkanlığının tüm üyelerinin köylerden oluştuğu,

Tespit edilmiştir.

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734

sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi

bulunmaktadır.

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun

inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

ıklanan nedenlerle;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendi

gereğince başvurunun görev yönünden reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul