En son güncellemeler 7 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1663
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :1
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1663
Şikayetçi:
 Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti., 1424 Sokak No:3/2 Kahramanlar / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Davutlar Belediyesi Başkanlığı, Türkşanlı Mahallesi Menderes Caddesi 09430 Kuşadası / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 10042
Başvuruya konu ihale:
 2007/4185 İhale Kayıt Numaralı “Kapalı Pazar Yeri İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 06.02.52.0120/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Davutlar Belediyesi Başkanlığı’nca 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan

“Kapalı Pazar Yeri İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti.’nin

12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.03.2007 tarihli yazısı ile reddi

üzerine, başvuru sahibinin 03.04.2007 tarih ve 10042 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2007

tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhaleye hazırlık sırasında uzay çatı projesinin eksiklikleri ile ilgili olarak (detay

eksiklikleri ve kullanılacak elemanların yeterli tanımlanmaması) idareye şifahi başvurularında

UZAY MODÜL Firmasına yönlendirildikleri, firmanın sahibi olan bayanın ihaleyi alan Haluk

BAKKALOĞLU’nun eşi olduğu, bu yönlendirmelere ilişkin olarak ihaleye katılan firmaların

bilgilerine başvurulabileceği,

2) İhale sırasında en düşük teklifi veren isteklinin zarfının açılmadığı, noter tasdikli bir

belge yüzünden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının söylendiği, firmanın itirazı üzerine

teklifinin değerlendirmeye alındığı ancak bu işlemin diğer isteklilerin huzurunda yapılmadığı,

3) İdarenin şikayet üzerine verdiği cevapta; maliyet bileşenleri ve bunlara ait analizlerin

birim fiyat tarifleri ile genel teknik şartname esaslarına uygun analizler ve bileşenler olmadığının

belirtildiği, oysa ihalenin anahtar teslim götürü bedel teklif ile yapıldığı, burada belirtilen maliyet

bileşenlerinin metraj niteliği taşımayıp ilgili imalattaki miktar değeri olduğu,

4) İhale üzerinde bırakılan Haluk BAKKALOĞLU ile aralarındaki fiyat farkının 39.000

YTL daha düşük olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu hususun ihale dokümanı üzerinden tespiti mümkün bulunmadığından iddia

değerlendirilmemiştir.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İncelemeye konu ihalede en düşük teklifin Dündar Gıda Tur. Sey. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

tarafından verildiği, anılan isteklinin teklif zarfının açıldığı ancak geçici teminat mektubu, yapı

araçları taahhütnamesi ve anahtar teknik personelinin uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin

değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede teklif zarfı ılmayan tek istekli olan Sökmen Mimarlık İnş.

Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının imzasız ve kaşesiz olduğu gerekçesiyle teklifinin

değerlendirme dışı kaldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla; ihale dokümanı üzerinde yapılan incelemede teklif zarfı uygun olan isteklilerin

zarflarının açıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasına ilişkin bir husus tespit edilmemiştir.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun “Aşırı şük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde;“İhale komisyonu

verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit

ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı şük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden

önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile

ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin

yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı ıklamaları dikkate alarak, aşırı

şük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya

yazılı ıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu ihaleye 18 isteklinin teklif verdiği, geçerli olduğu belirlenen 14 teklife (idare

geçerli 14 teklif olmasına rağmen aşırı şük teklif hesabında 13 teklifi göz önüne almıştır) ilişkin

olarak; ihale komisyonu kararı ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yayımlanan formüle göre aşırı

şük teklif sınır değerinin tespit edildiği, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan 5 istekliden

tekliflerine ilişkin olarak (maliyet bileşenleri, analizler), idari şartname, ihale dokümanının

kapsamını oluşturan belgelerden olan pursantaj listesi, pursantaj icmal tablosu, imalatlara ait teklifi

oluşturan analizler, proforma faturalar, seçilen teknik çözümler, kullanılan avantajlı koşullar ve

yapım işinin özgünlüğü hususları da dikkate alınmak suretiyle yazılı ıklama istenilmesine karar

verildiği, Muzaffer ER ile Metse İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idarece verilen tarihe kadar

sorgulama yazısına cevap vermedikleri,

Başvuru sahibi ve Münir BAYHAN-Kuzenler İnş. Taah. Kontrollük Müşavirlik İnş. Malz.

Zirai Tic.’nin aşırı şük teklif sorgulamalarına verdikleri açıklamalarda, idari şartnamenin 6 ncı

maddesinde istenilen pursantaj listesi ve pursantaj icmal tablosunun verilmediği gerekçesiyle

tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı ve 02.03.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile

ihalenin Haluk BAKKALOĞLU üzerinde bırakıldığı ve komisyon kararının ihale yetkilisince

onaylandığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin aşırı şük teklif açıklamasında; inşaat ve tesisat imalatları ile bu

imalatlara ilişkin analizlerin sunulduğu, proforma faturaların ise ek olarak verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna idarece verilen

cevapta; isteklinin teklifini oluşturan analiz ve bileşenlerin idare tarafından pursantaj listesinde yer

alan birim fiyat tarifleri, genel teknik şartname esaslarına uygun analizler ve bileşenler olmadığı,

örneğin uzay sistem çelik çatı yapılması ile ilgili analiz ve proforma faturanın bulunduğu ancak

uzay sistemin hangi çap ve bileşenlerden oluştuğu, bunların analiz ve bileşenlerinin yazılmadığı,

diğer imalat analizlerinin de aynı şekilde yapıldığı, ayrıca teklifte miktarlar yönünden

uyumsuzluklar olduğu, bu sebeplerle istekli tarafından yapılan aşırı şük teklif açıklamasının

yeterli görülmediği belirtilmektedir.

Başvuru sahibinin teklif bileşenlerine ilişkin olarak yaptığı ıklama, ihale komisyonu

kararı ile idarenin şikayet üzerine aldığı karar dikkate alındığında; başvuru sahibi tarafından ihale

konusu işe ilişkin imalatların ve analizlerin verildiği, bazı analizlerin detaylı olarak bazı analizlerin

ise proforma fatura baz alınarak oluşturulduğu, yüklenicinin sözleşmenin yürütülmesi sırasında iş

kalemlerine ilişkin imalatları projesine göre yapacağı, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak

yapılan ihalelerde, bazı iş kalemlerinin niteliği itibariyle diğer bir iş kaleminin kapsamında

olabileceği, bu nedenle bazı iş kalemlerinin grup halinde değerlendirilmesinin uygun olacağı

hususu ile isteklinin fiyat teklifinde %6,5 kar öngördüğü,

Ayrıca, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan bir ihalede “imalat miktarlarının ihale

dokümanı içerisinde isteklilere verilememesi sebebiyle” istekliler tarafından hesaplanan

miktarların idare tarafından hesaplanan miktarlarla birebir uyuşmamasının ve isteklilerin

birbirlerinden farklı miktarlar önermesinin olağan olduğu, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan

ihalelerde, aşırı şük teklif sorgulanmasında ve ihalenin sonuçlandırılmasında esas olanın toplam

teklif rakamı olması gerektiği hususu dikkate alındığında,

Başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yukarıda yapılan

ıklamalar çerçevesinde mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Aşırı şük teklif sorgulaması yapılan Münir BAYHAN-Kuzenler İnş. Taah. Kontrollük

şavirlik İnş. Malz. Zirai Tic.’in aşırı şük teklif sorgulamasına verdikleri açıklama

değerlendirildiğinde; teklifini oluşturan maliyetlerin ve metrajların verildiği, analizlerin yer

almadığı görüldüğünden bu haliyle de ihale komisyonunca anılan isteklinin aşırı şük teklif

değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan işlemin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasının irdelenmesi sonucunda, tarafımızca yapılan

değerlendirmede başvuru sahibinin teklifinin geçerli bir teklif olduğu ve aşırı şük teklif

sorgulamasındaki açıklamaları yeterli görüldüğünden bu iddiası yerinde bulunmuştur.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve

imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin

belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı

yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde “Teklif mektupları

bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak

hazırlanır (standart formlar KİK018.0/Y ve KİK:019.0/Y).

Teklif mektuplarının aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun

olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir.Teklif mektuplarının

taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektuplar değerlendirme dışı

bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi gibi

yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış

sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen hükümler çerçevesinde İntermak Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Makem Yapı

Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından sunulan teklif mektubu değerlendirildiğinde,

anahtar teslim götürü bedel teklif mektubunun Standart Form-KİK018.0/Y’ye uygun olarak

sunulduğu ancak teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmadığı, söz

konusu teklif mektubunun anılan Kanun ve Yönetmelikte belirtilen zorunlu şartları taşımadığı

belirlenmiştir.

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde

belirtilen zorunlu şartları taşımayan anılan iş ortaklığına ait teklif mektubu uygun olmadığından

anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte olup idare tarafından

teklifinin uygun görülmesi işlemi mevzuata aykırılık taşımaktadır.

2) (a) 19.01.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1

maddesinde İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği

veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini

gösteren ve teklif edilen bedelinin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş

deneyim belgesi.” düzenlemesi,

Anılan ilanın 4.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak B-1, B-2, B-3, B-4 grubu işler

ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Mimar

veya İnşaat Mühendisliğidir.”

Düzenlemesi bulunmaktadır.

Şahabettin KARA İnş. Tem. Taş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin

16.10.2006 tarihinde Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, iş

sahibinin Kadri ÇELİK olduğu ve işin adının 25 Adet Dubleks Mesken olarak belirtildiği,

sözleşme bedeli ve sözleşme tarihi bilgilerinin yer almadığı anlaşılmıştır.

İdarece adı geçen isteklinin iş deneyim belgesinin uygun bulunduğu ve teklifinin geçerli

sayıldığı görülmüştür. İdarece bedel içeren taahhüde yönelik bir sözleşme olup olmadığının Yapım

İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki düzenlemeler göz önünde bulundurularak teyidinden

sonra iş deneyim belgesi ile ilgili değerlendirilme yapılması gerekmektedir.

(b) İhale ilanının 4.3.2 maddesinde;

“Adet Pozisyonu Mesleki Özellikler

1 Şantiye şefi İnş. Müh./Mimar/Yük. İnş. Müh./Yük. Mimar

1 Şantiye müh. İnş. Müh./Mimar/Yük. İnş. Müh./Yük. Mimar

Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.”

Düzenlemesi yer almaktadır.

İhale ilanında yapılan düzenleme ile ihaleye katılım için yeterlik kriteri olarak; en az 5 yıl

deneyimli 2 adet inşaat mühendisi veya mimarın anahtar teknik personel olarak öngörüldüğü

anlaşılmıştır.

Şahabettin KARA İnş. Tem. Taş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde sunduğu

belgelerin incelenmesi sonucunda; anahtar teknik personel olarak Zafer APAYDIN ve Murat

KALOĞLU’nun önerildiği, anılan şahıslara ilişkin olarak diploma ve sosyal güvenlik kurumu

onaylı belgelerin verildiği ancak meslek odası üye kayıt belgesi veya hizmet çizelgesinin yer

almadığı görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısı ve personel

durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak

anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya

mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde

çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili

meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek

odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına

prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile

tevsik edilir…” hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümden hareketle; istekliler tarafından anahtar teknik personelin deneyim süresini

tevsik etmek için meslek odası üye kayıt belgesi veya hizmet çizelgesinin sunulması gerektiği

anlaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından sunulan belgeler arasında, söz konusu anahtar teknik personelin

meslek odası üye kayıt belgesi veya hizmet çizelgesi bulunmadığından idarece teklifinin

değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmaması yönünde tesis edilen işlemde mevzuata

aykırılık bulunmaktadır.

3) (a) Dörtler Tur. İnş. Taah. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde sunduğu belgeler

incelendiğinde; anahtar teknik personel listesinde Soner YELKOVAN ve Gonca YELKOVAN’ı

önerdiği, anılan şahıslara ilişkin olarak diploma ve oda kayıt belgelerinin sunulduğu ancak sosyal

güvenlik kurumu onaylı belgelerin verilmediği görülmüştür. Nazilli Ticaret Sicili Memurluğunun

2002/436 sayılı yazısında anılan şahısların şirkette müdürlük görevini yürüten ortak olduklarına

ilişkin bir ifade yer almamaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısı ve personel

durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak

anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya

mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde

çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili

meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek

odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına

prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile

tevsik edilir.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde

müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim

kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi

ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi

ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz…” hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmünde, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar için

sosyal güvenlik kurumu belgelerinin aranmayacağı, diğer şahısların anahtar teknik personel olarak

öngörüldükleri durumda, şirket bünyesinde çalıştıklarına dair sosyal güvenlik kurumu belgelerinin

sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

Dörtler Tur. İnş. Taah. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgeler arasında, söz

konusu anahtar teknik personelin ihale tarihi itibarı ile bünyelerinde çalıştığına dair prim ödeme

belgeleri veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgeleri

bulunmadığından ve bu eksiklik sonradan tamamlatılabilecek nitelikte olmadığından, idarece

anılan isteklinin teklifinin bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

(b) İhale ilanının 4.3.3 maddesi; “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

Sıra No Ekipman Cinsi ve Öz. Min. Değeri

1 Ekskavatör 1

2 Yükleyici 1

3 Kamyon 1”

Şeklinde düzenlenmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin

Belgeler” başlıklı 42 nci maddesinde “..İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer

ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı

veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik

edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter

onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir…” hükmü yer almaktadır.

Dörtler Tur. İnş. Taah. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde sunduğu Yapı Araçları

Taahhütnamesinin noter onaylı olarak sunulmadığı görüldüğünden adı geçen isteklinin teklifinin

bu husus nedeniyle de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

4) (a) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin mesleki faaliyetini

sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinin 1

inci fıkrasının (a) bendinde yer alan;

İdarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yapım işi ihalelerinde isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin

içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,” istenileceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Haluk BAKKALOĞLU’nun idarece gönderilen teklif dosyasında

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin yer

almadığı görüldüğünden teklifinin bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

değerlendirilmiştir.

(b) Anılan isteklinin teklif ekinde sunduğu belgeler incelendiğinde; anahtar teknik personel

listesinde Haluk BAKKALOĞLU (isteklinin kendisi) ve Ümit Nejat PAL’ı önerdiği, Haluk

BAKKALOĞLU’nun oda kayıt belgesi ile Ümit Nejat PAL’ın geçici mezuniyet belgesi ve sosyal

güvenlik kurumu onaylı belgesinin verildiği, ancak oda kayıt belgesinin verilmediği görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısı ve personel

durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak

anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya

mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde

çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili

meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek

odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına

prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile

tevsik edilir…” hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümden hareketle; istekliler tarafından anahtar teknik personelin deneyim süresini

tevsik etmek için meslek odası üye kayıt belgesi veya hizmet çizelgesinin sunulması gerektiği

anlaşılmıştır.

Haluk BAKKALOĞLU tarafından sunulan belgeler arasında, söz konusu anahtar teknik

personelin meslek odası üye kayıt belgesi veya hizmet çizelgesi bulunmadığından idarece teklifinin

değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılması yönünde tesis

edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

5) İdare tarafından ihale tarihinden 14 gün önce İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğünden

01.02.2007 tarih ve 38 sayılı yazı ile söz konusu ihale için ihale komisyonunda görevlendirilmek

üzere personel talep edildiği ve İller Bankası Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün

02.02.2007 tarih ve 242 sayılı yazısı ile söz konusu ihalede 2 asil 2 yedek olmak üzere toplam 4

üyenin görevlendirildiği görülmüştür.

İdareden gelen ihale işlem dosyasında, ihale komisyonu oluşturulması Olur’u yer

almamasına rağmen ihale komisyonu başkan ve üyelerine komisyonda görevlendirildiklerine

ilişkin yazıların 16.01.2007 tarihli olduğu anlaşıldığından söz konusu yazıların tarihleri arasında

uyumsuzluklar olduğu tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; İhale yetkilisi, biri

başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en

az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe

veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden

oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. … İhaleyi yapan

idarede yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki

idarelerden komisyona üye alınabilir.” hükmü mevcuttur.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde “İhale yetkilisi,

ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya

davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından ihale komisyonunda ihale konusu iş için İller Bankası Genel Müdürlüğü 3.

Bölge Müdürlüğünden ihale komisyonu üyesi talep edildiği, ancak ihale komisyonunun ilan

tarihini izleyen en geç 3 gün içinde kurulması gerekirken anılan komisyonun mevzuatta öngörülen

tarihten sonra (ihale komisyonu talep yazısının tarihi baz alındığında) oluşturulduğu anlaşılmıştır.

6) 19.01.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “Mesleki ve

Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.3.1

maddesinde İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği

veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini

gösteren ve teklif edilen bedelinin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş

deneyim belgesi.” düzenlemesi,

Anılan ilanın 4.3.2 maddesinde;

“Adet Pozisyonu Mesleki Özellikler

1 Şantiye şefi İnş. Müh./Mimar/Yük. İnş. Müh./Yük. Mimar

1 Şantiye müh. İnş. Müh./Mimar/Yük. İnş. Müh./Yük. Mimar

Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.” düzenlemesi,

4.3.3 maddesinde; “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

Sıra No Ekipman Cinsi ve Öz. Min. Değeri

1 Ekskavatör 1

2 Yükleyici 1

3 Kamyon 1”

Düzenlemesi yer almaktadır.

İdari şartnamede ise söz konusu hususlara ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almadığı, ilgili

maddelerin boş bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdarece ihale ilanı ve idari şartnamede iş deneyim belgelerine ilişkin oran, anahtar teknik

personel ile makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ile ilgili hususlarda; ilanda düzenleme yer

alırken idari şartnamede boş bırakılması Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve

ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 nci maddesinde belirtilen;

İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne

göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart

formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını

oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez”

hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

Bu hükümde idarece hazırlanan ilan metni ile ihale dokümanının birbirine uygun olması

gerektiği belirtilmektedir.

İncelemeye konu ihalede yapılan bu aykırılık ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici

nitelikte olduğu gibi dokümanda yer almayan hususlara ilanda yer verilemeyeceği hususundaki

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine de aykırılık taşımaktadır.

7) 15.02.2007 tarihli Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif Zarflarına

İlişkin İhale Komisyonu Tutanağında Sökmen Mimarlık İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif

zarfının imzasız ve kaşesiz olduğu, Dündar Gıda Tur. Sey. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin geçici

teminat mektubu, yapı araçları taahhütnamesi ve anahtar teknik personelinin uygun bulunmadığı,

Haşmet AKKUŞ’un anahtar teknik personelinin uygun olmadığı ve Doğuşcan Boya ve Yapı Malz.

İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Arda İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının geçici

teminat mektubunun usule uygun bulunmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı

bırakıldığı,

15.02.2007 tarihli İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatların yer aldığı ihale komisyon tutanağında

Doğuşcan Boya ve Yapı Malz. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Arda İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.

Şti. iş ortaklığı, Dündar Gıda Tur. Sey. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Haşmet AKKUŞ’un teklif

fiyatlarının açıklanmadığı,

02.03.2007 tarihli ihale komisyonu kararında da anılan isteklilerin teklif fiyatlarının yer

almadığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinin ikinci

fıkrasında İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının

usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı

usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ıklanır. Bu

işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin

reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.

Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü mevcuttur.

Anılan hüküm doğrultusunda ihale komisyonu tarafından ilk oturumda isteklilerin ve

tekliflerin açıklanması gerekmekte olup, incelemeye konu ihalede teklifleri değerlendirme dışı

bırakılan isteklilerin teklif fiyatının açıklanmaması hususu usulüne uygun ilk ihale oturumu ihya

edilemeyeceğinden Kanunun yukarıda yer verilen hükmüne ve aynı Kanunun 5 inci maddesinde

yer alan şeffaflık ilkesine aykırılık taşımaktadır.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul