• Karar No: 2007/UY.Z-1665
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :4
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1665
Şikayetçi:
 Fernas İnşaat Ltd. Şti. Elçi Sokak 21 06550 Yukarı Ayrancı / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TPAO Genel Müdürlüğü Üretim Daire Başkanlığı,Mustafa Kemal Mahallesi 2.Cadde 86 Söğütözü Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12548
Başvuruya konu ihale:
 2007/4087 İhale Kayıt Numaralı “TPAO Batı Raman Üretimi Arttırma Projesi AP-2 Gaz Recycle İstasyonu” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 06.03.14.0169/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

TPAO Genel Müdürlüğü Üretim Daire Başkanlığı’nca 03.04.2007 tarihinde Açık İhale

Usulü ile yapılan “TPAO Batı Raman Üretimi Arttırma Projesi AP-2 Gaz Recycle İstasyonu”

yapım işi ihalesine ilişkin olarak Fernas İnşaat Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarih ve 12548 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun

56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar

verilmesinin uygun olacağı,

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede sunulan dosyalar itibariyle isteklilerin ihaleye

katılım şartlarını sağlayamadıkları nedeniyle ihalenin iptal edildiği, teklifleri kapsamında sunulan

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Standardı ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı

belgelerinin 2/3/2007 tarihine kadar geçerli olduğu ve ihalenin 20/2/2007 tarihinde ilan edildiği,

yeni belgelerin eski belgelerin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 3/2/2010 tarihine kadar

geçerli olduğu, söz konusu belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerli olmadığı gerekçesiyle

tekliflerinin, değerlendirmeye alınmamasının dolayısıyla ihalenin iptalinin mevzuata uygun

olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

İhalenin iptal gerekçesiyle sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle, ihale komisyonu kararı ile ihale iptal edildiğinden

sunulan tekliflerin geçerli bulunmama gerekçeleri sırasıyla incelenmiştir.

1) A.Z.K. İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin teklifi, iş deneyim belgesinin güncellenmiş

belge tutarının asgari tutarı karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesinde, ihaleye katılım için isteklilerin “ihale konusu iş veya

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %90 oranından az olmamak üzere

tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” sunmaları gerektiği belirtilmiştir. İdari Şartnamenin 7.4.

maddesinde de “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde

Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan H-II Grubu İşler (4. madde “Petrol, doğal

gaz, CO2 üretim, işletme, basınçlandırma, recycle ve depolama yüzey tesisleri” olarak

düzenlenmiştir.)” hükmüne yer verilmiştir.

A.Z.K. İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından, ihale komisyonunca değerlendirilmek

üzere, şirketin %52 oranında hissedarına ait, sözleşmesi 8/10/1998 tarihinde 26.830.000 ABD

Doları üzerinden imzalanan ve toplam sözleşme bedeli ile belge tutarı 31.804.000 ABD Doları

olan, “CS-2 Ambarlı Kompresör İstasyonu Projesi”ne ilişkin İş Yönetme Belgesi sunulmuştur.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55. maddesinin (b) bendinde “Değişik:

25/11/2005 – 26004 R.G. / 1 md.) İş bitirme ve iş durum belgesi ile gerçek şahıslarca denetim

faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca yönetim

faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarı ise 1/10 oranında dikkate alınır”, 56.

maddesinin (c) bendinde ise “Yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, iş deneyim

belgesi ihale ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru

üzerinden güncellenir” hükümleri bulunmaktadır.

İhale ilan tarihi 20/2/2007 itibari ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru

üzerinden 1 ABD Doları, 1.3756 YTL olduğundan, Yönetmeliğin yukarıda yer verilen

hükümlerine göre istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin değerlendirmeye alınması

gereken güncel belge tutarı (31.804.000 x 1.3756 / 10 =) 4.374.958,24 YTL olmaktadır. Bu tutar,

istekli tarafından teklif edilen fiyat üzerinden karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarı

(9.772.046 x 0,90 =) 8.794.841,40 YTL’ndan küçük olduğundan, A.Z.K. İnşaat Ticaret ve

Sanayi A.Ş.’nin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

2) SETMAŞ Elektrik A.Ş.’nin teklifi, iş deneyim belgesinin ilgili olduğu işin benzer iş

niteliğinde olmadığı, ortaklık hisse beyanını sunmadığı, TS EN ISO 9001:2000’in TÜRKAK onayı

bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

belirtilmiştir.

İdari Şartnamenin 7.3.4. maddesi İstekli, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Standardı,

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı sahibi olduğuna ve sertifikalandırıldığına ilişkin

belgeleri (ISO 9001/2000 ve ISO 14001 belgelerine ait Türk Akreditasyon Kurumu ‘TÜRKAK’tan

onay yazısını da) sunacaktır” şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41. maddesinde son fıkrasında

isteklilerden istenecek “Kaliteye İlişkin Belgeler” düzenlenmiştir

Söz konusu isteklinin teklif dosyasında, iş deneyim belgesi olarak, şirketin %51 oranında

hissedarına ait EÜAŞ’nin “Orhaneli Termik Santrali Bacagazı Tesisi”ne ilişkin İş Yönetme

belgesinin sunulduğu, belge kontrol tutanağında da belirtildiği üzere ortaklık hisse beyanının yer

almadığı ve WCS (World Certification Services)’den alınan ISO 9001:2000 şartlarını sağladığına

dair sertifikaya ilişkin TÜRKAK’tan alınan teyit yazısının olmadığı ve adı geçen belgelendirme

kuruluşunun TÜRKAK’ın Akredite Edilmiş Sistem Belgelendirme Kuruluşları Listesinde

bulunmadığı anlaşıldığından SETMAŞ Elektrik A.Ş.’nin değerlendirme dışı bırakılmasında

mevzuata aykırılık görülmemiştir.

3) Attila DOĞAN İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin teklifi, teknik personel taahhütnamesi

sunmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

İdari Şartnamenin 7.3.2. maddesinde ve ihale ilanının ilgili maddesinde öngörülen sayı ve

nitelikte personel çalıştırılacağına dair “Teknik Personel Taahhütnamesi” sunulması gerektiği

belirtilmiştir. Belge kontrol tutanağında da belirtildiği üzere, adı geçen isteklinin teklif dosyasında,

Teknik Personel Taahhütnamesi yer almadığından Attila DOĞAN İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin

teklifinin değerlendirmeye alınmaması mevzuata uygundur.

4) Başvuru sahibi FERNAS İnşaat Ltd. Şti.’nin teklifi, teklif kapsamında sunulan kalite

belgelerinin süresinin bittiği ve TÜRKAK onaylarının olmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye

alınmamıştır.

İdari Şartnamenin 7.3.4. maddesi İstekli, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Standardı,

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı sahibi olduğuna ve sertifikalandırıldığına ilişkin

belgeleri (ISO 9001/2000 ve ISO 14001 belgelerine ait Türk Akreditasyon Kurumu ‘TÜRKAK’tan

onay yazısını da) sunacaktır” şeklinde düzenlenmiştir.

3/4/2007 tarihinde yapılan inceleme konusu ihaleye, başvuru sahibinin teklif dosyasında;

TÜV Rheinland Uluslararası Standardlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. tarafından 26-27-

28/02/07-01/03/07 tarihlerinde ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999 ve ISO 14001:2004

Standardlarına göre kuruluşlarının sertifika yenileme denetimine tabi tutulduğuna dair ihaleyi

yapan idareye hitaben yazılmış 3/4/2007 tarihli yazı,

FERNAS İnşaat Ltd. Şti.’nin 26-27-28/02/07-01/03/07 tarihlerinde ISO 9001:2000,

OHSAS 18001:1999 ve ISO 14001:2004 Standardlarına göre yenileme denetimine tabi

tutulduğuna, adı geçen Standardlarının gereklerini yerine getirdiğinin tespit edildiğine ve ilgili

sertifikaların merkezi Köln’de bulunan TÜV Rheinland Sertifikasyon Dairesi tarafından tanzim

edilip en kısa zamanda gönderileceğine dair TÜV Rheinland Uluslararası Standardlar Sertifikasyon

ve Denetim A.Ş. Genel Müdürü imzalı ve başvuru sahibine hitaben yazılmış 2/3/2007 tarihli ve

noter onaylı yazı,

TÜV CERT Sertifikasyon Dairesi tarafından verilen ve 3/3/2007 tarihine kadar geçerli olan

başvuru sahibinin ISO 9001:2000 şartlarını sağladığına dair 4/3/2004 tarihli sertifika ile söz konusu

sertifikaya ilişkin 16/3/2006 tarihli TÜRKAK Akredite Belge İnceleme Formu,

TÜV CERT Sertifikasyon Dairesi tarafından verilen ve 2/3/2007 tarihine kadar geçerli olan

başvuru sahibinin ISO 14001 şartlarını sağladığına dair 3/3/2004 tarihli sertifika ile söz konusu

sertifikaya ilişkin 16/3/2006 tarihli TÜRKAK Akredite Belge İnceleme Formu,

Sunulmuştur.

Ayrıca idareye yapılan 17/4/2007 tarihli şikayet başvurusu ekinde;

TÜV CERT Sertifikasyon Dairesi tarafından verilen ve 2/3/2010 tarihine kadar geçerli olan

başvuru sahibinin ISO 9001:2000 şartlarını sağladığına dair 30/3/2007 tarihli sertifika ile söz

konusu sertifikaya ilişkin 12/4/2007 tarihli TÜRKAK Akredite Belge İnceleme Formu ve

TÜV CERT Sertifikasyon Dairesi tarafından verilen ve 2/3/2010 tarihine kadar geçerli olan

başvuru sahibinin ISO 14001 şartlarını sağladığına dair 4/2/2007 tarihli sertifika ile söz konusu

sertifikaya ilişkin 12/4/2007 tarihli TÜRKAK Akredite Belge İnceleme Formu bulunmaktadır.

Diğer taraftan, TÜRKAK’ın http://www.turkak.org.tr/online/search/akredite1.asp adresinde

yer alan Akredite Kuruluş Arama linkinden, TÜV Rheinland Uluslararası Standardlar

Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.’nin, Akredite Edilmiş Kalite Sistemi Belgelendirme Kuruluşları

arasında yer aldığı ancak, Akredite Edilmiş Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları

arasında bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve

Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 41. maddesinin son fıkrasında,

“(Değişik: 26/02/2006 - 26092 R.G. / 5 md.) (Yürürlük 22/02/2006) İdareler ayrıca işin

niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim

sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu

tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş

olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon

Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite

edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini

sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu

teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış

olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan

belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası

taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş

ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan

isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının

bu belgeleri sunması gerekir”,

Aynı Yönetmeliğin “Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ile Eksik Belge ve

Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı 62. maddesinde,

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu

belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca

veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak

üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin

bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen

belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak

nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi

eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır”

Hükümleri bulunmaktadır.

Dolayısıyla, teklif kapsamında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, ISO

14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı sahibi olduğuna dair ihale tarihi itibari ile geçerli

sertifikalar ile Çevre Yönetim Sistemi Standardı sertifikasına ilişkin ilk ilan/davet veya ihale/son

başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış teyit yazısını sunmayan başvuru sahibi

FERNAS İnşaat Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık

bulunmamıştır.

5) GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taah. A.Ş.’nin teklifi, iş deneyim belgesinin

ilgili olduğu işin benzer iş niteliğinde olmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan H-II

Grubu İşler (4. madde “Petrol, doğal gaz, CO2 üretim, işletme, basınçlandırma, recycle ve

depolama yüzey tesisleri” olarak düzenlenmiştir.)” hükmüne yer verilmiştir.

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ ekinde yer

alan Benzer İş Grupları Listesinde “(H) Boru Hattı, Yakıt Tesisleri İşleri” grup başlığı altında “II

Grup: Yakıt Tesisleri” işleri,

“1.Gaz ve akaryakıtlara ilişkin silolar, tanklar, soğutma kuleleri

2. Rafineriler, petrokimya ve gaz tesisleri

3. Petrol terminalleri

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” olarak sıralanmıştır.

Ayrıca, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgeyi düzenleyecek merci”

başlıklı 50. maddesinde,

“(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 16 md.) İş deneyim belgeleri;

Bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi

tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Gerçek kişi veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise,

belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya

mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece

düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve

iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.

(Değişik: 26/02/2006 - 26092 R.G. / 6 md.) Ancak, organize sanayi bölgesi ve teknoloji

geliştirme bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş

deneyim belgeleri, anılan bölgelerde gerçekleştirilen yapım işlerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma

izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenmesi

üzerine; organize sanayi bölgesinde müteşebbis heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet

başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan işler ile teknoloji geliştirme bölgesinde

gerçekleştirilen işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince, onaylanmak suretiyle

verilir. Serbest bölgelerin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş

deneyim belgeleri ise, serbest bölge müdürlüklerince düzenlenir ve verilir” hükümleri yer

almaktadır.

İstekli tarafından teklif kapsamında kabul belgeleri ile birlikte sunulan iş deneyim

belgelerinin, özel sektöre yapılan “Güney Akçakoca Havzası Doğalgaz İşleme Tesisi”, “Buhar

Kazanları ve BOP Sistemleri”, “Isı Kazanı ve Egzoz By-Pass Sistemi İmalat ve Montajı”, “35 MW

Kombine Çevrim Güç Santralı”, “400 MW Kombine Çevrim Güç Santralı” işleri ve TÜPRAŞ

Batman Rafineri Müdürlüğüne yapılan “Buhar Kazanı Tesisi ve Enstrüman Sisteminin

Modernizasyonu” ile Konya Şeker Fabrikası A.Ş.’ne yapılan “Buhar Kazanları ve Turbo Jeneratör

Grupları” işleri ile ilgili olarak isteklinin yetkilileri tarafından düzenlendiği anlaşıldığından,

GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taah. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirmeye alınmaması

mevzuata uygundur.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul