• Karar No: 2007/UY.Z-1677
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :39
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1677
Şikayetçi:
 Hamza AKBAŞ, Şeyhadil Caddesi Okan İşhanı No:24/21 46100 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Narlı Belediye Başkanlığı, Bahçelievler Mah. Gaziantep Caddesi No:29 Narlı/KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13219
Başvuruya konu ihale:
 2007/23530 İhale Kayıt Numaralı “Kanalizasyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 06.03.31.0065/2007-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Narlı Belediye Başkanlığı tarafından 02.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan

“Kanalizasyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Hamza AKBAŞın 07.05.2007 tarih ve 13219 sayı

ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

İncelenen ihalede, idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına

dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların

oluşmadığı anlaşıldığından, ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın iptal

edilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; teklifinde sunduğu yapı araçları taahhütnamesinin ekinde

asgari ana ekipman listesi olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 27.4.2007 tarihinde

idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine, işin acil olduğu gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 55

inci maddesi arkasına sığınılarak ihale sürecinin yeterli sorgulama ve incelemeden uzaklaştırılmak

istenildiği iddialarına yer verilmiştir.

İncelenen ihalede; şikayetçinin, 25.04.2007 tarihinde kendisine bildirilen ihale kararına

ilişkin olarak 27.04.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 02.05.2007 tarih ve

437 sayılı yazısı ile; itiraza konu hususların reddedildiğinin ve işin ivedi nitelikte olduğundan,

şikayetin karara bağlanması için zorunlu geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde

telafisi zor veya imkansız problemler doğuracağı gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 55 inci

maddesi hükümleri gereğince ihale yetkilisinin 02.05.2007 tarih ve 99 sayılı oluru ile ivedilik

kararı alındığının, 04.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari

Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu

sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam

edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin

sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması

nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale

sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece

karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi

zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle

belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına

karar verilebilir.

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız

olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

Şikayete konu idare kararında, her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı

bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu

kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle,

İdarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul