• Karar No: 2007/UY.Z-1731
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :67
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1731
Şikayetçi:
 Koğulu İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Pamir Cad. No:17/6 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kepez Belediye Başkanlığı, Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Cad. No:4 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10121
Başvuruya konu ihale:
 2006/103527 İKN|li “Gülveren-Yeşilyurt Mahalleleri Park İnşaatı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.05.2007 tarih ve 06.0258.0085/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kepez Belediye Başkanlığı’nca 08.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gülveren-Yeşilyurt Mahalleleri Park İnşaatı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Koğulu İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2007 tarih ve 10121 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı kanunun 56. maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kepez Belediye Başkanlığı tarafından 08.09.2006 tarihinde ihale edilen “Gülveren – Yeşilyurt Mahalleleri Park İnşaatı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi” nin El-Ka İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, firmalarının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğunun idarenin 21.09.2006 tarihli yazısı ile kendilerine bildirildiği, ancak ihale gün ve saatinde teklif zarflarının iştirak edenlerin huzurunda açılması sonucu kendilerinin en avantajlı teklif veren firma olduklarının görüldüğü, ihale üzerinde bırakılan firmanın ekonomik açıdan en avantajlı teklif sıralamasında 4. sırada olduğu, bunun üzerine firmaları tarafından 11.10.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun idare tarafından reddi üzerine, firma tarafından 4734 sayılı kanunun 5. maddesinde belirtilen temel ilkelerin ihlal edildiği gerekçesiyle Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kurulun 11.12.2006 tarih ve 2006/UY.Z-3144 sayılı kararı ile tekliflerin alınmasından sonra yapılan işlemlerin mevzuata uygun olmadığına karar verildiği, idarenin şikayet başvurusuna cevabı üzerine itirazen şikayet süresinin sona ermesini beklemeden 4734 sayılı kanunun 55. maddesine aykırı biçimde  El-Ka İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 30.10.2006 tarihinde sözleşme imzaladığı, söz konusu firmanın değerlendirme dışı bırakılarak, 4734 sayılı kanunun 56/a maddesi uyarınca Kurul kararında belirtilen tespitlerin yeniden değerlendirilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesine karar verildiği, bunun üzerine istekli tarafından Kurul Kararının uygulanarak sözleşmeye davet edilmesi gerektiğini belirten dilekçe ile 18.12.2006 tarihinde idareye başvuruda bulunulduğu, bu başvuru hakkında cevap alınmaması üzerine anılan dilekçeye cevap almak için 17.01.2007 tarihinde Bilgi Edinme Kanunu uyarınca idareye başvurulduğu, idarece anılan başvurulara cevap verilmeden başvuru konusu ihalenin 16.01.2007 tarihinde iptal edildiğini bildiren 18.01.2007 tarihli gerekçeli iptal kararının kendilerine tebliğ edildiği, idarenin bu iptal kararının söz konusu ihaleyi yeniden aynı aşamalardan geçirerek El-Ka İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne vermekte kararlı olduğunun göstergesi olduğu, bu kararın açıkça hukuka aykırı olması sebebiyle Antalya 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtıkları, Kurul Kararının 11.12.2006 tarihinde yayımlanmasına rağmen kendilerinin idare tarafından sözleşmeye davet edilmeyerek daha önce aynı idareye ait bir ihale dolayısıyla haklarında idarece yasaklama kararı alınması konusunda yapılan başvurunun sonuçlandırılmasının beklendiği ve bu durumun kendilerine kasıtlı olarak yapılmış bir haksızlık olduğu, ihalenin iptal gerekçelerinin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı iddia edilmekte ve idarece alınmış olan ihalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.   

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır.

 

İdarenin iptal kararına ilişkin 19.02.2007 tarihli açıklama yazısında, adı geçen ihalenin:

 

1- El-Ka İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin Kurul kararı ile geçersiz kabul edilmesi sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak görülen Koğulu İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Kurumdan alınan yasaklılık teyit belgesinde 06.01.2007 ile 06.07.2007 tarihleri arasında tüm ihalelerden yasaklı olması sebebi ile teklifinin geçersiz kabul edildiği,

 

2- 08.09.2006 tarihinde ihalesi yapılan işte itirazlar ve ihale sürecindeki diğer işlem sürelerinden dolayı tekliflerin geçerlik sürelerinin ihale dokümanında belirtilen (30 gün) 08.10.2006 tarihine kadar olduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60. maddesinde teklif geçerlik sürelerinin en fazla ihale dokümanında belirtilen süre kadar uzatılabileceği hükmü bulunması sebebi ile 08.11.2006 tarihine kadar uzatılabileceği, bu sürenin aşıldığı göz önüne alınarak bu şartlar altında tüm tekliflerin geçerlik sürelerini yitirdiği,

 

3- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ikinci firmanın (Pey-Art Pey. Mim. Tic. Ltd. Şti.) teklifinin uygun görülmediği,

 

4- İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ikinci firmanın üzerinde bırakılsa bile yükleniciye ödenmesi gereken (imalat artışından kaynaklanan) iş artışının oluşacağı, buna uygun ödeneğin karşılanamayacağı,

 

5- Çeşitli nedenlerle elenen firmaların teklif fiyatlarının makul olduğu ve işin bu fiyatlarla yapılabileceğinin görülmesi üzerine diğer tekliflerin kabul edilmesi durumunda idarenin maddi olarak zarara uğrayacağı,

 

6- İhale konusu iş ile ilgili idarece proje değişikliği yapılacağı,

 

gerekçeleriyle iptal edildiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı kanunun 40. maddesi “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.” hükmü çerçevesinde 11.12.2006 tarih ve 2006/UY.Z-3144 sayılı Kurul kararı sonucu ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi konumuna gelen Koğulu İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yasaklı olup olmadığı hususunda idarece Kuruma başvuruda bulunulmuş, Kurum tarafından düzenlenen yasaklılık teyit belgesinde isteklinin 06.01.2007 ile 06.07.2007 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı’nın kararı uyarınca tüm ihalelerden yasaklı olduğu belirtilmiştir. Bunun üzerine Koğulu İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. sözleşme imzalamaya davet edilmemiş ve idarenin iptal kararına ilişkin açıklama yazısında belirtilen diğer sebepler dikkate alınarak ihale 16.01.2007 tarihinde ihale iptal edilmiştir. Bu arada şikayetçi firmanın yasaklılık kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Antalya 1. İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonucunda, mahkemece 08.02.2007 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Ancak bu kararın idarenin iptal kararından sonra verilmiş olması ve iptal kararının verildiği 16.01.2007 tarihi itibariyle şikayetçi firmanın yasaklı olması sebebiyle, idarenin şikayetçi firmayı değerlendirme dışı bırakmasında ilgili mevzuat hükümlerine bir aykırılık bulunmamaktadır. Diğer yandan yargı organları tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararları, karara konu işlemi yapıldığı andan itibaren tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran ve iptal kararları gibi hüküm doğuran geçici tedbir niteliğinde kararlar olduklarından, ihalenin sadece bu nedenlerden dolayı iptal edilmiş olması durumunda Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararı üzerine idarenin Koğulu İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni sözleşme imzalamak üzere davet etmesi gerekmektedir. 

 

Bununla birlikte ihalenin iptal gerekçesinin sadece bu hususla sınırlı olmadığı göz önüne alındığında, ihalenin diğer iptal gerekçelerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığının irdelenmesi gerekmektedir.

   

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60. maddesinde teklif geçerlik sürelerinin en fazla ihale dokümanında belirtilen süre kadar uzatılabileceği hükmü bulunmakla birlikte Kamu İhale Genel Tebliğinde “Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması” başlığı altında “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda idarenin teklif dokümanında belirtilen teklif geçerlik sürelerinin dolduğu iddiasıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini davet etmeden ihaleyi bu gerekçe ile iptal etmesi yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık taşımaktadır.    

 

İdarenin söz konusu ihaleyi iptal nedenlerinden bir diğeri ise Koğulu İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden sonra ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Pey-Art Pey. Mim. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin uygun görülmediğidir. Oysa ihale dosyasının incelenmesi sonucunda idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet icmal tablosunda ihale konusu işin yaklaşık maliyeti dikkate alındığında bu gerekçenin de yerinde olmadığı görülmüştür. Ayrıca, idari şartnamenin 36. maddesinde “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.” hükmünün yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla Pey-Art Pey. Mim. Tic. Ltd. Şti.’nin idare tarafından tespit edilen yaklaşık maliyetin altında kalan teklifinin başkaca bir gerekçe belirtilmeden değerlendirmeye alınmaması ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık taşımaktadır. Aynı nedenlerden dolayı “elenen firmaların teklif fiyatlarının makul olduğu ve işin bu fiyatlarla yapılabileceğinin görülmesi üzerine diğer tekliflerin kabul edilmesi durumunda idarenin maddi olarak zarara uğrayacağı” şeklindeki iptal gerekçesi de geçerlilik taşımamaktadır.

 

İhale konusu iş kapsamında yer alan park inşaatı, dere yatağı içerisinde ve bitişiğinde kaldığından, yapım ve kullanma aşamasında yapılan düzenlemelerin bu nedenden dolayı hasar göreceği, özellikle aşırı yağışların oluştuğu zamanlarda parkı halkın kullanamayacağı ve can ve mal güvenliği tehlikesi arz edeceği görüldüğünden, 10.11.2006 tarihli Başkanlık oluruyla iç ölçüleri 1,50 x 1,50 mt., dış ölçüleri 2 x 2 mt. olacak şekilde 180 mt. uzunluğunda baks yapılması buna ilişkin malzeme temini ve işçiliğininde yükleniciye yaptırılmasına karar verilmiştir. İdare, bu proje değişikliği kapsamında imalat artışından kaynaklanan iş artışları için yeterli ödeneği olmadığını belirtmektedir. 4735 sayılı kanunun 24. maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.” hükmü yer almakla birlikte, idarenin yaptığı değerlendirme sonucunda teklif birim fiyat üzerinden çıktığı ihaleye ilişkin olarak, ortaya çıkacak imalat artışı kaynaklı ve sözleşme bedelinin % 20’sini aşacak iş artışları için yeterli ödeneğinin olmadığını gerekçe göstermesinde ilgili mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun  “ Bütün Tekliflerin  Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;“ İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.  

 

İhalenin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı ihale komisyonu kararı üzerine idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine yönelik işlemin mevzuat hükümleri açısından değerlendirilmesi neticesinde, her ne kadar şikayetçi firmanın yasaklılık kararına ilişkin idare mahkemesince verilmiş yürütmeyi durdurma kararı karşısında, idarece sözleşme yapmaya davet edilmesi gerekmekte idiyse de, idarenin yapmış olduğu proje değişikliği kapsamında imalat artışından kaynaklanan iş artışları için yeterli ödeneği olmadığını belirtmesi nedeniyle ihalenin idarece iptal edilmesinin mevzuat hükümlerine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

2006 / 103 527  İKN’li  yapım ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak seçilen firmanın, teklifine esas montaj kalemlerinde yaptığı hataların aritmetik hata olarak  değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle şartname hükümlerine  aykırı olarak  teklif veren bu firma teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken; anılan firma ile  4734 sayılı yasa ve ilgili mevzuatına aykırı bir şekilde usulsüz olarak sözleşme imzalandığı iddiası ile Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet üzerine; Kamu İhale Kurulu’nun 11.12.2006 tarih       2006/UY.Z-3144 sayılı kararıyla şikayet uygun bulunarak  ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edilmiş ve 4734 sayılı yasanın 56/a maddesi gereğince “Düzeltici İşlem” tesisine karar verilmiştir.

 

        Bu karar üzerine  ihale üzerinde bırakılan  El-Ka İnş.Tah.Tic.Ltd.Şti.nin  değerlendirme  dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin de aynı belediyenin talebi üzerine   06.01.2007 tarihi itibariyle 6 ay süreyle ihaleden yasaklanması nedeniyle ihalenin, yasaklama kararı dahil altı adet gerekçeyle iptal edildiği anlaşılmıştır. Şikayet eden firmanın yasaklılık kararı aleyhine Antalya 1. İdare Mahkemesine açtığı davada, mahkeme tarafından 08.02.2007 tarihinde Yürütmenin Durdurulmasına karar verildiğinden , İdarenin  ihaleyi iptal gerekçelerinin Kamu İhale Kurumunca değerlendirilmesi sonucunda  beş adet gerekçe uygun bulunmamış, sadece proje değişikliği gerekliliğine  ilişkin alınan  Belediye Başkanlığı’nın 10.11.2006 tarihli oluruna ilişkin  gerekçesi uygun bulunarak çoğunluk görüşüyle şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmiştir.

 

     İhale sözleşmesinin 30.10.2006 tarihinde imzalandığı ve proje değişikliği olurunun bu tarihten sonra  alındığı, idarenin 11.12.2006 tarih 2006/UY.Z-3144 sayılı Kurul Kararını uygulamamak amacıyla kendisine tanınan bir hakkı açıkça kötüye kullanmasını Türk Medeni Kanunun  2. maddesi hükmüne göre hukuk düzeninin koruyamayacağından “ihaleyi iptal gerekçesinin” hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle kurul kararında bu konu dışında yapılan tespitler doğrultusunda incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56/b maddesi uyarınca “İhalenin İptal Kararının” iptalinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                         Abdullah DÜNDAR

                                                                                               Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul