En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1733
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :69
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1733
Şikayetçi:
 Özde Mühendislik Müteahhitlik Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uğurmumcu Mahallesi 2107 Sokak Kat.5 D.20 No:65 Sultançiftliği/Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22.Bölge Müdürlüğü 224. Şube Müdürlüğü, İslampaşa Mah. Zincirli Cad. 53100 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2007 / 10742
Başvuruya konu ihale:
 2006/169375 İhale Kayıt Numaralı “İyidere Vadisi Islahı İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 06.02.71.0198/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22.Bölge Müdürlüğü 224. Şube Müdürlüğü’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İyidere Vadisi Islahı İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Özde Mühendislik Müteahhitlik Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.04.2007 tarih ve 10742 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Raporda aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece 20.12.2006 tarihinde yapılan söz konusu işe ait 14.02.2007 tarih ve 64.04/163 sayılı Kesinleşen İhale Kararı konulu yazıda belirtildiği üzere, adı geçen ihalede vermiş oldukları aşırı düşük teklif savunmasının yeterli ve uygulanabilir bulunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, buna istinaden 21.02.2007 tarihli yazıları ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda ayrıntılı bilgi istedikleri, 27.02.2007 tarihinde taraflarına tebliğ edilen 22.02.2007 tarih ve 604.04/197 sayılı yazıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38. maddesine göre yetersiz bulunan açıklamalarından dolayı, tekliflerinin reddedildiğinin bildirildiği,

 

Bu yazıya binaen İdareye verdikleri 02.03.2007 tarihli dilekçe ile aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda itirazlarının beyan edildiği;

 

Yapmış oldukları savunmada tekliflerini oluşturan bileşenlerin, tüm pozların tek tek; DSİ, TCK ve Bayındırlık rayiç, birim fiyat ve analizleri, proforma faturalarla belgelendirmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanmış ve ispatlanmış olduğu,

 

Aynı şekilde iştirak etmiş oldukları 2006/157900 ihale kayıt numaralı Rize Çayeli
Büyükköy Büyükdere Deresi Taşkın Koruma ikmal inşaatı işinde; yine firmalarına aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış olduğu, İdareye sunmuş oldukları savunmalarının İhale Komisyonu tarafından yeterli ve uygulanabilir bulunarak işin ihalesinin firmaları üzerinde kaldığı,

 

Yine aynı şekilde iştirak etmiş oldukları 22.12.2006 tarihinde yapılmış olan 2006/167507 ihale kayıt numaralı Rize Çayeli Ortaköy Köyü Demirhisar Deresi Taşkın Koruma İnşaatı işinde; yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonrasında, İdarenin; en düşük teklif veren firmanın savunmasını yeterli ve gerçekçi bulmuş olduğunu kesinleşen ihale kararının taraflarına tebliğ edildiğinde anlamış oldukları, aynı ihaleye iştirak ettiklerinden dolayı firmalarının tekliflerinin taraflarınca bilindiği, buna göre söz konusu yapım işinin beton imalat olmasına rağmen yaptıkları hesaplamalara göre ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin % 32 gibi bir tenzilata karşı geldiği,

 

Yukarıda atıfta bulunulan iki örnek ihale için de, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38. maddesindeki (a), (b) ve (c) şıklarında istenen; yapım yönteminin ekonomikliği, kullanılacak avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü ve işin yapım tekniği açısından bir fark olmadığı, bu durumun bile savunmalarının yeterli ve uygulanabilir olduğunu ispatladığı,

 

Kaldı ki; İdari şartnamede "ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır." esası belirtildiği halde İhale Komisyonu tarafından bu esas göz ardı edilerek savunmalarının gerektiği şekilde değerlendirilmemiş olduğu ve verdikleri teklifle işin sözleşme ve eklerindeki kurallara uygun bir şekilde yapılabileceğinin göz ardı edildiği,

 

Bu itiraz dilekçelerine istinaden 29.03.2007 tarihinde taraflarına tebliğ edilen 23.03.2007 tarih ve 604.04/312 sayılı yazıda 6 madde halinde itiraz ettikleri hususlar hakkında ne cevap verildiği, ne de haklı bir gerekçe gösterilmemiş olduğu, cevap olarak gerçeği yansıtmayan aşağıdaki beyanların ifade edildiği;

 

“1) Kazı malzemesi % 50 küskülük ve % 50 toprak olarak alındığı, oysaki aynı yerde yapılan iki işten edinilen tecrübe ve yaklaşık maliyete bakıldığında, dere yatağında kayaların var olduğu görülmekte olduğu,

 

2)İşin % 5 ini oluşturan ocak taşı ile tahkimat pozu, maliyete % 1 kar konularak katıldığı, bu kar oranının genel giderleri karşılayamayacağı, ayrıca analizde 08.109/K pozunun fiyatının 3,72 YTL olarak alındığı, oysaki bu pozun 2006 yılı TCK fiyatı karsız 6,02 YTL olduğu,

 

3)Ocak taşı nakliyesi için yapılan analizde kamyonların 18 ton olduğu ve 0,4 lt/km yakıt sarf ettikleri beyan edildiği, ne tür bir kamyon kullanılacağı ve kapasitelerinin beyan edilmediği, ancak amortisman bedeli hesaplanırken 38,38 YTL´lik KA katsayısı kullanıldığından anlatılmak istenen kamyonun 03.5382 pozunda ifade edilen 120 HP gücünde ve 7 ton kapasiteli damperli kamyon olduğu anlaşıldığı, dolayısıyla analizde 7 tonluk kamyonun amortismanı hesaba katılırken 18 ton taş nakliyesi yapıldığı, ocak taşı nakliyesi için yapılan analizde şoförlerin 1 saatlik çalışma ücretinin rayiçlerden alınmış olduğu fakat 1 saatlik çalışmayı gerçekleştirebilmek için 1,44 saatlik birim miktar kullanılması gerekliliği göz ardı edildiği hususlarından dolayı beyanları gerçekçi bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır." denildiği,

 

Ayrıca; "4734 sayılı Kanunun 38. ve 40. maddesi, 37. maddesindeki (a), (b) ve (c) şıkları ifade edilmiş, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 ve 67. maddelerinde de benzer hükümler bulunduğu belirtilerek, İhale İşlem dosyasında yapılan incelemede İhale Komisyonu tarafından yukarıda açıklandığı şekilde kanuna, yönetmeliğe ve tebliğe uygun olarak aşın düşük tekliflerin tespit edilerek sorgulamalarının yapıldığı tespit edilmiş, dolayısıyla İhale Komisyonunca isteklilerin vermiş olduğu aşırı düşük teklif sorgulama cevabının yeterli bulunmayıp teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işlemi kanun ve mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır, yapılan şikâyet başvurusunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15/c maddesine göre uygun bulunmadığına karar verilmiştir." şeklinde itirazlarının reddedilerek cevaplandığı,

 

Yukarıda 3 madde başlığı altında belirtilen reddedilme gerekçeleriyle ilgili olarak;

 

1.Kazı klasının firmalarının teknik elemanları tarafından işin yapılacağı mahallin muhtelif yerlerinde açılan gözlem çukurları neticesinde % 50 küskülük, % 50 toprak olarak tespit edildiği, aynı yerde idare tarafından yaptırılan iki iş ile ihale muhtevasındaki bölgenin aynı metre ve mesafelerde olmadığı, idarenin gözlemlemiş olduğu dere yatağında ki kayaların akarsuyun sürükleyip dere yatağına biriktirdiği irili ufaklı birbirinden bağımsız sabit olmayan dere taşlarından mevcut olduğu ve kazı esnasında hiçbir müşkülat ve artı maliyet çıkartmayacağı,

 

2.Firmaları tarafından sunulan teklif bedelinin, işin sadece bir pozu için değil, işin tümü için geçerli olduğu, İdarenin tek bir poz üzerinde işin kar oran hesabım yaparak yanlış bir karar verdiği, işin tümü için firmalarının kar payının % 5,16 olduğu, ayrıca analizlerinde 08.109/K pozunun fiyatının 3,72 YTL olarak alındığı, oysaki bu pozun 2006 yılı TCK fiyatının karsız 6,02 YTL olduğunun belirtildiği, bu fiyatın (6,02 YTL) TCK´nın fiyatlarına göre 1 m3 taşın karşılığı olduğu, oysaki; analizde 08.109/K pozu ile bir ton taşın ifade edildiği, buna göre TCK kurumunun 2006 yılı fiyatlarıyla taşın bedelinin karsız 6,02 YTL değil 3,34 YTL/ton olduğu, bu fiyatın yılbaşı rayiçlerine göre hesaplanmış olduğu, firmalarının analizindeki rayiç fiyatlarının teklif tarihine göre güncellenmiş olduğu ve fiyatının 3,72 YTL/ton olarak tespit edildiği,

 

3.Ocak taşı nakliyesi için yapılan analizde kamyonların 18 ton taşıma kapasiteli olduğu ve 0,4 lt/km yakıt sarf ettikleri, taş kamyonlarının teknik özellikleri, kapasiteleri, yakıt sarfiyatı, maddi değerlerinin bilindiği, amortisman değerinin hesaplanmasında kullanılan KA katsayısı karşılığının Bayındırlık rayiçlerinde sadece 03.538/2 pozunda bulunduğu, bu değerin rayiçler içerisinde farklı bir şekilde ve özellikte bulunmadığı, amortisman bedelinin poz içerisinde çok küçük bir yekun teşkil ettiği, savunmaları ekinde vermiş oldukları "Demirbaş Eşya Defterinden" de anlaşılacağı gibi, bu iş için firmalarına ait yeterli sayıda taş nakliyesinde kullanılacak nitelikte kamyonları mevcut olduğu, yine şoför gideri olarak ocak taşı nakliyesi için yapılan analizde şoförlerin 1 saattik çalışmayı gerçekleştirebilmek için 1,44 saatlik birim miktar kullanılması gerekliliğinin belirtildiği, fakat, savunma dosyasında aynı pozla ilgili olarak yakıt sarfiyat miktarının litre olarak dikkate alınması gerekirken kg´a çevrilmesi, yine litre fiyatının kg fiyatına çevrilmesi nedeniyle bu poza ait kar payı daha yüksek olması gerekirken, bu iki hatadan dolayı maliyetin artmış olduğu ve kar payının % 8´e düşmüş olduğu, 

 

Ayrıca ihale süreci devam ederken ihale komisyon üyelerinden birinin baskı sonucu rapor aldığı duyumlarının firmalarına ulaşmış olduğu, bu durumun da göz önünde bulundurulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan başvuru sahibi Özde Müh. Müt. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklama yazısının ekinde; 1-)İD2-0100 pozuna ilişkin analiz, 2-)İD3-110T pozuna ilişkin analiz, 3-)İD4-110T pozuna ilişkin analiz, 4-)İD1-0010 pozuna ilişkin analiz, 5-)İD5-0020 pozuna ilişkin analiz, 6-)2006 Bayındırlık Rayiçleri, 7-)2006 DSİ birim fiyatları, 8-)Arsel firmasından alınan 20.12.2006 tarihli fiyat teklifi, 9-)Nitromak firmasından alınan 19.12.2006 tarihli fiyat teklifini sunmuş olduğu,

 

Aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin olarak idarece düzenlenen tutanakta başvuru sahibi firmanın açıklaması ile ilgili olarak;

 

“a) Kazı malzemesi %50 küskülük ve %50 toprak olarak alınmıştır. Oysa ki aynı yerde yapılan iki işten edinilen tecrübeye ve yaklaşık maliyete bakıldığında, dere yatağında kayaların var olduğu görülmektedir.

 

b) İşin %51’ini oluşturan Ocak Taşı İle Tahkimat pozu, maliyete %1 kar konularak hesaba katılmıştır. Bu kar oranı genel giderleri dahi karşılayamamaktadır. Ayrıca analizde 08.109/K pozunun fiyatı 3,72 YTL olarak alınmıştır. Oysa ki bu pozun 2006 yılı TCK fiyatı karsız 6,02 YTL’dir.

 

c) Ocak taşı nakliyesi için yapılan analizde kamyonların 18 ton taşıdıkları ve 0,4 lt/km yakıt sarf ettikleri beyan edilmektedir. Ne tür bir kamyon kullanılacağı ve kapasitesi beyan edilmemiştir. Ancak amortisman bedeli hesaplanırken 30,38-YTL’lik KA katsayısı kullanıldığından anlatılmak istenen kamyonun, 03.538/2 pozunda ifade edilen 120 HP gücünde ve 7 ton kapasiteli damperli kamyon olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısı ile analizde 7 tonluk kamyonun amortismanı hesaba katılırken 18 tonluk taş nakliyesi yapıldığı beyan edilmektedir. Bu beyanlar gerçekçi bulunmamıştır.

 

d) Ocak taşı nakliyesi için yapılan analizde, şoförlerin 1 saatlik çalışma ücreti rayiçlerden alınmış fakat, 1 saatlik çalışmayı gerçekleştirebilmek için 1,44 saatlik birim miktar kullanılması gerekliliği göz ardı edilmiştir.” değerlendirmelerinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareden temin edilen ihale işlem dosyasında yer alan açıklama yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde idarenin,

 

Birinci değerlendirmesine ilişkin olarak; söz konusu iş için düzenlenmiş olan “Teklif Türünün Belirlenmesine ilişkin Form”da işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etüdü gerektiğinin öngörülmesi, gerekli arazi ve zemin etütlerinin ihaleden önce yapılamamasından dolayı birim fiyat üzerinden teklif alınmasına karar verildiği belirtildiğinden kazı yapılacak bölgedeki kazı sınıflarının nihai tespitinin işin yürütülmesi esnasında yapılacağı ve ihaleye katılım aşamasında kazı sınıflarının nihai tespitinin mümkün olmadığı anlaşılmış olup idarenin bu gerekçesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

İkinci değerlendirmesine ilişkin olarak; isteklinin açıklamasında sunmuş olduğu İD4-0110T Ocak Taşı İle Tahkimat Yapılması pozunun analizinde bulunan 03.504 ve 08.109/K pozlarının alt pozlarında, motorin ve GOM-2A muadili emulite-TG 32 mm patlayıcı madde için ilgili firmalardan alınan fiyatların yanında  Bayındırlık ve DSİ 2006 yılı rayiçlerinin kullanılarak bu iş kalemine ait maliyeti belirlenerek maliyet üzerine %1 müteahhit karı eklenmek suretiyle teklif birim fiyatının oluşturulduğu ve %1 kar oranının sadece bu imalat kalemi ile ilgili olmasından dolayı teklifin geneli için yeterli bir kar oranı olmadığı şeklinde bir değerlendirmenin yapılamayacağı; ayrıca 08.109/K pozu için 2006 TCK fiyatının karlı 7,52 YTL/m3 ve karsız 6,02  YTL/m3 şeklinde YTL/m3 cinsinden ifade edildiği, ancak istekli tarafından analiz sonucu gerekli birim dönüşümleri yapılarak belirlenmiş olan fiyatın ise YTL/Ton cinsinden 3,72 YTL/Ton olarak bulunduğu tespit edildiğinden idarenin bu gerekçesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

Üçüncü değerlendirmesine ilişkin olarak; 03.538/2 TCK pozu analizinde 03.038/2 numaralı Bayındırlık pozu olan Damperli kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) pozunun yer aldığı ve Bayındırlık rayiçleri arasında bu pozun dışında başkaca herhangi bir kamyon türü belirlenmemiş olduğundan istekli tarafından 03.038/2 poz numarasında belirtilen Damperli kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) haricinde başka bir kamyon türü için amortisman katsayısı kullanılamayacağı, bu nedenle  03.538/2 TCK pozu analizi için 03.038/2 numaralı poza ait Bayındırlık 2006 katsayısı olan 30,380 değerinin kullanıldığı tespit edildiğinden idarenin bu gerekçesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

Dördüncü değerlendirmesine ilişkin olarak; İdare tarafından 18.01.2007 tarihli yazılarda isteklilerden tekliflerinin esasını teşkil eden bileşenler hakkında açıklama istenildiği belirtilmiş olduğu, istekli tarafından İD4-0110T/N numaralı ocak taşı nakli iş kalemine ilişkin olarak hazırlanmış olan analizde yer alan 01.401 poz numaralı personel(şoför) gideri hesabı yapılırken şoförün 1 saatlik çalışma ücretinin Bayındırlık 2006 rayicine göre 3,59 YTL/saat alındığı ve 03.538/2 pozunda yer aldığı şekilde 1,44 katsayısı ile çarpılması gerekirken çarpılmamış olduğu tespit edilmiş olmakla birlikte, bu eksikliğin teklifin esasını etkilemediği hususu göz önünde bulundurulduğunda idarenin bu gerekçesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle idare tarafından  Özde Müh. Müt. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmama gerekçelerinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, ihale komisyonu üyelerinden birinin yedek üye olarak komisyonda bulunduğu ihale komisyonu kararından tespit edilmiş olmakla birlikte, ihale süreci devam ederken ihale komisyon üyelerinden birinin baskı sonucu rapor aldığı hususunda idareden temin edilen ihale işlem dosyası üzerinden tespit yapılabilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak, 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/I ve A/II Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aydın İnş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 25.07.1997 tarihli iş bitirme belgesinde işin adının “Vakıfkebir-Tonya Yolu İnşaatı” olarak, işverenin “Karayolları Genel Müdürlüğü” olarak belirtildiği, bu iş deneyim belgesinin ekinde de başkaca herhangi bir belge bulunmadığı, bu haliyle söz konusu iş deneyim belgesinin anılan idari şartname düzenlemesinde belirtilen benzer iş gruplarına girmediği tespit edildiğinden bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği görülmekle birlikte bu hususun ihale sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” hükmü ve “İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında da “Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından Sarıosmanoğulları İnş. Tic. A.Ş.’nin, imza sirkülerinden 3 yıl süreyle şirketi temsile yetkili yönetim kurulu başkan yardımcısının şirketi temsilen ihaleye katıldığı ve bu kişi hakkında kamu davası açılmış olduğunun tespit edilmiş olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiş olup Sarıosmanoğulları İnş. Tic. A.Ş. hakkında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 05.03.2007 tarihinden başlamak üzere 2 yıl süreyle yasaklama kararı verilmiş olduğu anlaşıldığından Sarıosmanoğulları İnş. Tic. A.Ş.’nin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler neticesinde, idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan işlemlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir. Bu nedenle, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul