• Karar No: 2007/UY.Z-1810
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :108
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1810
Şikayetçi:
 Çelikyay İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Reyhan Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. Suya İşhanı 16 K.3 Osmangazi / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Karacabey Belediye Başkanlığı Runguçpaşa Cumhuriyet Alanı 1 16700 Karacabey / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12554
Başvuruya konu ihale:
 2007/30374 İhale Kayıt Numaralı “İlçenin Sırabademler Mahallesi 238 Ada 1 Parsel Üzerinde Pazaryeri İnşaatı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 06.03.12.0169/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karacabey Belediyesi’nce 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlçenin Sırabademler Mahallesi 238 Ada 1 Parsel Üzerinde Pazaryeri İnşaatı” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Çelikyay İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarih ve 12554 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif kapsamında ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin noter onaylı sureti sunulduğu halde, idarece İdari Şartnamenin 7.6.1. maddesi gereğince Gazetenin aslının veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanmış suretleri ile bunların noter onaylı suretlerinin kabul edilebileceği, söz konusu Gazetenin sadece noter onaylı suretlerinin kabul edilemeyeceği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının anılan maddeye aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin teklifi, Ticaret Sicil Gazetesi İdari Şartnamenin 7.6.1. maddesine uymadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (c) bendinde, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren

 

“1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri”

 

sunmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.6. maddesinin 1. fıkrasında “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 31 md.) (Yürürlük 22/7/2005) Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif kapsamında, şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili şirket müdürleri Osman Nuri ÇELİKYAY ve Ömer Faruk BİLGE’nin imzalarının yer aldığı ve adı geçenlerin 5 yıl süre ile şirket müdürleri seçilmesine ilişkin karar defterindeki 8/5/2002 tarih ve 2 sayılı karar metnini mesnet alan 1/9/2005 tarihli noter tasdikli sirküler ile şirket sermaye, ortak ve müdürlerini de gösteren şirketin kuruluşuna ilişkin 24/12/2001 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslına uygun olduğuna ilişkin noter tasdikli suretinin ve 8/5/2002 tarihli ortaklar kurulu kararı ile şirket ortaklarından Osman Nuri ÇELİKYAY ve Ömer Faruk BİLGE’nin 5 yıl süre ile müdür seçilmelerine karar verildiğine ilişkin 15/5/2002 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslına uygun olduğuna ilişkin noter tasdikli suretinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 35. maddesinde “(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 14 md.) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu belgelerden; ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilir.

Noter onaylı belgelerin ‘aslına uygundur’ şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ‘ibraz edilenin aynıdır’ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. /5 md.) Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ‘aslının aynıdır’ şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla isteklilerce Ticaret Sicili Gazetesinin aslına uygun olduğuna ilişkin noter tasdikli suretlerinin sunulması zaten yeterli olduğu gibi, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ‘aslının aynıdır’ şeklinde onaylanmış suretleri ile bunların noter onaylı suretlerinin de idarelerce kabul edilmesi gerekmektedir.

 

 

Bu nedenle, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslına uygun olduğuna ilişkin noter tasdikli suretini teklif kapsamında sunan başvuru sahibinin teklifinin, söz konusu belgenin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca onaylı olmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmaması mevzuata aykırıdır.

 

Bununla birlikte, ihalede en düşük teklifin başvuru sahibi tarafından verilmediği ve ihalenin en düşük fiyatı teklif eden geçerli teklif sahibi isteklinin üzerinde bırakıldığı ve sözleşmenin imzalandığı anlaşıldığından, söz konusu aykırılık ihalenin sonucuna etkili olarak değerlendirilmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir. Kuruma itiraz edilmiş olması, sözleşme imzalanması dışındaki karar gereklerinin yerine getirilmesini engellemez. Kurum tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmesi halinde işlemler durdurularak Kurumun nihai kararı beklenir ve bu karar gereği yerine getirilir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında  "Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan, şikayetin idarece 20.04.2007 tarihli işlemle reddinin 25.04.2007 tarihinde tebliğ edilmesinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 01.05.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmakta ise de, tespit edilen bu aykırılık ihalenin sonucuna etkili görülmediğinden ve ihale süreci üzerinde yapılan inceleme sonucunda başkaca bir aykırılık tespit edilemediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurunun uygun bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul