• Karar No: 2007/UY.Z-1816
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :116
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1816
Şikayetçi:
 Pe-Ba Sport Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av.Yusuf Biçer, Kalenderhane Mahallesi C. Yener Tosyalı Cad. No: 38 Eminönü / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İncilipınar Mah. 3 Nolu Cadde Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12331
Başvuruya konu ihale:
 2007/13573 İhale Kayıt Numaralı “Binevler Suni Çim Saha Yapım işi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 06.03.08.0157/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 01.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Binevler Suni Çim Saha Yapım işi” ihalesine ilişkin olarak Pe-Ba Sport Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av.Yusuf Biçer’ in 06.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.04.2007 tarih ve 12331 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İhale dosyası içeriğinden idarenin 60 mm suni çim yapımı için ihale açtığının anlaşıldığı, Teknik Şartnamenin 30 uncu maddesinde suni çim kalite sertifikası olarak ISO 9001, TSEK Kalite uygunluk, TSE İmalat Yeterlilik belgelerinin, 31 inci maddesinde ise suni çim onay belgesi olarak “Fifa Recommended 1 Star” belgesinin istenildiği,

 

FIFA’ nın 01.07.2004 tarihinden itibaren suni çim sahaların kalite ve güvenliğini iki aşamadan oluşan testlere tabi tutarak belgelendirme yaptığı ve bu belgelendirmenin farklı hav boylarına sahip suni çimler için ayrı ayrı düzenlendiği ve bu belgelerin birbirleri yerine kullanılamayacağı,

 

Ancak, ihalenin mevzuata aykırı olarak 60 mm suni çime ilişkin “Fifa Recommended 1 Star” belgesi yerine, 55 mm suni çime ilişkin “Fifa Recommended 1 Star” belgesi sunan istekli üzerinde bırakıldığı, 

 

İddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde; ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri sayılmış olup, idarece istenilen söz konusu belgeler arasında “ISO 9001, TSEK Kalite uygunluk, TSE İmalat Yeterlilik” belgeleri ile suni çim onay belgesi olarak “Fifa Recommended 1 Star” belgesinin yer almadığı, diğer bir deyişle bu belgelerin idarece ihale kapsamında istenilmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, bahse konu bu belgelerin, isteklilerce ihale kapsamında idareye sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            İnceleme konusu ihaleye ait Teknik Şartnamede ise; suni çimin “ISO 9001, TSEK Kalite uygunluk, TSE İmalat Yeterlilik” kalite sertifikası belgeleri ile “Fifa Recommended 1 Star” suni çim onay belgesine ve 60 mm hav boyuna sahip olması gerektiği gibi tamamı sözleşme imzalandıktan sonraki bir aşama olan “imalat aşamasını” ilgilendiren suni çim sahanın taşıması gerekli olan özelliklere yer verilmiştir. Dolayısıyla, imalat aşamasında teknik şartnameye uygun olarak imalat yapılmasının zorunlu olması ile yapı denetim görevlisince imalat aşamasında bu imalatın zaten teknik şartnameye uygun olarak yapılmasının sağlanacağı hususları dikkate alındığında,

 

            Başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Kamu İhale Tebliğinin “XIII - Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin (a) bendinde; “…Bu çerçevede ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil)  tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır…” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, 38 inci maddesinde ise, aşırı düşük tekliflerin, ihale komisyonlarınca önce tespit edileceği, daha sonra ise bunlar hakkında yazılı açıklama isteneceği ve değerlendirme yapılacağı öngörülmüş iken,

 

İnceleme konusu ihalede, ihale komisyonunca sınır değer tespiti yapılmadan ve Kanunun öngördüğü aşırı düşük teklif tespit çalışması hiç yapılmadan, ihalenin doğrudan en düşük teklif sahibine bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, yukarıda anılan Kamu İhale Tebliğinin “XIII - Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin (a) bendindeki açıklamalar doğrultusunda, ihale komisyonunca “sınır değer” tespitinin yapılarak sınır değerin altında kalan istekliden/isteklilerden, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntılar hakkında yazılı açıklama istenerek, Kanunun öngördüğü, “Yapım yönteminin ekonomik olması”, “Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar” ile “Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü” hususlarında değerlendirme yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde; “…İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” hükmüne,

 

70 inci maddesinde de; “İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

            Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce idareler ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek ve istekliden ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı vermesini istemek zorundadır.

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7.1.d maddesinde; “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenilmiştir. 

 

İhale üzerinde bırakılan H. Karakaya Ltd. Şti. ne idarece posta yoluyla 09.04.2007 tarih ve 503/2007 sayılı sözleşmeye davet yazısı gönderilmiş olup, ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler istenilmiş olup, idare tarafından gönderilen ihale dosyası içeriğinden anılan istekli tarafından söz konusu belgelerin idareye sunulduğu anlaşılmıştır. Ancak, idarenin 17.04.2007 tarih ve 596/2007 sayılı yazısı ile de H. Karakaya Ltd. Şti. ne bahse konu ihaleye ilişkin olarak idarelerine şikayet başvurusunda bulunulduğu belirtilerek, şikayet başvurusunun sonuçlanmasına kadar sözleşme yapılamayacağı bildirilmiştir.

 

Bu bağlamda, her ne kadar sözleşme imzalanmamış olsa dahi, açık ihale usulü ile ihale edilen incelemeye konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan H. Karakaya Ltd. Şti. tarafından bu aşamada sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulmuş olan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgelerden; sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin Elazığ Sigorta İl Müdürlüğünden alınan 11.04.2007 tarih ve 15606 sayılı yazıda H. Karakaya Ltd. Şti. ’ nin ihale tarihi olan 01.03.2007 tarihi itibariyle değil de, daha sonraki bir tarih olan 11.04.2007 tarihi itibari ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının belirtildiği, yine vergi borcu olmadığına ilişkin Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan 12.04.2007 tarih ve 9038 sayılı yazıda da H. Karakaya Ltd. Şti. ’ nin ihale tarihi olan 01.03.2007 tarihi itibariyle değil de, daha sonraki bir tarih olan 12.04.2007 tarihi itibari ile vergi borcu bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Dolayısıyla, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin “ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri” vermesinin temin edilmesi ve ondan sonra sözleşme imzalanması, ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu belgeleri “ihale tarihi itibarıyla” sunamaması durumunda ise yukarıda ifade edilen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 70 inci maddesinde ifade edilen hükümler doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul