• Karar No: 2007/UY.Z-1817
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :117
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1817
Şikayetçi:
 Lokman KANTARCI, Fatih Mahallesi Güzin Sokak Sinem Apt. No: 12/8 Büyükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, Etlik Caddesi No: 39 06110 Dışkapı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10113
Başvuruya konu ihale:
 2007/34319 İhale Kayıt Numaralı “Sarıdeğirmen Taşocağından Temel Malzemesi ve Asfalt Mıcırı Temini Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.05.2007 tarih ve 06.02.54.0176/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünce 11.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/34319 İhale Kayıt Numaralı “Sarıdeğirmen Taşocağından Temel Malzemesi ve Asfalt Mıcırı Temini Yapım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Lokman KANTARCI’nın 04.04.2007 tarih ve 10113 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, şikayete konu ihalenin 30.04.2007 tarihinde ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisince 30.04.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibi tarafından, şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin 35 inci maddesine göre ÇED Yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak idareden 09.04.2007 tarih ve 665-4854 sayılı yazımız ile;

1) İhale sürecinin bulunduğu aşama,

2) Bu süreçte idareye yapılan bir şikayet başvurusu olup olmadığı, varsa alınan kararlar, yapılan işlemler ve süren incelemeler,

3) Başvuruya konu ihalenin, ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna tabi olup olmadığı hususunda gerekli belgeler ile, tabi olması halinde, konuyla ilgili yürütülen işlemlere ilişkin belge ve bilgiler istenilmiş, idarenin 10.04.2007 tarih ve 303/13734 sayı ile kayıtlarımıza alınan yazısında;

 

Söz konusu ihaleye ilişkin proje tanıtım dosyasının İl Çevre Orman Müdürlüğüne sunulduğu, yapılan incelemeler sonucunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir.” kararının alındığı, Genel Müdürlük tarafından sürecin başlatıldığı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama Yükümlülüğü başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

            “Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Ek-II’ye tabi projeler için proje tanıtım dosyası hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

 

            Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin isteyeceği her türlü bilgi, doküman ve görüşü vermekle yükümlüdürler.

 

            Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay (Çevre düzeni plan tadilatı onayları dahil), izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.” hükmüne,

 

7 nci maddesinde ise;

 

“Bu Yönetmeliğin;

 

a) EK-I listesinde yer alan projeler ile,

 

b) Ek-II listesinde bulunup

 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması zorunludur.” hükmüne yer verildiği görülmüştür.

 

Anılan Yönetmeliğin EK I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesinin 26 ncı sırasında;

 

            “ Taşocakları Nizamnamesine göre,

            a) 25 hektar ve üzeri alandan hammadde çıkarılması

            b) Çıkarılan hammaddenin her türlü işlemden geçirilmesi  projelerinden 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar.”

 

            EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Madencilik’ başlığı altında yer alan 35 nci sırasının (e) ve (f) bendlerinde ise;

 

            “e) Taşocakları Nizamnamesi’ne göre bir hammaddenin çıkarılması (Ek-I de yer almayanlar)

            f)Taş Ocakları Nizamnamesine göre çıkarılan bir hammaddenin her türlü işleme sokulması (25.000 m3/yıl ve üzeri)” düzenlemelerine yer verildiği görülmüştür.

 

            27.04.2007 tarih ve 2007/AK.Y-254.1 sayılı Kurul Kararı ile şikayete konu ihaleye ilişkin iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurumumuzca yapılmasına karar verildiğinden, 07.05.2007 tarih ve 874-6113 sayılı yazımız ile 10.04.2007 tarihinden itibaren başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak idarece tesis edilen herhangi bir işlem olup olmadığı hususu ile, tesis edilen işlemlere ilişkin belge ve bilgilerin gönderilmesinin talep edilmesi üzerine 08.05.2007 tarih ve 13474 sayı ile kayıtlarımıza alınan 08.05.2007 tarih ve 303/17834 sayılı idarenin yazısı ve eklerinin incelenmesinden;

 

            Başvuru konusu ihalenin ÇED raporunun alınamamış olması nedeniyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 39 uncu maddesine istinaden ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisince 30.04.2007 tarihinde iptal edildiği, iptale ilişkin kararın ihale yetkilisince onaylandığı ve kararın ihaleye teklif veren tüm isteklilere tebligatının yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul