• Karar No: 2007/UY.Z-1818
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :120
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1818
Şikayetçi:
 Münir BAYHAN-Kuzenler İnş. Taah. Kontrollük Müşavirlik İnş. Malz. Zirai Tic., GMK Bulvarı 122/19 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Davutlar Belediyesi Başkanlığı, Türkşanlı Mahallesi Menderes Caddesi 09430 Davutlar Kuşadası / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11370
Başvuruya konu ihale:
 2007/4185 İhale Kayıt Numaralı “Kapalı Pazar Yeri İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 06.02.87.0120/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Davutlar Belediyesi Başkanlığınca 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kapalı Pazar Yeri İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Münir BAYHAN-Kuzenler İnş. Taah. Kontrollük Müşavirlik İnş. Malz. Zirai Tic.’in 14.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.04.2007 tarih ve 11370 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdarece tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve açıklama istenildiği, firmalarının 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre idarenin belirlediği süre içerisinde tekliflerini oluşturan imalat kalemlerini, metraj, icmal ve proforma faturalarla belgeleyerek sundukları,

 

            İdarenin 27.03.2007 tarih ve 394 sayılı yazısında; pursantaj listesinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birim fiyat tariflerine uygun doldurulmadığı, dosya muhtevasında uzay çatı sistemi bileşenlerinden aşık yapılmasının yer almadığı, uzay çatı borularının boyu, çapı ve her birinin ağırlığı bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği,

 

            Uzay çatı bileşenleri ile ilgili boru metrajlarının idarece verilen uygulama projesi üzerinde bulunduğu,

 

            İhale dokümanlarında ve adı geçen Kanunun 38 inci maddesinde aşırı düşük teklif sorgulamasında, pursantaj listesi, pursantaj icmal tablosunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birim fiyatları ile doldurulması gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi anılan Kanun maddesinde belgelendirmek suretiyle yapılan açıklamaların idarelerce dikkate alınması gerektiğinin açıkça belirtildiği, bu nedenle idarenin taraflarınca yapılan açıklamaya ilişkin yaklaşımının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, ayrıca ihale dosyasında işin pursantajının mevcut olduğu, idarenin projesine uygun olarak uzay çatı ve aşık imalatı ile montajının proforma fatura ile belgelendirildiği, dolayısıyla idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına belgeye dayalı olarak açıklama yapıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye 18 isteklinin teklif verdiği, geçerli olduğu belirlenen 14 teklife (idare geçerli 14 teklif olmasına rağmen aşırı düşük teklif hesabında 13 teklifi göz önüne almıştır) ilişkin olarak; ihale komisyonu kararı ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yayımlanan formüle göre aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan 5 istekliden tekliflerine ilişkin olarak (maliyet bileşenleri, analizler), idari şartname, ihale dokümanının kapsamını oluşturan belgelerden olan pursantaj listesi, pursantaj icmal tablosu, imalatlara ait teklifi oluşturan analizler, proforma faturalar, seçilen teknik çözümler, kullanılan avantajlı koşullar ve yapım işinin özgünlüğü hususları da dikkate alınmak suretiyle yazılı açıklama istenilmesine karar verildiği, Muzaffer ER ile Metse İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idarece verilen tarihe kadar sorgulama yazısına cevap vermedikleri,

 

            Başvuru sahibi ve Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamalarına verdikleri açıklamalarda, idari şartnamenin 6 ncı maddesinde istenilen pursantaj listesi ve pursantaj icmal tablosunun verilmediği gerekçesiyle tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı ve 02.03.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Haluk BAKKALOĞLU üzerinde bırakıldığı ve komisyon kararının ihale yetkilisince onaylandığı tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında; teklifini oluşturan maliyetlerin ve metrajların verildiği, analizlerin yer almadığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin 16.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta; isteklinin teklifini oluşturan analiz ve bileşenlerin idare tarafından pursantaj listesinde yer alan birim fiyat tarifleri, genel teknik şartname esaslarına uygun analizler ve bileşenler olmadığı, örneğin uzay sistem çelik çatı yapılması ile ilgili analiz ve proforma faturanın bulunduğu ancak uzay sistemin hangi çap ve bileşenlerden oluştuğu, bunların analiz ve bileşenlerinin yazılmadığı, diğer imalat analizlerinin de aynı şekilde yapıldığı, ayrıca teklifte miktarlar yönünden uyumsuzluklar olduğu, bu sebeplerle istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmediği belirtilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin teklif bileşenlerine ilişkin olarak yaptığı açıklama, ihale komisyonu kararı ile idarenin şikayet üzerine aldığı karar dikkate alındığında; teklifini oluşturan maliyetlerin ve metrajların verildiği ancak analizlerin yer almadığı görüldüğünden bu haliyle ihale komisyonunca anılan isteklinin aşırı düşük teklif değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan işlemin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            Aynı ihaleye ilişkin olarak daha önce yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 17.05.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1663 sayılı Kurul Kararı ile ihalede sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul