• Karar No: 2007/UY.Z-1820
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :123
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1820
Şikayetçi:
 Tisa inşaat Tic. Tur. Ltd. Şti, Çetin Emeç Bulvarı 6.Cadde No:13/10 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aşağı Kayabaşı Mah. Müze Cad. Müze Yanı NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.04.2007 / 10453
Başvuruya konu ihale:
 2007/635 İhale Kayıt Numaralı “Merkez 24 Derslikli İlköğretim Okulu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 06.0260.0075/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 06.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Merkez

24 Derslikli İlköğretim Okulu ihalesine ilişkin olarak Tisa  İnşaat  Tic. Tur. Ltd. Şti’nin 26.02.2007

tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine,

başvuru sahibinin  06.04.2007 tarih ve 10453 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.04.2007 tarihli

dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet

başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ile ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

Niğde Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü  tarafından 06.02.2007  tarihinde yapılan
“Niğde Merkez 24 Derslikli İlköğretim Okulu Yapımı İşi” ihalesinde kendi tekliflerinin
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

  1- İdareye yapmış oldukları şikayet başvurusunu süresinde yapmış olmalarına rağmen
idarenin şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle şikayet başvurularını reddettiği,

  2- İhale üzerinde bırakılan isteklinin Türk Akreditasyon  Kurumunun Akredite İnceleme
Formu’nun imzasız olduğu,

3- Başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan da dahil üç isteklinin aynı mühendisi
anahtar teknik personel olarak gösterdiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu ve
ihaleye fesat karıştırmak olarak değerlendirilmesi gerektiği iddialarına  yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

    1- Başvuruya konu ihalede, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi istekliye 

20.02.2007 tarihinde elden tebliğ edildiği, tebliğ edilen kişinin şirket ortaklarından olduğu,

başvuru sahibinin 26.02.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, kesinleşen ihale kararının

posta yolu ile tekrar bildirilmesi üzerine 28.02.2007 tarihinde aynı konulara ilişkin olarak

yeni bir şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak idarenin şikayet başvurusuna cevaben başvuru sahibine

gönderdiği 26.03.2007 tarihli yazıda, “ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Yönetmeliklere göre

elden tebligat  alanlar tarafından en geç 5 takvim günü içerisinde itirazda bulunulur, Hükmüne

aykırı olarak itirazda olduğundan dolayı idareyi bağlayıcı bir itiraz edilmemiştir.” şeklinde

bir ifadeye yer verildiği görülmüştür.


İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin

6 ncı maddesinde

yer alan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı

veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.” hüküm gereğince, başvuru

sahibinin idareye 15 günlük şikayet süresi içerisinde şikayet başvurusunda

bulunduğundan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.
 
2- Başvuru konusu ihalede idarece hazırlanan idari şartnamenin 7.2.3 maddesinin;

Bu ihalede İSO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasının istenmektedir.

Kalite yönetim belgesine ilişkin sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından

akredite edilen belgelendirme kuruluşları  veya   Uluslar arası Akreditasyon formu

karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca

akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının uluslar arası  akreditasyon formu

karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca

akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan

alınacak yazı ile teyit edilmesi gerekir.” şeklinde düzenlendiği, 

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ekinde sunmuş olduğu İSO 9001:2000 Kalite

Yönetim Sistemi Belgesinin geçerliliğinin sürdüğü ve belgeyi veren belgelendirme kuruluşunun

Uluslar arası Akreditasyon Forumu  karşılıklı tanınma antlaşmalarında yer alan akreditasyon

kuruluşunca akredite edilmiş olduğuna dair teyit yazısının bulunduğu ve bu haliyle  idari

şartnamedeki düzenlemeye uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda başvuru sahibinin bu

konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3- İşe ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, 1 adet inşaat mühendisi,  1 adet makine mühendisi

ve 1 adet elektrik mühendisi olmak üzere 3 adet anahtar teknik personel istendiği, söz konusu

ihaleye teklif veren isteklilerin teklifleri ekinde sunmuş oldukları  anahtar teknik

personel listeleri incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan Tezgel İnş. Tic. Ltd. Şti. ile

Durmuş GÖKÇAY’ a ait teklif dosyalarında Elektrik Mühendisi  Tevfik ÖNEY’in anahtar

teknik personel olarak gösterildiği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde düzenlenen ve anahtar

teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibariyle istekli

bünyesinde çalışıyor olması zorunluluğunun, anahtar teknik personelin münhasıran

o istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunluluğu şeklinde anlamamak gerektiği, bir mühendisin

birden fazla firmada anahtar teknik personel olarak istihdam edilebileceği, veya bir firmada

anahtar teknik personel olarak istihdam edilen bir kişinin aynı anda serbest meslek erbabı da

olabileceği anlaşılmakta olup, anahtar teknik personelin ilgili firmanın bünyesinde tam gün

mesaî yapma zorunluluğu bulunmadığı, ihaleye birden fazla istekli teklif vermekle birlikte ihale

üzerinde kalan isteklinin tek olacağı, ihale sonucunda bir tek firmayla sözleşmenin imzalanacağı

 hususu göz önüne alındığında bir mühendisin birden fazla istekli tarafından teknik

personel olarak gösterilmesinde Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil eden bir husus

bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet

başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul