En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1821
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :124
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1821
Şikayetçi:
 Namık Kemal Yücel Ertuğrul Mahallesi Şükran Sokak No:11/5 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11199
Başvuruya konu ihale:
 2006/180014 İhale Kayıt Numaralı “Bayramiç Çok Programlı Lise İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 06.02.84.0065/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 27.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bayramiç Çok Programlı Lise İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Namık Kemal Yücel’in 02.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvuru hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 16.04.2007 tarih ve 11199 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en uygun fiyatı teklif ettiği ve yapılan açık oturumda belgelerinin tam olduğu beyan edildiği halde anahtar teknik personele ilişkin belgelerinin eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendisinden daha yüksek teklif veren başka bir istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdarenin şikayetçinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerini bildirdiği 1.3.2007 tarih ve 3489 sayılı yazısından; şikayetçinin, elektrik mühendisi olarak bildirdiği Vildan TETİK’in bünyesinde çalıştığını tevsik eden belgenin teklifinde yer almadığı, makine mühendisi olarak bildirilen Hayri KÖSEOĞLU’nun ise başka bir işyerinde daha çalıştığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; ihale saatinde ihale komisyonu tarafından isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanacağı ve bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanacağı, Kanunun 37 nci maddesinde; tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 62 nci maddesinde;

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday ve isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/Y) düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/Y).” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağında şikayetçinin teklifinde anahtar teknik personele ilişkin prim ödeme veya işe giriş bildirgesinin olmadığının belirtildiği ve şikayetçinin teklif belgeleri arasında anahtar teknik personel olarak bildirilen Vildan TETİK’in bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir bir belgenin yer almadığı, şikayetçi, teklifinde bu belgenin bulunduğunu ve yapılan açık oturumda belgelerinin tam olduğunun beyan edildiğini iddia etmekte ise de, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarda aktarılan hükmünde belirtilen, zarf açma ve belge kontrol tutanağının isteklilere verildiğine ilişkin bir tutanağın ihale işlem dosyasında yer almadığı ve şikayetçi tarafından iddiasını tevsik amacıyla bu tutanağın şikayeti ile birlikte Kuruma sunulmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda; şikayetçinin belge eksikliği nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığına ilişkin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhaleye katılan isteklilerden şikayetçi Namık Kemal YÜCEL, Bakar Yapı Ltd. Şti., Gürbüzler İnş. Ltd. Şti., Çakır İnş. Ltd. Şti., Başak İnş. Ltd. Şti., İR-AY İnş. Ltd. Şti. ve Ateşler İnş. Ltd. Şti.’nin tekliflerinde anahtar teknik personellerine ait prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren belgeler yer aldığı halde, idare tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun web sayfası ile ulaşılan “SSK sigortalı hizmet dökümü” üzerinden isteklilerin bünyesinde çalışmadığı ve/veya aynı tarihlerde birden fazla işyerinde çalıştığı hususunun tespitinin yapılarak adı geçen isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmaları için gerekçe gösterildiği anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde yer alan; anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması düzenlemesi, anahtar teknik personelin münhasıran bir tek istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunluluğu getirmediğinden, adı geçen isteklilerin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmaları yerinde görülmemiştir.

 

Anahtar teknik personelin isteklilerin bünyesinde çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumunun web sayfası ile ulaşılan “SSK sigortalı hizmet dökümü” üzerinden tespit edilmesi işlemine yönelik olarak;

 

internet üzerinden alınan söz konusu çıktılarda, sayfaların bilgilendirme amaçlı olup resmi belge olarak kullanılmayacağının belirtildiği, dolayısıyla bu tespitlerin internet üzerinden yapılarak adı geçen isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmaları için gerekçe gösterilmesinin uygun olmadığı, adı geçen isteklilerden şikayetçi Namık Kemal YÜCEL’in anahtar teknik personelinden birinin bünyesinde çalıştığı hususunun belgelendirilemediği, Bakar Yapı Ltd. Şti.’nin iş hacmini gösteren belgelerin idari şartnamede istenen asgari değerleri karşılamadığı, Başak İnş. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak bildirilen elektrik mühendisi Rıza GÖNCÜ’ye ait oda kayıt tarihini gösterir bir belgenin teklifinde yer almadığı, İR-AY İnş. Ltd. Şti.’nin iş hacmini gösteren belgelerin idari şartnamede istenen asgari değerleri karşılamadığı ve anahtar teknik personel olarak bildirilen makine mühendisi Zekeriya TEKİN’in oda kayıt tarihi 27.10.2006 olup Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 41 inci maddesinde belirtilen asgari 5 yıllık deneyim süresini karşılamadığı belirlendiğinden bu isteklilerin belirtilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiğinden, sözkonusu istekliler bakımından idarenin bu işleminin sonuca esastan aykırılık teşkil etmediği anlaşılmakla birlikte; Gürbüzler İnş. Ltd. Şti., Çakır İnş. Ltd. Şti. ve Ateşler İnş. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personellerinin isteklilerin bünyesinde çalışıp çalışmadığı hususunun idare tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden sorulmadan değerlendirme dışı bırakılmaları 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırıdır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almakta olup; adı geçen isteklilerin anahtar teknik personellerine ilişkin olarak; internet üzerinden hizmet dökümü sorgulaması yapılarak değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak ihale üzerinde bırakılan Çepniler İnş. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personeline ilişkin olarak böyle bir sorgulamanın yapılmadığı anlaşılmıştır. Çepniler İnş. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak bildirdiği Hasan GÖNEN ve Ö.Faruk KANNECİ’ye ilişkin olarak SSK Sicil No ile internet üzerinden yapılan sorgulamada adı geçen kişilerin ihale tarihi itibarıyla hizmet kaydına rastlanmamış olup, idare tarafından yapılan bu farklı uygulama 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelerde yer alan eşit muamele ilkesine aykırıdır.

 

2) İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde isteklilerden, bünyelerinde 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi bulunuyor olması istenmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; anahtar teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresinin ise hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Adakale İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinde elektrik mühendisi olarak bildirilen Yaşar Murat Aydoğdu’nun Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden alınan 25.12.2006 tarih ve 1932 sayılı oda kayıt belgesinde oda kayıt tarihinin 2.2.2002 olarak belirtildiği, adı geçene ait kamuda geçen deneyim süresine ilişkin herhangi bir belgenin de teklifte yer almadığı, dolayısıyla ihale tarihi olan 27.12.2006 tarihi itibarıyla deneyim süresinin 5 yıldan az olduğu anlaşılmakta olup, adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte iken, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi işlemi 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırıdır.

 

3) Mustafa KOSİF’in teklifi “cirosunu ve gelir tablosunu gösteren hakediş kapakları ile kanıtlayıcı belgeleri yok” şeklinde belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde;

 

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

 

….

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.” hükmü yer almaktadır. Adı geçen isteklinin teklifinde 2000/2001/2002/2003/2004/2005 yıllarına ait vergi dairesinden onaylı gelir tablolarının sunulduğu ve sunulan gelir tablolarının incelenmesinden son üç yılın ortalamasının isteklinin teklif bedelinin %15’inden fazla olduğu belirlenmiş olup, ihale komisyonu tarafından adı geçen isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

4) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde;

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

…İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için “Teknik Personel Taahhütnamesi” verilmesi yeterlidir (Standart Form KİK040.0/Y). İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde;

 

Aşağıda belirtilen personel, Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir:

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye

İnşaat Mühendisi

En az 10 yıl deneyimli

1

Şantiye

Makine Mühendisi

En az 5 yıl deneyimli

1

Şantiye

Elektrik Mühendisi

En az 5 yıl deneyimli

 

Bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Anahtar teknik personellerin diploma asılları veya noter tasdikli suretlerinin verilmesi zorunludur.(Standart form KİK039.0/Y)”

 

ihale ilanının isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler başlıklı 4.3.2.maddesinin (a) bendinde;

 

Aşağıda belirtilen sayıda anahtar teknik personel istenmektedir.

1 adet İnşaat Mühendisi en az 10 yıl deneyimli 1 adet Makine Mühendisi en az 5 yıl deneyimli 1 adet Elektrik Mühendisi en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.Anahtar Teknik personellerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şarttır. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi veya ilgili meslek odası kayıt belgesi ile isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Anahtar teknik personellerin diploma asılları veya noter tasdikli suretlerinin verilmesi zorunludur.(standart form.KİK.039.0/Y)” .

 

idari şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde;

 

“Aşağıda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütnamenin, çalıştırılıyor ise SSK onaylı son prim bordrosunun verilmesi zorunludur. İsteklinin aşağıda öngörülen sayıda ve nitelikte teknik personelleri çalıştıracağına dair teknik personel taahhütnamesi noterden (Standart form KİK.040./Y) vermesi halinde teknik personellere ait diploma asılları veya noter tasdikli örneği ile oda kayıt belgelerinin verilmesi zorunludur.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye

İnşaat Mühendisi

 En az 5 yıl deneyimli

1

Şantiye

Makine Mühendisi

 En az 5 yıl deneyimli

1

Şantiye

Elektrik Mühendisi

En az 3 yıl deneyimli

1

Şantiye

Harita Mühendisi

En az 5 yıl deneyimli

1

Şantiye

İnşaat Teknikeri

En az 5 yıl deneyimli”

 

düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Doküman satın alan isteklilerden Sıraç İnşaat Ltd. Şti.’nin yapılan bu düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu ve ihaleye katılımı ve rekabeti daralttığı doğrultusunda ihale tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartname ve ilanda yapılan söz konusu düzenlemeler ile anahtar teknik personel olarak istenen inşaat mühendisi için 10 yıllık deneyim süresinin aranması, taahhüt edilerek temin edilecek teknik personel için düzenlenecek taahhütnamenin noter onaylı olmasının ve teknik personellere ait diploma ve oda kayıt belgelerinin verilmesinin zorunlu tutulması, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarda aktarılan 41 inci maddesine aykırı bulunmuştur.

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu belirlendiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul