• Karar No: 2007/UY.Z-1822
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :125
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1822
Şikayetçi:
 Çağdaş İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti, Çetin Emeç Bulvarı 65. Sokak No: 1/5 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No: 25 01120 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2007 / 11124
Başvuruya konu ihale:
 2006/176233 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Çatalan Barajı Çiçekli Sulaması II. Kısım İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 06.02.83.0019/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dsi 6. Bölge Müdürlüğü’nce 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana-Çatalan Barajı Çiçekli Sulaması II. Kısım İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Çağdaş İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.04.2007 tarih ve 11124 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu ve bu bedellerle söz konusu işin yapılamayacağı, ihalenin bu bedelle karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

 

            İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

           

Anılan hüküm ile ihale komisyonunun, aşırı düşük olduğu tespit edilen teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi ve bu bileşenlerle ilgili sorgulama yapması gerektiği öngörülmüştür.

 

            Söz konusu ihaleye (14) isteklinin teklif verdiği, geçerli olduğu belirlenen (10) teklife ilişkin olarak; ihale komisyonunca, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer verilen düzenlemedeki açıklamalar doğrultusunda aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin sınır değerin tespit edilerek, teklifleri tespit edilen sınır değerin altında kalan isteklilerden (1- Tim Tes. İnş. Mak. San. Ltd. Şti, 2- Rem-Ova İnş. Taah. San. Tic. AŞ, 3- Aksu İnş. ve  Tic. Ltd. Şti, 4- Bakışkan İnş. Müh. Mim. Turz. Nak. San. Ltd. Şti, 5- Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti, 6- Abdurrahim TEMİZ, 7- Çaba İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.) 05.02.2007 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yazılı açıklama yapmalarının istenildiği, anılan isteklilerden Ak-Eli İnş. Tic. Ltd. Şti’nin açıklama sunmadığı, Tim Tes. İnş. Mak. San. Ltd. Şti’nin vermiş olduğu açıklama ekinde analizlerin yer almadığı, Bakışkan İnş. Müh. Mim. Turz. Nak. San. Ltd. Şti’nin avantajlı koşulların oluşmasında firmaya ait makine araç ve gereçlerine sahip bulunmadığı tespit edildiğinden açıklamalarının uygun görülmediği, diğer isteklilerin yaptığı açıklamaların ihale komisyonunca yeterli görülmesi sebebiyle en düşük teklif olan Rem-Ova İnş. Taah. San. Tic. AŞ’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak karara bağlandığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Rem-Ova İnş. Taah. San. Tic. AŞ’nin idarece istenen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak sunmuş olduğu açıklama ve eki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, söz konusu firmanın açıklama yazısında; kazı imalatlarının güzergahının yerinde incelendiği, kazıların sert kaya veya çalışma koşullarını engelleyecek nitelikte olmadığı, ayrıca kazı işlerini yapacak makinelerin tamamının kendi malları olması ve bu mallar için ayrıca kira maliyetlerinin olmamasının firmalarına avantaj sağladığı, diğer taraftan, nakliye araçlarının da kendi malları olmasının aynı mahiyette avantaj sağladığı, beton ve betonarme betonu yapılması hususunda ise hazır beton kullanmaları sebebiyle kum, çakıl eleme tesisi ve beton santrali gibi makine ve ekipmana ihtiyaç duymayacakları gibi  işçilik maliyetlerinin de düşük olacağı, hazır betonla ilgili olarak Adana’da OYAK beton bayisi olan firmadan nakliye dahil fiyat aldıkları, halen yürüttükleri benzer işler sebebiyle ellerinde deneyimli ekip ve malzeme donanımın da bulunduğu, kendilerine ait çelik kalıp malzemeleri olduğundan kereste ihtiyaçlarının da asgari düzeye indiği bunlara ilişkin belgelerin açıklama ekinde yer aldığı, DSİ kontrollüğünde Gaziantep’te yürüttükleri Alleben Göleti Sulama inşaatı bünyesinde kullandıkları personel ve malzemeleri koordineli olarak kullanabilme imkanına sahip oldukları için bu personel ve malzemeleri daha verimli ve sürekli çalıştırmalarının da maliyetlerini düşüreceği, Gaziantep’teki sulama kanalı inşaatı işinde de alış yaptıkları firmadan uygun fiyat teklifi aldıkları, ayrıca vana, vantuz, sulama hidrantı ile ilgili en uygun tekliflerin Adana’da faaliyet gösteren imalatçı firmalardan alındığı, diğer taraftan hazırladıkları iş programına göre işi 3-4 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacakları, dolayısıyla ihale dokümanında işin süresinin 500 gün olarak öngörülmesi sebebiyle bu eksik çalışma sürenin kendilerine işçilik ve diğer maliyetler hususunda avantaj sağladığı hususlarına yer verilmiş olup, bu açıklamanın ekinde, idarece oluşturulan yaklaşık maliyet icmal tablosunda yer alan iş kısımlarının tamamına ilişkin bedel öngörüldüğü, bu bedellere ilişkin olarak değişik firmalardan alınan teklif ve proforma faturaları da idareye sunduğu görülmüştür. Bu haliyle idarece ihale üzerinde bırakılan firmanın açıklamasının yeterli görülerek ihalenin karara bağlanmasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul