• Karar No: 2007/UY.Z-1823
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :126
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1823
Şikayetçi:
 Park İnşaat Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Hüseyin Çağrı BAŞER, Erler Mahallesi Çamlık Park Sitesi 2.Cadde 2.Sokak No:3 Çayyolu / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bornova Belediyesi, Fevzi Çakmak Caddesi No:38 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.04.2007 / 12523
Başvuruya konu ihale:
 2007/13041 İhale Kayıt Numaralı “Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 06.03.11.0170/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bornova Belediyesi’nce 26.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Park İnşaat Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Hüseyin Çağrı BAŞER’in 25.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  27.04.2007 tarih ve 12523 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözleşmeye davet yazısı üzerine süresi içerisinde idareye 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında sunulan taahhütnameye konu belgeler ile kesin teminatın sunulduğu, İzmir SSK İl Müdürlüğünden alınan 18.04.2007 tarih ve sayılı yazıda firmalarının ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığı, ancak 11239979.006 işveren numaralı firmalarının aracısı konumunda bulunan firmanın kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğu ve bu borcunda ödendiği belirtildiği halde idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kesin teminat bedelinin gelir kaydedilmesine ve 6 ay süreli ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verildiği, ihale dokümanında alt yüklenicinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması gerektiğine ilişkin olarak bir düzenlemenin bulunmadığı, ihaleye verilen taahhütname ile alt yüklenicinin borcunun bulunmadığına ilişkin bir beyan da bulunulmadığı için idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilerek isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, 38 nci maddesinde ise 37 nci maddeye göre değerlendirilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olanların tespit edileceği ve bu teklifler reddedilmeden önce, belirlenecek süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceği, belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük tekliflerin değerlendirileceği, bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, öncelikle geçerli tekliflerin tespit edilip diğerlerinin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması mevzuat gereğidir.

 

Dokuz isteklinin teklif vermiş olduğu incelenen ihalede, ihale komisyonu tarafından sadece Dema Şahin Tur. Gıda İnş. Met. ve Plas. Doğr. San. Tic. Ltd. Şti. - Yetişkin İnş. Bülent YETİŞKİN iş ortaklığının teklifinin; iş deneyim belgesi benzer iş tanımına uygun olmadığı, teklif mektubu ekinde analizler bulunmadığı ve iş ortaklığında pilot ortağın hissesinin %50´nin altında olması gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılarak ve diğer tekliflerin tamamının geçerli teklif olarak değerlendirilerek diğer işlemlere geçildiği anlaşılmış olup, bu aşamaya ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemler değerlendirildiğinde;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde isteklilerin teklif edilen bedelin %70’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilen ihalede;

 

Başvuru sahibi Park İnş. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifinde, Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Abdullah TEKBAŞ Park Peyzaj İnşaat gerçek kişi adına düzenlenen iş deneyim belgesi ile “26.02.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan, BORNOVA BELEDİYESİ AYFER FERAY AÇIKHAVA TİYATROSU YAPIM İŞİ ilişkin olarak, teklifi kapsamında adaylardan sunduğu İŞ BİTİRME BELGESİNİN bu adayın kendisine yani ABDULLAH TEKBAŞ-PARK PEYZAJ İNŞAAT´a. ait olduğunu,

Yandan fazla hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğini ve belge sahibinin adına düzenlenmiş bütün iş deneyim belgelerinin, anılan adayda yandan fazla hisse oranı muhafaza edildiği sürece, sadece bu istekliye kullandırılacağım, ihalelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla başka tüzel kişilere de kullandırılmayacağım kabul ve taahhüt ederiz.” ifadelerini içeren ve Abdullah TEKBAŞ Park Peyzaj İnşaat imzalı taahhütnamenin sunulduğu,

 

Mevzuat gereği İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin, belgenin sahibi ve teklif veren istekli tarafından imzalı olması ve taahhütnamenin ilk paragrafında “ …..bu isteklide yarıdan fazla hisseye sahip ortaklardan….”  İfadesinin de yer alması gerekmektedir. İdare tarafından imza eksikliği bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmiş ve belgeye teklifinde yer veren Park İnş. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından bu eksiklik tamamlatılmıştır.

 

Söz konusu taahhütnameye ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı bölümde;   “a) 4734 sayılı Kanunun "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesinde, iş deneyim belgelerinin, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamayacağı, bu belgelerin devredilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan madde hükmünde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye katılımlarında, belge sahiplerinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi koşulları aranmış, aynı koşullara uygulama yönetmeliklerinde de yer verilmiştir.

Aynı şekilde uygulama yönetmeliklerinde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesi hususuna ilişkin olarak, belge sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, sahip oldukları iş deneyim belgelerini bu tüzel kişilerin sadece birine kullandırabilecekleri ifade edilmiştir. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 10 uncu maddesindeki amir hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak adına düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunmak suretiyle ihaleye katılan tüzel kişiliği haiz aday veya isteklilerin, teklifleri kapsamında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"yi sunacakları hükme bağlanmış ve buna ilişkin olarak bir standart form oluşturulmuştur. (Standart Form — KİK027.2/….)

Söz konusu standart form; ihaleye katılımda, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağın birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunması ve bu ortağa ait iş deneyim belgesinin tüzel kişilikçe kullanılması halinde, ortağın hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğinin ve belge sahibinin adına düzenlenmiş bütün iş deneyim belgelerinin, bu tüzel kişilikte söz konusu hisse oranı muhafaza edildiği sürece, sadece aynı tüzel kişiye kullandırılacağının, ihalelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla başka tüzel kişilere de ayrıca kullandırılmayacağının taahhüdüne yöneliktir. Dolayısıyla ihaleye katılan tüzel kişinin, gerek yarıdan fazla hissesine sahip ortağının gerekse diğer ortaklarının tüzel kişilikteki hisse oranlarının standart form kapsamında ayrıca beyan edilmesi gerekmemektedir.

Anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu standart form, ihaleye katılan tüzel kişiye kullandırılan iş deneyim belgesi bir gerçek kişiye ait ise bu gerçek kişi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından, bu iş deneyim belgesinin bir tüzel kişiye ait olması halinde ise bu tüzel kişinin yetkili temsilcisi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.” şeklinde açıklama yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifinde yer vermiş olduğu söz konusu taahhütname ile ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek kişi Abdullah TEKBAŞ’a ait olduğu beyan edilmiş olup bu hususa ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibi Park İnş. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde yer alan “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.” şeklindeki düzenleme gereği teklifinde yer vermiş olduğu 22 Mart 2004 tarih ve 6012 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi belgesinde şirket sermayesinin 400 hisseye ayrıldığı ve 320 paya karşılık hissenin Ali GÜNDİLER’e 80 paya karşılık hissenin ise Abdullah TEKBAŞ’a ait olduğu bilgisinin yer aldığı teklif ekinde Abdullah TEKBAŞ’ın Park İnş. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yarıdan fazla hisseye sahip olduğuna ilişkin başkaca bir belge bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu haliyle sunulan iş deneyim belgesinin sahibi Abdullah TEKBAŞ’’ın teklif veren isteklinin yarıdan fazla hissesine sahip olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle de 4734 sayılı kanunun 37 nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde, “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli istenebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 20 nci maddesinde isteklilerin tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vermeleri gerektiği ifade edilen söz konusu ihalede; yukarıda ifade edilen Yönetmelik hükmü doğrultusunda ihale ilanının ve idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümde “İstekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine göre aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklifleri ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vereceklerdir.” şeklindeki düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu düzenleme ile teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ile teklif bedelini gösteren hesap cetveli ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılmıştır.

 

Bu belgelere ilişkin olarak Zarf Açma Ve Belge Kontrol Tutanağında “teklifi oluşturan metraj ve analizler” başlıklı tek sütün açıldığı ve ihaleye teklif veren tüm istekliler tarafından bu belgelerin teklifleri ekinde idareye sunulduğu kayıt altına alındığı görülmüş ancak ihale işlem dosyasında yapılan inceleme neticesinde isteklilerden başvuru sahibi Park İnş. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Levent ÇAKMAK Müh. Hizmetleri ve Günde İnş. San. Tic. Nurittin ÖTKEN’in tekliflerinde analizlerin olmadığı tespit edilmiş olup bu husus 25.05.2007 tarih ve 983 sayılı yazı ile idareden sorulmuş ve idare söz konusu anılan isteklilerin tekliflerinde analizlere yer vermediği 25.05.2007 tarihli yazı ile bildirilmiştir.

 

İdare tarafından Dema Şahin Tur. Gıda İnş. Met. ve Plas. Doğr. San. Tic. Ltd. Şti. - Yetişkin İnş. Bülent YETİŞKİN iş ortaklığının teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında teklifinde analizlere yer vermememe hususu da sayılmasına rağmen teklifleri ekinde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlerin olmayan başvuru sahibi Park İnş. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Levent ÇAKMAK Müh. Hizmetleri, Günde İnş. San. Tic. Nurittin ÖTKEN ile teklif bedeli hesap cetvelinde inşaat imalatlarına ait iş kalemleri/iş gruplarına ilişkin analiz olarak piyasa raicinden ifadesi içeren belgeler veren, söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak analizleri malzeme, işçilik, makine ekipman, genel giderler ve yüklenici karı olarak ayrıntılandırmayan Erka İnş. Plan Proje Taah. Erol KARAKURT’nin tekliflerinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği ve başvuru sahibi Park İnş. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, Levent ÇAKMAK Müh. Hiz.’nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Bu durumda teklif ekinde teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlere yer vermeyen başvuru sahibi Park İnş. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Levent ÇAKMAK Müh. Hizmetleri ve Günde İnş. San. Tic. Nurittin ÖTKEN ile uygun analiz sunmayan Erka İnş. Plan Proje Taah. Erol KARAKURT’un teklifinin 4734 sayılı kanunun 37 nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul