• Karar No: 2007/UY.Z-1846
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :29
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1846
Şikayetçi:
 Şerare Elektrik Birgin AKBAŞ 2.Ticari Yol Ölçek İşhanı Kat:4 No:49 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü,Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. 361. Sok. No:41 Bornova /İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 14973
Başvuruya konu ihale:
 2007/44371 İhale Kayıt Numaralı “Denizli İli Çameli İlçesi Merkez Yolda Kalan Direklerin Deplasesi İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 06.03.60.0075/2007-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü tarafından 01.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Denizli İli Çameli İlçesi Merkez Yolda Kalan Direklerin Deplasesi İşi. ihalesine ilişkin olarak Şerare Elektrik /Birgin Akbaş’ın 23.05.2007 tarih ve 14973 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Şikayetçinin 11.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, anılan şikayet başvurusu reddine ilişkin olarak idarece bir karar verilmeden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde alınan 15.05.2007 tarih ve 19659 sayılı karar yazısı ile 07.05.2007 tarihinde idareye verilen dilekçeye istinaden cevaben verilen 15.05.2007 tarih ve 18211 sayılı yazıların aynı zarf içinde başvuru sahibi tarafından 17.05.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, ivedilik ve kamu yararı kararının incelenmesine ilişkin olarak üç günlük başvuru süresinin aşılarak 23.05.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, üç günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 01.05.2007 tarihinde yapılan “Denizli İli Çameli İlçesi(Merkez) Yolda Kalan Direklerin  Deplasesi İşi” ihalesinde en düşük teklifi kendilerinin verdiği ancak idarece, tekliflerinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların tamamında yeni kuruş birimlerini üç haneli olarak verildiğinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece kendilerine gönderilen 15.05.2007 tarih ve 19659 sayılı yazının incelenerek  gereğinin yapılmasının istendiği hususlarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede;

 

Başvuru sahibi tarafından ihalede değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin 04.05.2007 tarih ve 18130 sayılı gerekçeli kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği tarihin dilekçede belirtilmediği, bu karardan sonra başvuru sahibi tarafından 07.05.2007 tarihinde değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin açıklanmasının istenildiği, değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri cevabı beklenilmeden başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulması nedeniyle kesinleşen ihale kararına ilişkin olarak idareye yapılan şikayet başvurusu için başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin dilekçede belirtilmemesine rağmen, anılan tarihin kesinleşen ihale tarihi olarak kabul edilmesi durumunda da, başvuru sahibi tarafından 11.05.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile süresi içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikayet başvurusu reddine ilişkin olarak idarece bir karar verilmeden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde alınan 15.05.2007 tarih ve 19659 sayılı karar yazısı ile 07.05.2007 tarihinde idareye verilen dilekçeye istinaden cevaben verilen 15.05.2007 tarih ve 18211 sayılı yazıların aynı zarf içinde başvuru sahibi tarafından 17.05.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, ivedilik ve kamu yararı kararının incelenmesine ilişkin olarak üç günlük başvuru süresinin aşılarak 23.05.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, üç günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul