En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1847
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :30
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1847
Şikayetçi:
 Alay İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yeni Mahalle Kalantor Sokak No:34/2 Çengelköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Topkapı Sarayı 1. Avlu İçi 34400 Sultanahmet/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.05.2007 / 13701
Başvuruya konu ihale:
 2005/107746 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü Restorasyonu ve Çevre Düzenlenmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 06.03.36.0065/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nce 12.09.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İstanbul Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü Restorasyonu ve Çevre Düzenlenmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Alay İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.05.2007 tarih ve 13701 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin iptal edilmesi üzerine Kamu İhale Kurumuna yaptıkları şikayet başvurusunun 2005/UY.Z-2462 sayılı Kurul kararıyla uygun görülmediği, Kurul kararının iptali istemiyle açtıkları davada Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi üzerine Kamu İhale Kurulunun 2006/MK-46 sayılı kararıyla ihalenin iptal işleminin iptal edildiği, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 19.07.2006 tarih ve E:2006/80, K:2006/1626 sayılı kararı ile 2005/UY.Z-2462 sayılı Kurul kararının iptal edildiği, idarenin ihaleyi tekrar iptal etmesi üzerine Kurul tarafından alınan 2006/UY.Z-1848 sayılı kararla iptal işleminin iptal edildiği, anılan Kurul kararı hakkında idare tarafından açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 13.12.2006 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiği, bunun üzerine idarenin teklif ve teminat sürelerinin uzatılmasını talep ettiği, teklif ve teminat sürelerini uzatarak idareye sundukları halde sözleşmeye çağrılmadıkları, Kamu İhale Kurumunun temyiz talebi üzerine Danıştay 13. Dairesi tarafından Ankara 2. İdare Mahkemesinin 19.07.2006 tarih ve E:2006/80, K:2006/1626 sayılı kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine, Kamu İhale Kurulunun 2007/MK-2 sayılı kararıyla 2006/MK-46 sayılı Kurul kararının iptal edilerek, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği, Bunun üzerine idare tarafından ihalenin 3. kez iptal edildiğinin kendilerine bildirildiği, idarenin iptal işleminin yerinde olmadığı, Danıştay 13. Dairesinin verdiği kararın, 2005/UY.Z-2462 sayılı Kurul kararı hakkında verilen iptal işleminin yürütmesinin durdurulması ile ilgili olduğu, ancak ihalenin iptal işlemini iptal eden 2006/UY.Z-1848 sayılı Kurul kararının iptal edilmediği, dolayısıyla , idarenin 16.03.2007 tarihli iptal kararının iptal edilerek ihale işlemlerine devam edilmesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

Şikayete konu ihalenin, ihale komisyonu tarafından “gerekli rekabet ortamının sağlanamadığı” gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin 7.10.2005 tarihli idare işleminin iptali istemiyle şikayetçi tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 26.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2462 sayılı kararıyla; “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle şikayetçi tarafından açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 22.03.2006 tarih ve E.2006/80 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması” kararı verilmesi üzerine alınan 01.05.2006 tarih ve 2006/M.K.-46 sayılı Kurul kararı ile; “1) 26.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2462 sayılı Kurul Kararının iptaline,
2 ) Ankara 2 nci İdare Mahkemesinin 22.03.2006 tarih ve E:2006/80 sayılı yürütmenin durdurulması kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda idarenin 07.10.2005 tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline,
" karar verildiği,

 

Ankara 2. İdare Mahkemesinin 19.07.2006 tarih ve E:2006/80, K:2006/1626 sayılı kararı ile, dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, iptal kararının Kurumca temyizi üzerine, Danıştay 13 üncü Dairesinin 04.12.2006 tarih ve E:2006/5148 sayılı Kararı ile “İdare Mahkemesi  kararının yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmesi üzerine Kurulun 8.1.2007 tarih ve 2007/MK-2 sayılı kararıyla “1- 01.05.2006 tarih ve 2006/M.K.-46 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Kamu İhale Kurulunun 26.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2462 sayılı Kararı uyarınca, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,”” karar verildiği ve idare tarafından söz konusu karar uyarınca 5.3.2007 tarihinde ihalenin iptal edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

2709 sayılı T.C. Anayasasının 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

           

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2 nci maddesinde; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28/1 inci maddesinde ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale süreci içerisinde tüm işlem ve eylemler idare tarafından yerine getirilmekte olup, bu süreçle ilgili olarak verilen Kurul kararları da idareler tarafından uygulandığından; bu kararlara karşı açılan davalarda verilecek yargı kararlarının da ihaleyi yapan idareler tarafından uygulanması gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede; idare tarafından “ihale konusu işi için yeterli ödeneğinin bulunmadığı” gerekçesiyle 29.6.2006 tarihinde ihalenin ikinci kez iptal edilmesi işlemine ilişkin şikayetçi tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 7.8.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1848 sayılı Kurul kararıyla idarenin ihaleyi iptal işleminin iptal edilmesine karar verilmiş olmakla birlikte,

 

Danıştay 13 üncü Dairesinin 04.12.2006 tarih ve E:2006/5148 sayılı Kararı ile; Ankara 2. İdare Mahkemesinin 26.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2462 sayılı Kurul kararının iptal edilmesine ilişkin 19.07.2006 tarih ve E:2006/80, K:2006/1626 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, dolayısıyla İdare Mahkemesinin iptal kararı öncesi hukuki durumun yeniden tesis edilmesinin gerektiği, Kamu İhale Kurulunun 8.1.2007 tarih ve 2007/MK-2 sayılı kararıyla “1- 01.05.2006 tarih ve 2006/M.K.-46 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Kamu İhale Kurulunun 26.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2462 sayılı Kararı uyarınca, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,”” karar verilerek Danıştay kararının uygulandığı, idare tarafından 5.3.2007 tarihli işlemle ihalenin iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul