En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1848
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :31
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1848
Şikayetçi:
 Özgür İnş. Oto. Gıda ve Orm. Ürn. İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti, Kültür Caddesi Yokuş Sokak Nu: 3/5 BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 12. Bölge Müdürlüğü, Gazi Caddesi Nu: 84 23200 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.05.2007 / 14518
Başvuruya konu ihale:
 2007/24738 İhale Kayıt Numaralı “Karlıova Mezbaha Tesisi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 06.03.49.0019/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası 12. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karlıova Mezbaha Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özgür İnş. Oto. Gıda ve Orm. Ürn. İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 18.05.2007 tarih ve 14518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddi ile iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yapmış oldukları açıklamanın, “sadece sıhhi, müşterek, monaray ve soğutma tesisatlarına ait imalatları kapsadığı, işin % 62,58’ini teşkil eden inşaat kalemleri ile ilgili olarak herhangi bir açıklamanın yapılmadığı, ayrıca tesisat imalatlarına ilişkin olarak sunulan proforma faturalarla keşif özetindeki miktarların uyuşmadığı ve keşif özetlerinin eksik yapıldığı, diğer taraftan tekliflerinin 319.000,00 YTL olduğu halde açıklamaya ilişkin proforma faturalar veya keşifler esas alındığında bu bedelin aşıldığı” gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin 15.05.2007 tarihli başvuru dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen ön inceleme konuları bakımından incelenmesi neticesinde; başvuru dilekçesine, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinde öngörülen ve 2007 yılı için Kurumca güncellenen 285,00 YTL tutardaki başvuru bedelinin 2007/135388 İKN’li ihaleye ilişkin yatırıldığına dair dekontun eklendiği, ancak başvuru konusu ihaleye ilişkin olan 2007/24738 İKN’ye şikayet başvuru bedelinin yatırılmadığının anlaşıldığı, bu durumda başvuru dilekçesi eki belgelerin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına aykırı olduğu hususu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul