En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1853
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :40
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1853
Şikayetçi:
 Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği, Orhan Gazi Mah. Farabi Cad. 216. Sok. No:2/A Dilovası Gebze / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, A. Yüksel Cad. Belsa Plaza ISU Binası Kt: 2 41028 Merkez / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2007 / 1513
Başvuruya konu ihale:
 2006/35099 İhale Kayıt Numaralı “Gebze Dilovası Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 1. Kademe İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 06.03.94.0176/2007-52 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 17.05.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2006/35099 İhale Kayıt Numaralı “Gebze Dilovası Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 1. Kademe İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği’nin 30.05.2007 tarih ve 1513 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin  incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin ve ihale konusu işe ilişkin alınmış olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun iptali istemiyle 28.07.2006 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvuruda bulunulduğu, bu başvurunun anılan İdarenin 05.09.2006 tarih ve 29249 sayılı işlemiyle reddedilmesi üzerine Kocaeli İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, ancak anılan mahkeme tarafından 06.03.2007 tarih ve  E:2006/3236, K:2007/385 sayılı karar ile;

 

“ 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun yukarıda yer verilen 14. maddesinin (3/b) ve 15. maddesinin (1-e) bendi uyarınca bu kararımızla birlikte dava dilekçesinin bir örneğinin Kamu İhale Kurulu’na tevdiine,” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Dava dilekçesinde özetle;

 

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 24.11.2005 tarih ve 1055 sayı ile verilen “ÇED Olumlu” kararının iptal edilmesi gerektiği,

 

2006/35099 İKN’li Gebze Dilovası Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 1. Kademe İnşaatı Yapım İşi ihalesi ile bu konuda verilmiş tüm kararların iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına  yer verilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik olarak;

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ve bu Kanunda yer alan ihale sürecine ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile gerekli gördüğü taktirde, bu Kanuna ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, birinci iddiaya ilişkin olarak; Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 24.11.2005 tarih ve 1055 sayı ile verildiği idarenin 05.09.2006 tarih ve 29249 sayılı yazısından anlaşılan “ÇED Olumlu” belgesinin iptal edilmesi gerektiği yönündeki iddia ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına yönelik olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama Yükümlülüğü başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

            “Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Ek-II’ye tabi projeler için proje tanıtım dosyası hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

 

            Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin isteyeceği her türlü bilgi, doküman ve görüşü vermekle yükümlüdürler.

 

            Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay (Çevre düzeni plan tadilatı onayları dahil), izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu işe ilişkin 24.11.2005 tarih ve 1055 sayı ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildiği, ihalenin ise 17.05.2006 tarihinde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, yatırımın gerçekleştirilmesinde bu açıdan 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırılık bulunmadığı görülmüştür.

 

Dava dilekçesinde, ihalenin iptali için 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuatına ilişkin farklı bir aykırılık iddiasının da ileri sürülmediği anlaşılmıştır.

 

ÇED olumlu belgesinin 24.11.2005 tarihinde alındığı, ihalenin ise 17.05.2006 tarihinde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında; başvuru konusu ihalenin gerçekleştirilmesinde bu açıdan Ancak, yatırımın çevre üzerine olması muhtemel etkileri ve zararları ile  alınması gerekli tedbirler hususunda çeşitli iddialar içeren başvuru dilekçesinin bir örneğinin ekleri ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)      Birinci iddiaya ilişkin olarak; başvurunun görev yönünden reddine,

 

2) İkinci iddiaya ilişkin olarak; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

3) Dava dilekçesi ve eklerinin birer suretinin ilgisi nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul