En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1896
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :102
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1896
Şikayetçi:
 Derinim İnş. Müh. Taah. Turizm Tic. Ltd. Şti., 856 Sokak Nurhan No:3 Kat:4 Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:21 06053 Opera/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11850
Başvuruya konu ihale:
 2006/174656 İKN|li “İbradı (Antalya) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 06.0296.0085/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İbradı (Antalya) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Derinim İnş. Müh. Taah. Turizm Tic. Ltd. Şti.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.04.2007 tarih ve 11850 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından “İbradı (Antalya) Kanalizasyon İşi”’nin 28.12.2006 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihaleye firmalarının teklif vermiş olduğu, idarece yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerinin sınır değerin altında olduğunun tespit edildiği ve maliyet bileşenlerine ait ayrıntılı fiyat analizlerinin istenildiği, 23.02.2007 tarihli yazı ekinde istenen belge ve bilgilerin idareye sunulduğu, idarece sunulan belgelerin değerlendirilerek maliyet birim fiyatları ile teklif birim fiyatlarının karşılaştırıldığı, ikisi arasında oluşan eksi ve artı farkların işin tamamı üzerinden kıyaslanmayıp, sadece maliyet altında kalan eksi farkların dikkate alındığı, kıyaslamanın işin tümü üzerinden yapılması durumunda oluşan artıların eksilerden daha fazla olduğunun görülebileceği, işin tamamında bir zararın söz konusu olmadığı, makul bir yüklenici karının da eklenerek tekliflerinin hazırlandığı, ihalenin firmalarından daha yüksek teklif veren Esen İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ““İbradı (Antalya) Kanalizasyon İşi” nin 28.12.2006 tarihinde teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye ilişkin 25 adet ihale dokümanının satın alındığı, 15 istekli tarafından teklif verildiği, ihale konusu işin içeriğinin kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatları, bu hatlara ait muayene bacaları, parsel baca ve bağlantılarının inşaatı, ayrıca kanalizasyon sayısal işletme planı yapım işi olduğu belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda, ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğunun tespit edildiği, hazır bulunanlar önünde teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı, teklif mektubu ve geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığının kontrolünün yapıldığı, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının kontrol edildiği, teklif fiyatlarının açıklandığı ve ilk oturumun kapatıldığı  anlaşılmıştır.

 

Daha sonra ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Koloni İnşaat San. Ltd. Şti.’nin işin tamamının alt yükleniciye yaptırılacağının beyan edilmesi nedeniyle, Hakay İnş. Taah. Müh.’in mali durum bildiriminde imza bulunmaması ve teklif ekinde pompa teknik özellikleri formu ile terfi merkezi pompa karakteristikleri formunun sunulmaması nedenleriyle, Umut Yapı Taah. Boru Orman ve Akaryakıt Ür. Mad. San. ve Tic. A.Ş., Örmecioğlu İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin ekinde pompa teknik özellikleri formu ile terfi merkezi pompa karakteristikleri formunun sunulmaması nedeniyle, Andaç İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.- Antep İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin, Özkan Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, Dirgün İnş. Tur. Doğalgaz Teks. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin ve Konyaaltı İnş. Haf. ve Altyapı Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin  pompa teknik özellikleri formu ile terfi merkezi pompa karakteristikleri formunun uygun olmaması nedeniyle, Elensari İnş. Taah. Tem. ve İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin uygun olmaması ve teklif ekinde pompa teknik özellikleri formu ile terfi merkezi  pompa  karakteristikleri  formunun  sunulmaması  nedenleriyle,  Yusuf  Akkaya’nın  KİK 027.0/Y nolu taahhütnamesinde “ihale tarihi itibarıyla” ifadesinin bulunmaması ve pompa teknik özellikleri formu ile terfi merkezi pompa karakteristikleri formunun uygun olmaması nedeniyle, Aydın İnş. Taah. Tur. Tic. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti.’nin ise iş deneyim belgesine konu işe ait hak edişlerinin tamamlanmaması nedenleriyle toplam 11 isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.  

 

Bir sonraki aşamada, teklifleri geçerli olduğu belirlenen 4 isteklinin teklif fiyatları esas alınarak Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen usule uygun olarak sınır değerin belirlendiği ve teklifleri belirlenen bu sınır değerin altında bulunan 2 istekliden (Derinim İnş. Müh. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti. ile Esen İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.) 08.02.2007 tarihli yazı ile idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun ayrıntılı fiyat analizlerinin, teklif fiyat analizleri içerisinde yer alan malzemelere ait piyasadan işin adına alınan proforma faturaların, ihale kapsamında kanalizasyon hatlarının yapımında kullanılacak olan ve tesis inşaatına ait teklif dosyası ekindeki tip projesinde belirtilen ölçülere ve TSE 821 ve TSE 3830 standartlarına göre üretilen entegre contalı (TS EN 681-1 standardına uygun entegre conta) buhar kürlü beton borular ile buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde ve taban elemanlarının, buhar kürlü prefabrik parsel bacası gövde ve taban elemanlarının  proforma faturalarının ve ayrıntılı fiyat analizlerinin, imalat süreci ve yapım yönteminin, seçilen teknik çözümler ile işin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşulların 23.02.2007 günü mesai bitimine kadar idareye sunulması talep edilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen Derinim İnş. Müh. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti. ile Esen İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  idarece istenen tekliflerinin detayına ilişkin belgeleri süresi içinde idareye sunduğu, ihale komisyonunca anılan isteklilerce sunulan belgelerin değerlendirildiği, Derinim İnş. Müh. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu açıklamaların kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı,  Esen İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının kabul edilerek ihalenin 08.03.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

  

Başvuru sahibi tarafından teklifinin detayına ilişkin istenen belge ve bilgiler 23.02.2007  tarihli yazı ekinde sunulmuştur. Söz konusu açıklama yazısında özetle; “imalatın yapımı aşamasında mevcut iş gücü ve ekiplerin kullanılacağı, işin tamamı göz önüne alındığında firmalarının herhangi bir maddi zararının söz konusu olmadığı, aksine iş deneyim belgesi kazanmanın yanı sıra, firmalarının hesaplarına girecek nakit ile de bankalar nezdindeki kredi oranlarının yükselmesinin sağlanacağı, ayrıca yıllık cirolarının artacak olması ileride daha büyük ihalelere girerken istenecek olan mali yeterlik şartlarını da sağlamalarına yardımcı olacağı, kanalizasyon birim fiyat tablosunda yer alan kalemler için ayrı ayrı analizlerin yapıldığı, analizlerde üreticilerden alınan malzeme faturalarındaki fiyatların kullanıldığı, harita işlerinin kendi elemanları tarafından yapılacak olmasında dolayı bu kaleme ilişkin bir fatura alınmadığı, mekanik ekipman işleri için alınan proforma faturaların yazılarına eklendiği” ifade edilerek, yazı ekinde maliyet icmal tablosunun, işe ilişkin fiyat cetvellerinin, birim fiyat analizlerinin ve proforma faturaların idareye sunulduğu belirlenmiştir.  

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ise 22.02.2007 tarihli yazı ekinde  tekliflerinin detayına ilişkin bilgiler ile ayrıntılı metraj ve analizleri idareye sunmuştur.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile başvuru sahibine cevap verildiği, söz konusu yazıda, “ 1- a) 12.218221 İbradı-Özel İş Kalem Nolu Ø150 mm. buhar kürlü entegre contalı boru döşemesinin 1 mt. Maliyet analizi 17,65 YTL. olarak açıklanmışken, birim fiyat teklif cetvelinde 10,00 YTL. b) 12.2195/Ø200 mm. olan buhar kürlü muayene bacası imalatının 1 adet fiyatının maliyeti 610,68 YTL. olarak açıklanmışken birim fiyat teklif cetvelinde 300,00 YTL. c) 12.2195/ Ø300 İbradı-Özel iş kalem nolu çıkış çapı Ø300 mm. olan buhar kürlü muayene bacası imalatının 1 adet fiyatının maliyeti 711,13 YTL. olarak açıklanmışken birim fiyat teklif cetvelinde 300,00 YTL. d)12.2195/ Ø400 İbradı-Özel iş kalem nolu çıkış çapı Ø400 mm. olan buhar kürlü muayene bacası imalatının 1 adet fiyatının maliyeti 822,25 YTL. olarak açıklanmışken birim fiyat teklif cetvelinde 300,00 YTL. e)12.2190 İbradı-Özel iş kalem nolu buhar kürlü parsel bacası imalatının 1 adet fiyatının maliyeti 176,94 YTL. olarak açıklanmışken birim fiyat teklif cetvelinde 100,00 YTL. f) İBS-108A İbradı-Özel iş kalem nolu terfi hattı tahliye imalatının1 adet fiyatının maliyeti 1.668,49 YTL. olarak açıklanmışken birim fiyat teklif cetvelinde 500,00 YTL.  g)DB/250 İbradı-Özel iş kalem nolu denge bacası imalatının 1 adet fiyatının maliyeti 1660,44 YTL. olarak açıklanmışken birim fiyat teklif cetvelinde 1500,00 YTL.  h) Terfi merkezi İbradı-Özel iş kalem nolu terfi merkezi binası imalatının 1 adet fiyatının maliyeti 41.041,92 YTL. olarak açıklanmışken birim fiyat teklif cetvelinde 30.000,00 YTL. i) 33.239203 İbradı-Özel iş kalem nolu sayısal işletme planı harita işlerinin 1 adet fiyatının maliyeti 15 YTL. olarak açıklanmışken birim fiyat teklif cetvelinde 10,00 YTL. olduğundan bu imalat kalemlerinde farklılıklar olduğu, bu kalemlerde oluşan farkın teklifin esasını ve toplam teklif bedelini değiştirecek mahiyette olduğu,teklif edilen birim fiyatlarla istekli tarafından sunulan fiyat analizlerinin birbirinden farklı olmaması gerektiği hususunda Kamu İhale Kurulunun 2005/UY.Z-2457 sayılı kararı bulunduğu, söz konusu kararda bu hususun uygun olamadığının  açık olarak vurgulandığı,

 2- Ø 200 mm. buhar kürlü entegre contalı boru döşemesinin imalat analizlerinde hendek genişliğinin 0,60 mt. alındığı, işe ait özel ve teknik şartnamenin çalışma yeri ve hendek taban genişlikleri başlıklı 20. maddesinde belirtilen “hendek taban genişlikleri 1,75 mt. ve daha derin hendeklerde 0,80 mt. den az olamaz.” hükmüne aykırı olduğu,

3- Kanalizasyon şebeke ve muayene bacaları imalat analizlerinde; iş ve işçi güvenliği için yapılması gereken iksaya ait miktarın dikkate alınmadığı, şebeke hatlarında ve muayene bacalarında ortalama hendek derinlerinin 2,00 mt. nin üstünde hatta bir çok yerde 3,00 mt. nin üstünde olmasından dolayı söz konusu imalatların bu şartlarda fen ve sanat kurallarına uygun olarak ikmal edilebilmesinin yapım tekniği açısından mümkün almadığı,

4- Ø400 mm. buhar kürlü entegre contalı boru döşemesinin imalat analizlerinde özel birim fiyat tariflerinde ve projesinde belirtilen betonarme perde duvar dikkate alınmadığı,

5- Parsel bağlantılarının yapılması için gerekli olan C parçası ve dirsek imalat analizlerinde dikkate alınmamasının birim fiyat tariflerine uygun olmadığı,

6- Terfi merkezi imalatlarına ait ayrıntılı fiyat analizleri yapılmadan İMO rayiçleriyle çarpılarak bulunduğu,

7- İhalenin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden değil, teklif birim fiyat üzerinden ihale edildiği düşünüldüğünde, teklif edilen fiyatlarla sunulan maliyet analizlerinin farklı olmasından dolayı, birim fiyat teklif cetvelindeki teklif edilen fiyatlara göre yapılacak zararına çalışılacak iş kalemlerinin firma tarafından yapılmak istenmemesi gibi bir sonuç doğurabileceği,

Belirtilen nedenlerden dolayı söz konusu firmanın teklifinin detayına ilişkin belgelerinin yeterli görülmeyerek, değerlendirme dışı bırakıldığı” ifade edilmiştir. 

           

            İdarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında belirtilen hususlar, başvuru sahibinin teklifi ile aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesi aşamasında sunduğu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; idarenin cevap yazısında belirtildiği üzere, başvuru sahibi tarafından 12.218221 İbradı-Özel İş Kalem Nolu Ø150 mm. buhar kürlü entegre contalı boru döşemesinin,  12.2195/Ø200 mm. olan buhar kürlü muayene bacası imalatının 1 adet fiyatının, 12.2195/ Ø300 İbradı-Özel iş kalem nolu çıkış çapı Ø300 mm. olan buhar kürlü muayene bacası imalatının 1 adet fiyatının, 12.2195/ Ø400 İbradı-Özel iş kalem nolu çıkış çapı Ø400 mm. olan buhar kürlü muayene bacası imalatının 1 adet fiyatının, 12.2190 İbradı-Özel iş kalem nolu buhar kürlü parsel bacası imalatının 1 adet fiyatının, 12.2190 İbradı-Özel iş kalem nolu buhar kürlü parsel bacası imalatının 1 adet fiyatının, İBS-108A İbradı-Özel iş kalem nolu terfi hattı tahliye imalatının 1 adet fiyatının, DB/250 İbradı-Özel iş kalem nolu denge bacası imalatının 1 adet fiyatının, terfi merkezi İbradı-Özel iş kalem nolu terfi merkezi binası imalatının 1 adet fiyatının, 33.239203 İbradı-Özel iş kalem nolu sayısal işletme planı harita işlerinin 1 adet fiyatına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında sunduğu aynı kaleme ilişkin fiyat analizlerinin, teklifi ekinde sunduğu birim fiyatlardan farklı olduğu belirlenmiştir. Zaten başvuru sahibinin Kuruma başvuru dilekçesinde de idarece belirtilen kalemlerin analizleri ile birim fiyat cetvelindeki fiyatların farklı olduğu kabul edilmektedir. Ancak başvuru sahibi bazı kalemlere ilişkin daha düşük analiz verilmiş olmasına rağmen bazı kalemlere ilişkin birim fiyat cetvelinde belirtilen fiyattan daha yüksek analizlerin sunulduğu ve analizlerdeki artışın, eksilişten daha fazla olduğu dolayısıyla tekliflerinin detayına ilişkin sunulan belgelerin kabul edilmesi gerektiği iddia edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından Ø 200 mm. buhar kürlü entegre contalı boru döşemesinin imalat analizlerinde hendek genişliğinin 0,60 mt. alındığı, işe ait özel ve teknik şartnamenin çalışma yeri ve hendek taban genişlikleri başlıklı 20. maddesinde belirtilen “hendek taban genişlikleri 1,75 mt. ve daha derin hendeklerde 0,80 mt. den az olamaz.” hükmüne aykırı olduğu görülmüştür.

 

Kanalizasyon şebeke ve muayene bacaları imalat analizlerinde; iş ve işçi güvenliği için yapılması gereken iksaya ait miktarın dikkate alınmadığı, idarenin yaklaşık maliyet analizlerinde iksaya ilişkin maliyetin dahil edildiği, başvuru sahibinin Kuruma başvuru dilekçesinde, analizlerde iksa işlerinin zeminin kayalık olması dolayısıyla cüzi olacağından analizlere dahil  edilmediği, kar oranı fazla olan imalatlar içinde bunun karşılanabileceği ifade edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin analizlerinde, Ø400 mm. buhar kürlü entegre contalı boru döşemesinin imalat analizlerinde özel birim fiyat tariflerinde ve projesinde belirtilen betonarme perde duvar dikkate alınmadığı, oysa özel birim fiyat tariflerinde ve projesinde betonarme perde duvar yapılacağının belli olduğu, ayrıntılarının projesinde belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, idarenin cevap yazısında belirtildiği üzere başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği analizler arasında terfi merkezi imalatlarına ait ayrıntılı fiyat analizlerine yer verilmediği, İMO rayiçlerine göre bir rakam verildiği, oysa idarece terfi merkezine ait detaylı terfi merkezi hesaplarının ve projelerinin isteklilere verildiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin idareye sunduğu aşırırı düşük sorgulamasına ilişkin analizler ve belgeler incelendiğinde, söz konusu istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer alan fiyatlara birebir uyan analizlerin sunulduğu, başvuru sahibinin tekliflerinin detayına ilişkin sunduğu belgelerde idarenin başvuru sahibinin sunduğu açıklamalarda tespit ettiği hataların yapılmadığı, dolayısıyla ihalenin aşırı düşük teklif açıklamasını idarenin tanımladığı tariflere ve projelere uygun şekilde veren ve tekliflerinin detayına ilişkin sunulan açıklamaları kabul edilen en düşük geçerli teklif sahibi üzerinde ihalenin bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Yukarıda belirtilen tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, idarece işin yapımına ilişkin isteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen proje, özel teknik şartname ve özel birim fiyat tariflerinde ihale konusu işe ilişkin iş kalemlerinin nasıl yapılacağı ayrıntısı ile belirtilmiştir. Şikayetçinin teklif mektubu ekindeki bazı birim fiyatların, aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin analizlerde azaltıldığı, bazı kalemlerde ise artırıldığı tespit edilmiştir.

 

Şikayet konusu işin teklif birim fiyat usulüne göre ihale edildiği göz önüne alındığında,  teklif edilen fiyatlarla sunulan maliyet analizlerinin farklı olmasından dolayı, birim fiyat teklif cetvelindeki teklif edilen fiyatlara göre zararına çalışılacak iş kalemlerinin firma tarafından yapılmak istenmemesi gibi bir sonuç doğuracağından, toplam teklif bedeli üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği yönündeki iddia yerinde bulunmamıştır. Dolayısıyla idarece başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek anılan isteklinin  değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin mevzuat hükümlerine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır. 

 

B- Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda aşağıdaki aykırılık tespit edilmiştir.

 

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan 2006/174656 İKN´li “İbradı (Antalya) Kanalizasyon İnşaatı” ihalesine ilişkin idari şartnamenin VI. Diğer Hususlar başlığı altında; “Santrifüj Pompa ve Teçhizatı Teknik Şartnamesi içindeki, Pompa Teknik Özellikleri Formu ve Terfi Merkezi Pompa Karakteristikleri Formu Doldurulacak ve teklif ekinde yer verilecektir” düzenlemesine yer verilerek pompa teknik özellikleri formu ve terfi merkezi pompa karakteristikleri formu yeterlik kriteri olarak değerlendirilmiş, sadece bu nedenden dolayı 6 istekli olmak üzere, toplam 9 istekli bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu isteklilerden ikisi söz konusu formu hiç sunmamış, dördü anılan formu sunmuş, ancak formu idarece istenen şekilde doldurulmamıştır. 3 istekli de bu neden yanında başka nedenlerle birlikte değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlığı altında, tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi aşamasında,  isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının inceleneceği belirtilmiştir. İdarenin idari şartnamede pompa teknik özellikleri formunu yeterlik kriteri olarak belirlemesi mevzuata uygun değildir. Bu nedenle tekliflerin ayrıntılı incelenmesi aşamasında, idarece anılan formların istenmesi ile elde edilmek istenen amaca, isteklilerin teklifleri ile ilgili net olmayan hususlara ilişkin açıklama istenerek ve bu açıklamalar değerlendirilerek ulaşılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu tespitler çerçevesinde, sadece pompa teknik özellikleri formu ve terfi merkezi pompa karakteristikleri formu sunulmaması ya da doğru olarak sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınarak, söz konusu isteklilerden anılan şartname gereğince istenen hususlara açıklama getirmelerinin istenmesi gerekmektedir.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile
karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul