• Karar No: 2007/UY.Z-1904
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :115
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1904
Şikayetçi:
 Nortel Network Netaş Telekomünikasyon A.Ş, Alemdağ Cad. No:171 Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Talatpaşa Bulvarı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12265
Başvuruya konu ihale:
 2006/87417 İhale Kayıt Numaralı “Ankara- Eskişehir Demiryolu Kesiminde GSM-R Sistemi Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 06.03.06.0075/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Ankara- Eskişehir Demiryolu Kesiminde GSM-R Sistemi Temini ihalesine ilişkin olarak Nortel Network Netaş Telekomünikasyon A.Ş,’nin 14.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.04.2007 tarih ve 12265 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 06.10.2006 tarihinde yapılan “Ankara – Eskişehir Demiryolu Kesiminde GSM-R Sistemi Temini” ihalesinde teklif değerlendirme süreçlerine uygun işlem yapılmadığı bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı dolayısıyla alınan ihale kararının Kamu İhale Mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İdare tarafından yapılan değerlendirmede “Teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinin 05.05 iş kaleminde kayıtlı SIM Abone Kimlik Modülünün 180 olması gerekirken firmaca 160 olarak teklif edildiği” nin tespit edildiği, ancak bu hususun rakamsal bir hata olduğu, aritmetik hata olması sebebiyle İdari Şartnamenin 32.2.3 hükmü gereği idarece re’sen  düzeltilmesi gerektiği ancak  düzeltmenin yapılmadığı dolayısıyla firmaya  re’sen yapılan düzeltmeyi kabul etme ve açıklama yapma hakkının sağlanmadığı; kaldı ki firmanın 05.05 iş kaleminde kayıtlı SIM Abone Kimlik Modülünün 180 olması gerekirken  160 olarak teklif edilmesi hususunun yanlış anlaşıldığı, 05 iş kaleminde kayıtlı kabin telsizlerinin şartnameye uygun şekilde toplam 20 adet teklif edilmiş olup sabit tip kabin telsizlerinin ilgili SIM kartlarıyla birlikte fiyatlandırıldığını, el terminallerinin SIM kartlarının ise 160 adet olarak fiyat cetvellerinde belirtildiği dolayısıyla toplam olarak 180 adet SIM kartı teklif etme şartının sağlandığı,

 

  İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün 59. maddesi gereğince, “ Teklif eki birim fiyat cetvelinin 05 iş kaleminde kayıtlı kabin telsizi ve el terminallerine ilişkin fiyat analizinin olmadığının” tespit edildiği, fiyat analizlerindeki eksikliklerle ilgili olarak da istekliden yazılı açıklama talep edilmesi gerekirken edilmediği, açıklama yapma hakkının sağlanmadığı dolayısıyla firmanın fiyat detaylarının ibraz edilemediği,

 

Kesinleşen İhale Kararında, idare tarafından İdari Şartnamede öngörülen Anahtar Teknik Personele ait deneyim süresiyle ilgili belgelerin (Özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası kayıt süresini gösterir belge, Kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi) olmadığı, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair sosyal güvenlik kurumu belgelerinin ise fotokopi olarak verildiğinin belirtildiği ve tekliflerinin esasen bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, ancak anahtar teknik personele ait deneyim süresiyle ilgili belgelerin eksik olmasına karşın idarenin 1 ve 2 numaralı bentlerde belirtilen detaylı değerlendirmeye ilk oturumdan 4,5 ay sonra yaptığı ikinci oturumda girdiği, bu eksiklikleri tespit ettiği, bu durumun da  tekliflerin  değerlendirilmesinin son aşaması olan fiyat eki cetvellerinin incelenmesi aşamasının dahi tamamlandığını gösterdiğini,  ancak tekliflerinin  değerlendirme dışı bırakılma kararının ilk oturuma ilişkin bir husustan dolayı alındığını, bu hususun da teklif değerlendirme süreçlerine uygun işlem yapılmadığını gösterdiğini, başvuru sahibinin teklifi kapsamında, anahtar teknik personele ilişkin olarak, personelin isim ve deneyim sürelerini gösteren Standart Formun aslı, personelin diploma kopyaları ve SSK işe giriş fotokopilerinin sunulduğu, tekliflerin detaylı değerlendirmelerine geçilebilmesi için dokümantasyonun tam olması gerektiği, idarenin tekliflerinin detayına girmesi halinin anahtar teknik personele ilişkin belge eksikliklerinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi ve belge eksiklikleri kapsamında değerlendirildiğini gösterdiğini ve istenseydi tamamlanabileceğini dolayısıyla İhale Şartnamesinin 32. maddesi, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 25. maddesi ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereği idarece belirlenen sürede bu eksik bilgi ve belgelerin tamamlatılmasının şart olduğu buna karşın yapılmadığı,   

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına yönelik olarak;

 

            İdarece hazırlanan işe ait birim fiyat cetvelinde; “05. MOBİL İSTASYONLAR” başlığı altında, 05.01 (Cab Radio) Kabin Telsizleri (8W) 20 Adet, 05.02 El Terminali (GPH) (2W) 100 Adet, 05.03 El Terminali (OPH) (2W) 50 Adet, 05.04 El Terminali (OPS) (2W) 10 Adet ve 05.05 SIM Abone Kimlik Modülü 180 Adet olarak belirlendiği,

 

 

   Başvuru sahibi isteklinin sunduğu teklif mektubu ekindeki birim fiyat cetvelinde ise “05. TERMİNALLER” başlığı altında, 05.01 Cab Radios (Lots of 20 cab radios) 1 Adet,   05.02 El Terminali (GPH) 100 Adet, 05.03 El Terminali (OPH) 50 Adet, 05.04 El Terminali (OPS) 10 Adet ve 05.05 SIM Abone Kimlik Modülü 160 Adet olarak teklif edildiği görülmüştür.

       

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde;

“…En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

 Başvuru sahibinin sunduğu birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde 05.01 iş kaleminde teklif edilen kabin telsizlerinin 20 adet olarak tek kalem halinde belirtildiği, 05.05 numaralı iş kaleminde ise SIM Abone Kimlik Modülünün (Sim Cards) de 160 adet olarak teklif edildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar firma 05.05 iş kaleminde kayıtlı SIM Abone Kimlik Modülünün 180 olması gerekirken 160 olarak teklif edilmesi hususunun yanlış anlaşıldığı, 05 iş kaleminde kayıtlı kabin telsizlerinin şartnameye uygun şekilde toplam 20 adet teklif edilmiş olup sabit tip kabin telsizlerinin ilgili SIM kartlarıyla birlikte fiyatlandırıldığını, el terminallerinin SIM kartlarının ise 160 adet olarak fiyat cetvellerinde belirtildiği dolayısıyla toplam olarak 180 adet SIM kartı teklif etme şartının sağlandığını iddia etmekte ise de, başvuru sahibinin teklif dosyasında yapılan incelemede “05.01 Cab Radios (Lots of 20 cab radios) 1 Adet” iş kalemini gösteren cetvelde bu hususun açıkça ifade edilmediği, ancak  yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde yapılan değerlendirmede, idare tarafından ihale dokümanı kapsamında verilen teklif birim fiyat cetvelinde 05.05 iş kaleminde kayıtlı SIM Abone Kimlik Modülünün 180 olması gerektiğinin belirtildiği, ancak başvuru sahibi istekli tarafından 160 olarak teklif edildiği, bu hususun aritmetik hata olarak değerlendirilemeyeceği, teklifin esasını değiştiren maddi bir hata olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin, yapılacak  re’sen düzeltmeyi kabul etme ve açıklama yapma hakkının sağlanmadığı yolundaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2- Başvuru sahibinin teklifinde yer alan “05. TERMİNALLER” başlıklı iş grubuna ait teklifi ile ilgili olarak   idarece başvuru sahibinden açıklama istenmesi gerektiği yönündeki iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede, yukarıda belirtildiği üzere başvuru sahibi tarafından teklif birim fiyat cetveline uygun teklif verilmediği anlaşıldığından idarenin bu yönde tesis ettiği işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            3- İdarece hazırlanan işe ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak, 5 yıl deneyimli 2 adet Elektrik veya Elektronik Yük. Müh. veya Müh., 1 adet  Elektronik Yük. Müh. veya Müh. istendiği görülmüştür.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından düzenlenen 06.10.2006 tarihli Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, söz konusu ihalede idarece teklif ekinde verilmesi zorunlu belgelere ilişkin  sütunların açılmış olduğu ve  ihaleye teklif veren iki istekliye ait teklif kapsamında tüm belgelerin “Var” olduğunun belirtildiği, ikinci oturumda tekliflerin ayrıntılı incelenmesine geçildiği ve başvuru sahibi isteklinin teklifi ekinde sunduğu anahtar teknik personele ait deneyim süresini tevsik eder belgelerin bulunmadığı, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair sosyal güvenlik kurumu belgeleri ile diplomaların fotokopi olarak verildiğinin tespit edildiği, bununla birlikte teklifin diğer belgeleri ile ilgili incelemenin de yapıldığı ve bu hususlara 06.10.2006 tarihli “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta da yer verildiği, 16.02.2007 tarihli ihale komisyon kararında anahtar teknik personele ilişkin hususun yanı sıra teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin diğer nedenlere de yer verildiği  görülmüştür.

 

      İdari Şartnamenin  “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 31 inci maddesinde;

 

31.1-Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

 

31.2-İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

 

31.2.1-İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. 

                                            

      31.2.2-İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına  bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.   

                                                                                          

31.2.3- Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

 

31.2.4- 31.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti imza karşılığı isteyenlere verilir.

 

31.2.5- Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez; teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile birlikte idarece tesis edilen işlemler birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifi ekinde sunduğu anahtar teknik personellere ait ihale tarihi itibariyle bünyesinde çalıştığını gösterir belgeler ile mezuniyet belgelerinin fotokopi olarak sunulduğu, idare yetkilisi tarafından “Fotokopisinin Aslı Gibidir.” şerhi ile onaylandığı, ayrıca deneyim süresini tevsik eder herhangi bir belgenin sunulmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bu hususun yanı sıra söz konusu teklifin, teklif birim fiyat cetvelleri ve analizlerinin de incelenmiş olmasının başvuru sahibine bir hak doğurmayacağı dikkate alındığında başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

            Ayrıca başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararının kendisine ihale tarihinden 4,5 ay sonra bildirildiği şeklindeki iddiası ile ilgili olarak ise, sunulan bir teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı hususunun ancak ihale komisyon kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra teklif veren isteklilere kesinleşen ihale kararı ile bildirileceği ve ihale komisyonunun tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuatta bir süre belirlenmediği ve isteklilerin teklif geçerlik süreleri içinde teklifleri ile bağlı olduğu göz önüne alındığında bu konu ile ilgili olarak ta mevzuata aykırı bir işlem olmadığı tespit edilmiştir.      

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul