En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1942
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :40
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1942
Şikayetçi:
 Ulusal Tem. Özel Sağ. Hiz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu:66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İshak Paşa Mah. Atmeydanı Sok. Sultanahmet-Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12806
Başvuruya konu ihale:
 2007/8265 İhale Kayıt Numaralı “Üniversite Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 2007 Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 06.10.19.0019/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nce 14.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Üniversite Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 2007 Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Tem. Özel Sağ. Hiz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 15.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 01.05.2007 tarih ve 12806 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde yer alan “teknik şartnamede istenilen temizlik malzemelerinden birer numune ihale günü isteklilerce komisyona sunulacaktır (Sıvı numuneler orijinal kutularda olacaktır)” şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Teknik şartnamenin “Madde1-Teknik hususlar” başlıklı bölümünde yer alan “Aşağıda yazılı birimlerin her türlü bina temizlik, taşıma, ilaçlama işleri ile çevre temizlik işlerinin yapılması” şeklinde düzenlemeden ihale konusu işte ilaçlama işi de olduğu halde idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar bölümünde bu hususa yer verilmediği, ilaçlama işine ilişkin olarak herhangi bir belgenin istenilmediği, anılan düzenlemelerin teklif vermede tereddüt oluşturduğu,

 

3) Şikayete konu işin 7 gün 24 saat hizmet esasına dayalı olduğu halde idari şartnamede bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personel sayısı ve günlerine ilişkin olarak bir belirleme yapılmadığı,

 

4) Teknik şartnamede giyime ilişkin olarak yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlendiği, ancak idari şartnamede teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında bu gidere yer verilmediği, teknik şartnamede giyime ilişkin olarak özelliklerin belirtilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde, teknik şartnamede istenilen temizlik malzemelerinden birer numunenin ihale günü isteklilerce komisyona sunulacağı, sıvı numunelerin orijinal kutularında olacağı, ayrıca tüm temizlik malzemelerinin üretim standardını gösterir kalite belgesinin veya üretici firmanın kalite belgesinin olacağı yönünde düzenleme yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen düzenleme sonucunda, aslında işin ifası aşamasında yüklenici tarafından kullanılan temizlik malzemelerinin (idarece teknik şartnamede belirlenen ve belirli standartları içeren ölçütlere uyup uymadığının) yine idarece oluşturulan “kontrol teşkilatı” tarafından denetlenerek belirlenen ölçütlere uymadığının tespiti halinde yine ihale dokümanında yer alan cezai şartların uygulanmasını gerektiren bir hususun ihale aşamasında yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

            İdarece belirlenen bu yeterlik kriteri isteklilerin ihale anında temizlik malzemelerini teklifleriyle birlikte ihale komisyonuna sunmaları sonucunu doğuracak ve isteklilere ek bir külfet sağlamasının dışında ihale üzerinde kalan istekliyi işin ifası aşamasında bağlayıcılığı da olmayacağı değerlendirilmektedir. Zira temizlik malzemeleriyle ilgili ihale dokümanında belirlenen kalite ve ölçütleri sağlamak kaydıyla yüklenici tarafından işin ifası aşamasında her türlü marka malzeme kullanılabilecek ve teklifiyle birlikte getirmiş olduğu malzemeleri kullanmak zorunda kalmayacaktır. Dolayısıyla söz konusu düzenleme ihaleye teklif sunan isteklileri ek ve gereksiz bir külfete sokmasının yanında süreklilik gerektiren bir işin ifası aşamasında kontrol gerektiren bir hususun ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin rekabeti daraltıcı nitelikte bir düzenleme olması sebebiyle söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu açıktır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; Teknik şartnamenin 1-A maddesinde temizlik yapılacak alanlar tek tek sayıldıktan sonra bu birimlerin her türlü bina temizlik, taşıma, ilaçlama işleri ile çevre temizlik işlerinin ihale kapsamında yaptırılacağı, ayrıca aynı şartnamenin ve dolayısıyla “ilaçlama” başlıklı 1-B/4 maddesinde de, temizlenecek birimlerde bulunan çalışma odası, toplantı salonları, çay ocakları gibi yerlerin mikrop, bakteri böcek ve diğer haşarata karşı insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde en az ayda bir defa ilaçlanmasının yüklenici tarafından sağlanacağı yönünde düzenleme yer almaktadır. Diğer taraftan idari şartnamenin 18 inci maddesinde, ihale konusu hizmetin tamamının veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden temizlik yapılacak alanlarda ayda bir defa olmak üzere ilaçlamanın yapılacağı ve buna ilişkin giderin yükleniciye ait olduğu rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

 

Belirli aralıklarla yapılması gereken ilaçlamanın, çok rahatlıkla piyasada asıl işi ilaçlama olan firmalardan idare tarafından ayrıca satın alınabileceği gibi, idarenin ilaçlama işiyle ayrıca uğraşmak istemeden, aynı ihale kapsamında bunu da almak istediği takdirde, ihale dokümanına, ilaçlama işinin yükleniciye ait olduğunun yazılması ve devamında isteklilerin ilaçlamaya yetkisinin veya izninin olduğuna dair belgeyi de sunmaları gerektiği yönünde düzenleme yapılması daha doğru olmakla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliğine göre, ihale dokümanında işin bir kısmının veya tamamının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına ilişkin düzenleme yapılmış olsa dahi yükleniciler tarafından ilaçlama izin ve yetkisi olan firmalara ilaçlamanın yaptırılabilme imkanı olduğundan başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; ihale dokümanında şikayete konu işin 7 gün 24 saat hizmet esasına dayalı olduğuna ilişkin bir düzenleme yer almadığı gibi aksine İş Kanunundaki günlük ve haftalık çalışma sürelerinin geçerli olduğuna dair düzenleme yer almaktadır. İhale dokümanında bayram ve genel tatil günlerine ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi idarenin bayram ve genel tatil günlerinde bu hizmeti almayacağı anlamına geleceğinden idari şartnamede bu günlerde çalışacak personel sayısı ve günlerine ilişkin olarak idarenin belirleme yapmasına da gerek olmadığı açık olduğundan başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak; teknik şartnamenin 2.3 maddesinde işçilerin özel kıyafetinin olacağı, erkek işçilerin önlük ve aynı renk pantolon veya tulum; kadın işçilerin ise önlük ve aynı renk pantolon giyecekleri kıyafetlerin arkalarında yüklenici firmanın isminin yazılı olacağı, ayrıca bu şartname ekindeki tablolarda giyime ilişkin giderin yükleniciye ait olduğu yönünde düzenlemeler yer almaktadır.

 

Bu düzenlemede giyime ilişkin olarak özelliklerin belirlendiği ve giyim giderinin yükleniciye ait olduğu (teknik şartnameden) anlaşıldığı ve ihale dokümanının bir bütün olarak idareleri ve isteklileri bağladığı halde; bu durumun idari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında (nakdi bir gider kalemi olmaması sebebiyle) tekraren belirtilmemesinin isteklilerin tekliflerini oluşturmasında bir belirsizliğe veya zorluğa yol açmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul