• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1965
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :73
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1965
Şikayetçi:
 Mahmut ASLAN, Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi No:34 /KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, VI. Bölge Müdürlüğü IV-3 Sondaj Şube Müdürlüğü, Ankara Yolu No:171 42060 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.05.2007 / 15230
Başvuruya konu ihale:
 2007/57085 İhale Kayıt Numaralı “23 Adet 3135 Metre Su Sondaj Kuyusu Açtırılması”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.06.2007 tarih ve 06.03.70.0176/2007-43 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, VI. Bölge Müdürlüğü IV-3 Sondaj Şube Müdürlüğünce 12.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan 2007/57085 İhale Kayıt Numaralı “23 Adet 3135 Metre Su Sondaj  Kuyusu Açtırılması” ihalesine ilişkin olarak Mahmut ASLAN’ın 25.05.2007 tarih ve 15230 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;  şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-I listesinin 12 nci ve EK-II listesinin 21 inci  maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede;

 

            Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün 31.05.2007 tarih ve 241-4615 sayılı yazısında; basınçlı sistemler kullanılarak yağmurlama ve damlama sulama yöntemi kullanılan bahse konu iş için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin uygulanmasına gerek olmadığının belirtildiği ifade edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul