• Karar No: 2007/UY.Z-1966
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :74
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1966
Şikayetçi:
 Solmaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Nadirağa Sok. Menekşe Apt. No: 24 İşyeri: 2 Göztepe / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hayrabolu Belediye Başkanlığı, İlyas Mah. Alpullu Cad. No: 1 Hayrabolu / TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14731
Başvuruya konu ihale:
 2007/19803 İhale Kayıt Numaralı “Hayrabolu (Tekirdağ) İçme Suyu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.06.2007 tarih ve 06.03.54.0157/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hayrabolu Belediye Başkanlığı Başkanlığınca 29.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hayrabolu (Tekirdağ) İçme Suyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Solmaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 26.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14731 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;  Hayrabolu (Tekirdağ) İçme Suyu İnşaatı İşi ihalesinin ihale yetkilisince “dosya münderacatının tetkikinde özel şartnamede yer verilmesine gerek duyulmayan bir hususun 10 uncu maddede yer alması ve bu hususun ilan ve tip idari şartnamede yer almamasının, istekliler arasında ihalede rekabeti engeller bir durum oluşturduğu, Kamu yararını olumsuz etkileyecek bir niteliğe dönüştüğü” gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

11.04.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile; “Yapım işine ait özel şartnamenin 10 uncu maddesinde motopomp ve ekipmanları ile ilgili en az üç firmadan temin  edilen TSE, ISO, TSEK belgeleri ile proforma faturaların istenilmesi, ancak bu hususun ihale ilanı ve tip idari şartnamede yer almamasının isteklilerce dosya münderacatının eksik algılanmasına neden olduğu, bu hususun ihale komisyonlarınca rekabeti engeller nitelikte görüldüğünden ihalenin iptalinin uygun olacağı kanaatine varıldığı” gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği, ihale yetkilisinin “Gerekçe: Dosya münderacatının tetkikinde; özel şartnamede yer verilmesine gerek duyulmayan bir hususun 10 uncu maddede yer alması, yine ihale ilanı ve tip idari şartnamede yer almamış olması, katılan firmalar arasında eksik algılamaya neden olduğu, nitekim 13 firmadan 12 sinin bu hususa riayet etmediği, dolayısıyla bu hususun ihalede rekabeti engeller bir durum ile kamu yararını olumsuz etkileyecek bir niteliğe dönüşebileceği kanaatine varılarak ihalenin iptalinin uygun olduğuna karar verilmiştir” şeklinde şerh düşerek 11.04.2007 tarihli onayı ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde; “…İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez” hükmü yer almaktadır.

 

            Hayrabolu (Tekirdağ) İçme Suyu İnşaatı Yapım İşine Ait Özel Şartnamenin 10 uncu maddesinde; “İhale kapsamında bulunan motopomp ekipmanları ile ilgili en az üç firmadan temin  edilen TSE, ISO, TSEK belgeleri ile proforma faturaları ihale dosyasında verilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Ancak, -yapım işleri ihalelerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında sayılan ihaleye katılabilmek için gerekli olan yeterlik kriterleri arasında bulunmayan, dolayısıyla bu bağlamda da mevzuata aykırı olan- Özel Şartnamenin 10 uncu maddesinde yer verilen söz konusu düzenlemeye ihale ilanında yer verilmediği anlaşılmıştır. 

 

            Dolayısıyla, bu durum Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda anılan 28 inci maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, ihalenin bu aykırılık gerekçe gösterilerek idarece iptal edilmesi yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul