• Karar No: 2007/UY.Z-1967
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :75
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1967
Şikayetçi:
 Galdesan A.Ş. G.M.K.Bulvarı No: 108/10-11 06570 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Hanımeli Sokak No: 1 Sıhhiye / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14954
Başvuruya konu ihale:
 2007/37814 İhale Kayıt Numaralı “ANK. 2007/PKT-02 Grup Muhtelif AG-YG(OG)-TRP ve Aydınlatma Elektrik Tesis İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 06.03.58.0157/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünce 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ANK. 2007/PKT-02 Grup Muhtelif AG-YG(OG)-TRP ve Aydınlatma Elektrik Tesis İşleri” ihalesine ilişkin olarak Galdesan A.Ş.’ nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.05.2007 tarih ve 14954 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesine göre verilmesi gereken ISO 9000 serisi Kalite Yönetim Sisteminin mevcut olduğuna ve sertifikalandırıldığına ilişkin belge için TÜRKAK’ tan alınması gereken teyit belgesinin bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,

 

           İhale dosyası içeriğinde ISO 9001:2000 belgesini noter tasdikli olarak sundukları, sehven unutulan TÜRKAK teyit belgesinin tamamlatılabilecek belgeler arasında yer aldığı, 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir” hükmü yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “İstekli tarafından İSO 9000 serisi kalite Yönetim Sisteminin mevcut olduğuna ve sertifikalandırıldığına ilişkin belgelerin noter tastikli suretleri verilecektir. 

 

Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon kurumu tarafından  akredite  edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı Tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanıma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.

 

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon  Markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akraditasyon Kurumundan teyit alınmaz.

 

İş ortaklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerle, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir” düzenlemesine,

 

7.6.6 maddesinde; “Bu şartnamede isteklilerden Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen; kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistemi belgesi istenmesi halinde, bu belgeler ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda anılan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesindeki hüküm ile İdari Şartnamedeki düzenlemeler gereği, isteklilerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları haricindeki belgelendirme kuruluşlarından almış oldukları, Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri ekinde TÜRKAK Akredite Belge İnceleme Formunu da sunmaları gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “L. İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı maddesinde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bu kapsamda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları arasında yer almayan ICS Registrars adlı kuruluş tarafından düzenlenen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini sunan, ancak ekinde TÜRKAK Akredite Belge İnceleme Formunu sunmayan başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından,

 

            Bu yöndeki iddia yerinde bulunmamıştır. 

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari Şartnamenin 25.1  maddesinde; “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüz yirmi) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır” düzenlemesine,

 

27.3 maddesinde; “Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir” düzenlemesine,

 

27.4 maddesinde; “Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu düzenlemeler gereğince, 24.04.2007 tarihinde yapılan inceleme konusu ihalede isteklilerce sunulacak olan Geçici Teminatın, bu tarihten itibaren asgari 150 gün süre ile 21.09.2007 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.

 

Bu bağlamda; Makro-Tel Ltd. Şti. tarafından sunulan Geçici Teminat Mektubunun ihale tarihi olan 24.04.2007 tarihinden itibaren asgari 150 gün süre 21.09.2007 tarihine kadar geçerli olmadığı, geçerlik süresinin bu tarihten önceki bir tarih olan 20.09.2007 tarihinde sona erdiği, dolayısıyla yukarıda anılan İdari Şartnamedeki düzenlemeler gereğince Makro-Tel Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Ancak, Makro-Tel Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, değerlendirmeye alınmasının, ihalenin esasına etki eden bir sonuç doğurmadığı anlaşıldığından, bahse konu aykırılık esasa etkili bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul