• Karar No: 2007/UY.Z-1969
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :81
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1969
Şikayetçi:
 Mirbey İnşaat Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Cinnah Caddesi Kuloğlu Sokak 17/4 Çankaya ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Susurluk Belediye Başkanlığı, İsmail Güneş Belediye Başkanı 10600 Susurluk BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2007 / 12133
Başvuruya konu ihale:
 2007/3170 İhale Kayıt Numaralı “Susurluk İçmesuyu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 06.03.01.0026/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Susurluk Belediye Başkanlığı’nca 27.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Susurluk İçmesuyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mirbey İnşaat Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 10.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.04.2007 tarih ve 12133 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından ihalenin en düşük fiyat teklifini sunan Optimum Tur. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Dirgün İnş.Tur.Doğalgaz Tekstil Gıda Tic. Ltd.Şti.´nin belirlenmesine karar verildiği, ancak, Optimum Tur. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.´nin teklifinde;

·        Kanal tabanlarında stabilize dolgu alınmadığı,

·        BS20 betonunun eksik alındığı,

·        Kalıp miktarının eksik alındığı,

·        Demir fiyatında teklif fiyatı ile çelişki bulunduğu,

·        Hendek kazısının eksik alındığı,

·        Kalıpların eksik alındığı,

·        Verilen fiyatların çoğunun piyasa fiyatları ile çelişkili olduğu ve gerçekçi olmadığının açık olduğu,

 

            Dirgün İnş.Tur.Doğalgaz Tekstil Gıda Tic. Ltd.Şti.´nin teklifinde ise;

·        Kanal tabanlarında stabilize dolgu alınmadığı,

·        BS20 betonunun eksik alındığı,

·        Kalıp miktarının eksik alındığı,

·        Demir fiyatında teklif fiyatı ile çelişki bulunduğu,

·        Hendek kazısının eksik alındığı,

·        Kalıpların eksik alındığı,

·        Abone bağlantı kazısı için verilen tekliflerle analizlerin çeliştiği,

·        Çalışma saatlerinin düşük tutulduğu,

·        Verilen fiyatların çoğunun piyasa fiyatları ile çelişkili olduğu ve gerçekçi olmadığının açık olduğu,

 

            İhalenin en düşük teklif sahibine verilmiş olmasının kamu yararının gereklerinin yerine getirildiği anlamına gelmediği, firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevapta, maliyet bileşenleri ve fiyat analizlerinin net bir şekilde belirtildiği, halen devam etmekte olan DSİ´ye bağlı Susurluk Çataldağ Göleti ve Sulama İşinin firmaları tarafından üstlenildiğinin belirtildiği, söz konusu işin ihale konusu içme suyu işinin merkezinde olduğu, dolayısıyla burada mevcut kurulu şantiye ve beton santraline sahip oldukları düşünüldüğünde diğer teklif veren firmalara göre avantajlı koşullarının bulunduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi firmalarının verdiği, Kanun tarafından ayrıntılı inceleme yapma yetkisinin ihaleyi yapan idareye ve komisyona verilmesine rağmen, bazı idarelerin ayrıntılı inceleme yapmadığı veya yapmaktan çekindiği, bunun nedeninin işin daha pahalı bir firmaya yaptırılması halinde idarenin veya devletin zarara uğratıldığı izleniminden kaynaklandığı, oysa işin gerçekçi fiyatlarla yapılmaması nedeniyle beklenen hizmetin aksamasına, kamu yararının hiç veya gereği gibi yerine getirilememesine ve planlanan işin istenilen kalite ve nitelikte sonuçlandırılamamasına neden olunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            Optimum Tur. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. ve Dirgün İnş.Tur.Doğalgaz Tekstil Gıda Tic. Ltd.Şti.´nin aşırı düşük teklif açıklamalarında, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ile yapımcı veya satıcılarından alınmış fiyatlar veya proforma faturalar ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin sunulduğu görülmüştür.

 

Optimum Tur. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamaları ile işin yaklaşık maliyeti iddia konusu iş kalemleri bazında karşılaştırıldığında; BS 20 betonu ile hendek kazısı miktarlarının yaklaşık maliyete göre sırasıyla % 19 ve % 10 daha düşük hesaplandığı, buna karşılık beton ve betonarme kalıbı, stabilize dolgu ve demir miktarlarının ise sırasıyla, %29, %46 ve %62 daha fazla hesaplandığı belirlenmiştir.

 

Dirgün İnş.Tur.Doğalgaz Tekstil Gıda Tic. Ltd.Şti.´nin aşırı düşük teklif açıklamaları ile işin yaklaşık maliyeti iddia konusu iş kalemleri bazında karşılaştırıldığında ise; hendek kazısı ve stabilize dolgu miktarlarının yaklaşık maliyete göre sırasıyla % 0,99 ve % 23 daha düşük hesaplandığı, buna karşılık BS 20 betonu, beton ve betonarme kalıbı ve demir miktarlarının ise sırasıyla, % 9, % 8 ve % 5 daha fazla hesaplandığı belirlenmiştir.

 

İmalat kalemi

Optimum

Dirgün

Yaklaşık maliyet

Optimum

Fark (%)

Dirgün

Fark (%)

BS 20 betonu

  2,774 m3

  3,739 m3

  3,426 m3

-19,03

9,12

Beton ve betonarme kalıbı

10,759 m2

  8,998 m2

  8,321 m2

29,30

8,14

Hendek kazısı

99,550 m3

    110,304 m3

111,406 m3

-10,64

-0,99

Stabilize dolgu

79,539 m3

42,066 m3

54,365 m3

46,31

-22,62

Demir

     438 ton

282,29 ton

     270 ton

62,43

4,71

 

Ayrıca, yaklaşık maliyetin hazırlanmasında idarece 14-26 mm kalın nervürlü B.A. Demirinin fiyatı 1,050‑YTL / ton alınmışken, anılan isteklilerin açıklamalarında şantiye teslimi demir fiyatı için 950‑YTL / ton teklif alındığını belgelendirdikleri görülmüştür.

 

Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde ihale dokümanı içerisinde isteklilere metrajlar verilmediğinden metrajların istekliler tarafından hesapladığı, dolayısıyla istekliler tarafından hesaplanan metrajlar ile idarece yaklaşık maliyetin bulunması için hazırlanan metrajların birebir aynı olmamasının olağan bir durum olduğu, anılan isteklilerin söz konusu işin tamamını, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile teknik şartnamelerine uygun olarak, teklif edilen anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ettikleri birlikte değerlendirildiğinde, idarece anılan isteklilerin aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklamalarının yeterli görülmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul