• Karar No: 2007/UY.Z-1971
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :86
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1971
Şikayetçi:
 Nihal Ergün Restorasyon Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak Hukuk Plaza No: 6/62 Kocasinan/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kalecik Belediye Başkanlığı, Kalecik / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.05.2007 / 15303
Başvuruya konu ihale:
 2007/50895 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Kalecik Kalesi Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.06.2007 tarih ve 06.03.73.0187/2007-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kalecik Belediye Başkanlığı tarafından 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Kalecik Kalesi Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi ihalesine ilişkin olarak Nihal Ergün Restorasyon Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.05.2007 tarih ve 15303 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevinin bulunduğu, bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında iş deneyimi ile ilgili son 15 yılda sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirilen işlerin kabul edileceği belirtilirken, idari şartnamede bu oranın %50 olarak belirlendiği,

            2) İlanda anahtar teknik personelin ihale tarihinden en az 1 ay önce işe girmiş olması şartı aranırken, idari şartnamede anahtar teknik personelin sadece ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle istekli bünyesinde çalışıyor olmasının yeterli sayıldığı,

            3) İlanda benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri restoratör mimar, mimar, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisi olarak belirtilmişken, idari şartnamede bu konuda bir düzenlemenin yapılmadığı,

            4) İdari şartname içinde mahal listesinin bulunmadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru dilekçesi ve ekleri üzerinde yapılan inceleme üzerine ilgili idareden Ankara Kalecik Kalesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup olmadığı sorulmuş, idarenin 30.05.2007 tarihli cevabi yazısında ihale konusunun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu ve Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığınca korunması gereken eski eserler kapsamına alındığı ve tescilli olduğu belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (i) bendinde, “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarıbu kanunun istisnaları arasında sayılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenle, başvuru sahibinin şikayetinin, istisna kapsamında sayılan bir işe ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul