• Karar No: 2007/UY.Z-1973
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :90
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1973
Şikayetçi:
 Gökçen İnşaat Taah. Nak. Petrol ve Tarım Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti., Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Cad. No:291 Melikgazi/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Osman Kavuncu Cad. Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 15927
Başvuruya konu ihale:
 2006/131735 İKN|li “(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala -(Kırşehir-Kırıkkale) Ayr.Yolu (4.Böl.Hud.-Kaman Arası) Km:0+000-13+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 06.04.02.0194/2007-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2006/131735 İKN´li (Gölbaşı-Kulu) Ayr.-Bala -(Kırşehir-Kırıkkale) Ayr.Yolu (4.Böl.Hud.-Kaman Arası) Km:0+000-13+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri” ihalesine ilişkin olarak Gökçen İnşaat Taah. Nak. Petrol ve Tarım Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.’nin 01.06.2007 tarih ve 15927 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

      1) İhaleye sunmuş oldukları yapı araçları taahhütnamesinin noter onaylı olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki ihale ilanının 4.3.3. maddesinde makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler yapı araçları taahhütnamesinin noter onaylı olacağı belirtilmediğinden bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

      2) İhale komisyonu üyesi olmayan bir idare görevlisinin ihaleye katılarak komisyonu etkilediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayet dilekçesinin idare kayıtlarına girdiği 24.11.2006 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idare tarafından bir karar alınmadığı, 30 günlük sürenin 24.12.2006 tarihinde dolduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin 01.06.2007 tarihli Kuruma itirazen şikayet başvurusunun onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapıldığı anlaşılmıştır.   

       

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28’inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul