En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2011
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :38
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2011
Şikayetçi:
 Necdet Durdu KIRDAĞ Necatibey Cad. Hanımeli Sokak No:13/5 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi Baştabipliği İsmetpaşa Mh. Trabzon Caddesi KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.05.2007 / 14466
Başvuruya konu ihale:
 2007/16064 İhale Kayıt Numaralı “Çatı Katı Müştemilatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 06.03.44.0065/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yenişehir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 14.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çatı Katı Müştemilatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Necdet Durdu KIRDAĞ’ın 20.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.05.2007 tarihli yazısı ile reddi / başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 17.05.2007 tarih ve 14466 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Taahhüt edilerek temin edilecek teknik personele ait diploma ve oda kayıt belgelerinin bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca taahhüt personel için taahhütname verilmesinin yeterli olduğu, dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı,

 

            2) 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereği ihale yetkilisinin ihale kararını 5 işgünü içinde onaylamak veya ihaleyi iptal etmek zorunda olduğu, şikayete konu ihalede 30.3.2007 tarihli komisyon kararının, ihale yetkilisi tarafından 10.4.2007 tarihinde onaylandığı, dolayısıyla Kanunda öngörülen 5 günlük süre geçtiği için ihalenin iptal edilmesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde;

“…İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için “Teknik Personel Taahhütnamesi” verilmesi yeterlidir (Standart Form KİK040.0/Y). İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesi:

“a) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen aşağıda gösterilen sayı ve nitelikte teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesi verilecektir. Aşağıda taahhüt olarak istenen teknik personelin diploma veya meslek odası belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir.

Taahhüt olarak istenen teknik personel:

S.No

Ünvanı

Pozisyonu

Adedi

1

Elektrik Mühendisi

Şantiye Müh.

1 Adet (Taahhüt)

2

Makine Mühendisi

Şantiye Müh.

1 Adet (Taahhüt)”

            şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından, şikayetçinin yanı sıra Murat BİLMEN’in teklifinin taahhüt ettikleri teknik personele ilişkin olarak diploma veya meslek odası belgesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Markent İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden biri olarak da teknik personele ilişkin diplomaların fotokopi olarak sunulması gösterildiği anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarda aktarılan hükmü gereği taahhüt edilerek temin edilecek teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi’nin verilmesi yeterli olup, idari şartnamede idare tarafından yapılan bu düzenleme Yönetmeliğin 41 inci maddesine aykırıdır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

İncelenen ihalede; ihale komisyonunun gerekçeli kararını 30.3.2007 tarihinde aldığı, alınan bu kararın 7 işgünü sonra 10.4.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında;

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.”

“İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almakta olup, ihale kararının onaylanması için gerekli incelemeleri yapmak üzere ihale yetkilisine verilen sürenin, ihale sürecinin uzamaması maksadıyla konulmuş disipline edici bir süre olduğu ve somut olayda ihale kararının Kanunda öngörülen süreden 2 işgünü sonra onaylandığı göz önünde bulundurulduğunda, şikayetçinin ihale kararının geç onaylanması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiğine ilişkin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari şartnamenin 7.4 maddesi ile 13.2.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.4 maddesi;

Bu ihalede benzer iş olarak, kabul edilecek işler Kamu ihale kurumunun yapım işleri ihalelerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin A/III,13 Nolu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

16.2.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan düzeltme ilanı ile, ilanın 4.4. maddesi; “Bu ihalede benzer iş olarak, kabul edilecek işler Kamu İhale Kurumunun yapım işleri ihalelerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğinin B/III,12 Nolu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir…” şeklinde değiştirilmiş,

 

20.2.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile ihale ilanının 4.4 maddesinin ve idari şartnamenin 7.4 maddesinin; “Bu ihalede benzer iş olarak, kabul edilecek işler Kamu İhale Kurumunun yapım işleri ihalelerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğinin B/III Nolu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir…” şeklinde değiştirildiği ihale dokümanı satın alan isteklilere bildirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde; yapılan ilânlarda Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihalenin gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmış olup, Kamu İhale Kanunun 29 uncu maddesinde;

 

İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir…” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun yukarda aktarılan hükümleri gereği, ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden, bu süre içinde düzeltme ilanı yapılmaksızın ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

İncelenen ihalede zeyilname ile düzeltilen husus, ihaleye katılımı etkileyen ve ihale dokümanının ilana yansıyan bir hüküm olup, süresi içinde düzeltme ilanı yapılmadan düzenlenen zeyilname, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümlerine aykırıdır.

 

2) İlanın 4.3.2 maddesinin ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (b) bendinde; 1 adet inşaat mühendisi anahtar teknik personelin, ihaleye ilişkin ilk ilan tarihinden önce işe alınmış ve ilk ilan tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması istenmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.” hükmü yer almakta olup, Yönetmeliğin aktarılan hükmü gereği anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış olması yeterli iken, idare tarafından idari şartnamede yapılan düzenleme ile anahtar teknik personelin ihale ilan tarihinden önce işe alınmış olmasının zorunlu tutulması, ihaleye katılımı daraltan bir düzenleme olup, Yönetmelik hükmüne aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul