• Karar No: 2007/UY.Z-2012
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :39
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2012
Şikayetçi:
 Çalışkan İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Kantar İş Mrk. Kat:1 No:109 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 13907
Başvuruya konu ihale:
 2006/154042 İKN|li “Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.06.2007 tarih ve 06.0323.0085/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü’nce 30.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çalışkan İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 13907 sayı  ile Kurum kayıtlarına alınan 03.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 03.04.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından,  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 30.11.2006 tarihinde ihale edilen “Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi Yapım İşi”’nde firmalarının ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi durumunda olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Mehmet Ramiz Ak’ın aynı idarenin 2006/154116 İKN´li “Aktoprak Beldesi, Safaşehir Toplu Konut Alanı Sam. Mah. Sam Mezrası İçmesuyu Temini ve 4000 m3 lük Depo ve Bağlantıları Yapım İşi”nde Kamu İhale Kanunu’nun 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüğü yerine getirmediği, bu durumda idarenin Kanunun 58 inci maddesinde yer alan yasaklama ile ilgili hükümleri işletmesi gerektiği halde bu hükmü işletmeyerek anılan istekliye sözleşmeye davet yazısının gönderdiği, daha sonraki aşamada firmaları tarafından idareye  şikayet edilip edilmeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü ve Gaziantep II. İdari Mahkemesine dava açılarak yürütmenin durdurulmasının talep edildiği, dava açıldığının idareye yazılı olarak bildirildiği, bunun üzerine idarenin 03.04.2007 tarihinde ihaleyi iptal ettiği, ihalenin kim tarafından ve hangi gerekçe ile iptal edildiğinin kendilerine bildirilmediği, sözleşmeye davet yazısı yazıldıktan sonra ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, idarenin başka bir ihalesinde yasaklanması gereken bir firmaya sözleşmeye davet göndermesinin Kanuna aykırı olduğu, idarenin 03.05.2007 tarihli yazısında; “geçici teminatın iadesi için 11.04.2007 tarih ve 711 sayılı yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı yazılarak talimat verildiğinin belirtildiği, ancak henüz teminat iadesi ile ilgili bir bildirimin kendisine yapılmadığı, ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak  yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından  “Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi Yapım İşi” nin 30.11.2006 tarihinde teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edildiği, söz konusu ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği,

İhale edilen işin muhtelif çaplarda beton boru döşenmesi ve prefabrik muayene bacası teşkili yapım işi olduğu,

Tespit edilmiştir.

İhale komisyonu tarafından yapılan tekliflerin değerlendirmesinden sonra 20.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile en düşük teklif sahibi durumunda olan Mehmet Ramiz Ak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenerek, söz konusu istekli üzerinde ihale bırakıldığı, söz konusu kararda başvuru sahibinin de ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür. 

Daha sonraki aşamada, idarenin 16.03.2007 tarih ve 1180 sayılı yazısı ile Mehmet Ramiz Ak’ın sözleşmeye davet edildiği, bunun üzerine başvuru sahibinin 20.03.2007 tarihinde Gaziantep İdare Mahkemesine Mehmet Ramiz Ak’ın sözleşmeye davet yazısının iptal edilmesi gerektiği, çünkü anılan isteklinin idarenin 11.12.2006 tarihinde ihale ettiği 2006/154116 İKN’li “Aktoprak Beldesi, Safaşehir Toplu Konut Alanı Sam. Mah. Sam Mezrası İçmesuyu Temini ve 4000 m3 lük Depo ve Bağlantıları Yapım İşi” ihalesinde de ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve sözleşmeye davet edildiği, ancak anılan isteklinin  sözleşme imzalanması için gereken belgeleri idareye süresi içerisinde sunmaması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen isteklinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği, dolayısıyla söz konusu ihalede yasaklanması gerektiği, idarenin başvuru konusu ihaleyi Mehmet Ramiz Ak üzerinde bırakmasının uygun olmadığı, bu nedenle idarenin 16.03.2007 tarihli sözleşmeye davet yazısının iptali gerektiği konusunda başvuruda bulunduğu, idareye de mahkemeye başvurulduğuna dair 21.03.2007 tarihi dilekçe ile bilgi verildiği tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgiler incelendiğinde, Mehmet Ramiz Ak’ın idarenin 11.12.2006 tarihinde ihale edilen ve daha önce Kurumca esas incelemesi yapılarak 10.05.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1597 sayılı Kurul Kararı alınan 2006/154116 İKN’li “Aktoprak Beldesi, Safaşehir Toplu Konut Alanı Sam. Mah. Sam Mezrası İçmesuyu Temini ve 4000 m3 lük Depo ve Bağlantıları Yapım İşi”  ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif  sahibi olarak belirlendiği ve sözleşmeye davet edildiği, ancak anılan isteklinin süresi içerisinde sözleşme imzalamak üzere idarece istenen belgeleri sunmadığı belirlenmiştir. 

İdarece Mehmet Ramiz Ak’ın süresi içerisinde sözleşme imzalamak üzere gereken belgeleri sunmaması üzerine  söz konusu isteklinin  4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince 6 ay ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi hususunda  İçişleri Bakanlığı’na 30.03.2007 tarih ve 1680 tarihli yazı yazıldığı, ayrıca anılan istekliye 02.04.2007 tarihli yazı ile durumun bildirildiği ve sözleşmenin firmaları ile imzalanmayacağına dair yazı yazıldığı, anılan isteklinin 25.04.2007-25.10.2007 tarihleri arasında 6 ay süre için ihalelerden yasaklandığı tespit edilmiştir.

            Bunun üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan görüşme sonucunda, ihalenin 03.04.2007 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından iptal edildiği anlaşılmıştır.  İhalenin idare tarafından iptal kararında ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak “ 2006/154042 İKN´li Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi Yapım İşi ihalesinde ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi durumunda olan Çalışkan İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi ile Mehmet Ramiz Ak’ın teklifi arasında % 20 fark olduğu göz önüne alınarak, kamu kaynaklarının israf edilmemesi ve kamu zararının doğmaması” hususu belirtilmiştir.  

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 44 üncü maddesinde; “ İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

 

            Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.” hükmü,         

Aynı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin beş ve altıncı fıkralarında; İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”  hükmü bulunmaktadır.

 

İhalenin iptal edilme gerekçesi mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; yukarıda Kanun hükmünde de anlaşıldığı üzere herhangi bir sebepten dolayı ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen istekli ile sözleşmenin imzalanamaması durumunda, idarece ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibinin teklifinin idarece uygun görülmesi kaydıyla bu istekliyle sözleşme imzalanabileceği belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun kararında da ifade edildiği gibi, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibinin teklif arasında yaklaşık % 20 fark bulunmaktadır. Bu durumda ikinci avantajlı teklif sahibi olan başvuru sahibinin teklifinin sözleşme imzalamak için idarece uygun görülmeyerek ihalenin yukarıda belirtilen gerekçeler ile iptal edilmesinde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 03.04.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı


anlaşıldığından,  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile
karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul