• Karar No: 2007/UY.Z-2013
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :40
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2013
Şikayetçi:
 Karyağdı Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. Orm. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. Arabacılar Sokak Faik Kaptan İşhanı 3/11-12 YALOVA
 İhaleyi yapan idare:
 Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Süleyman Bey Mah. Kurtuluş Sokak 3 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14849
Başvuruya konu ihale:
 2007/37515 İhale Kayıt Numaralı “Orgeneral Selahhattin Risalet Demircioğlu İlköğretim Okulu Güçlendirme ve Onarımı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.06.2007 tarih ve 06.03.56.0169/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Orgeneral Selahhattin Risalet Demircioğlu İlköğretim Okulu Güçlendirme ve Onarımı” yapım işi ihalesi ilişkin olarak Karyağdı Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. Orm. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 22.05.2007 tarih ve 14849 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye altı isteklinin katıldığı ve geçerli bulunan beş teklif içinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sundukları halde ihalenin ihale yetkilisi tarafından verilen tekliflerdeki indirimlerin yeterli görülmediği gerekçesi ile iptal edilmesinin Kanuna aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçesiyle sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale Komisyonu üyeleri tarafından ihale günü saat 16:45’de düzenlenen tutanakta “İhale(ye) teklif veren firmaların, ihale öncesi süreçte ve ihale saatine kadar mütemadiyen bir araya geldikleri gözlenmiştir. Muhtemelen ihale konusu işi önceden belirledikleri firmaya ihale etmeye çalışmışlardır.

Verilen tekliflerin incelenmesinde,

Aynı gün ihalesi yapılan Çınarcık Esenköy İlköğretim Okulu Güçlendirme ve Onarımı İşine 308.000,00 Yeni Türk Lirası (%4 kırım) teklif veren Tuna Mühendislik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. firması, (teklifi en düşük teklif olup alıcı firma olarak belirlenmiş)

Tuna Mühendislik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. firması, Orgeneral Selahattin Risalet Demircioğlu İlköğretim Okulu Güçlendirme ve Onarımı işine 338.000,00 Yeni Türk Lirası (% 28 kırım) teklif vermiştir.

Ancak bu ihalede alıcı firma olarak belirlenmediğinden dosyasını belge eksikliği nedeniyle geçersiz kılarak 434.000,00 YTL teklif veren Karyağdı Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. firmasına ihale edilmesine imkan sağladığı düşünülmektedir” denilmiştir.

 

30.04.2007 tarihli ihale komisyonu kararında da “Yeterli bulunan firmalardan ekonomik açıdan en avantajlı teklifi Karyağdı Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. vermiştir. İkinci en avantajlı teklif Kocasinan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına aittir.

Bununla birlikte, ihaleye katılan firmalar ihale öncesi mütemadiyen bir araya gelmişlerdir. Muhtemelen söz konusu işin üzerinde anlaştıkları düşünülmektedir.

Bu nedenle yukarıda açıklanan geçerli teklifler ve işin yaklaşık maliyeti de göz önünde bulundurularak ihale konusu işin 434.000,00 YTL teklif veren Karyağdı Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ihale edilmesi kararının ita amirinin yetki ve onayına sunulmasına komisyonumuzca
   Oybirliği ile karar verilmiştir”
denilmektedir.

 

Söz konusu komisyon kararı üzerine, ihale yetkilisince “Rekabetin yeterince sağlanamadığı anlaşılmıştır. Yeterli indirim yapılmamıştır. Verilen teklifler uygun görülmeyerek bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi uygundur” denilerek ihalenin iptaline karar verilmiştir. İptal edilen ihale kararı 2/5/2007 tarihli yazılarla isteklilere bildirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 39. maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir” hükmüne yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihalede; firmaların aralarında anlaştıkları tereddüdünün idarede hasıl olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul