• Karar No: 2007/UY.Z-2014
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :41
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2014
Şikayetçi:
 Petek İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Demirciler Sitesi 9.Cadde 63 Zeytinburnu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü 06834 Gölbaşı / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13321
Başvuruya konu ihale:
 2007/38211 İhale Kayıt Numaralı “Gölbaşı Kampusu Isı Merkezlerinin Doğal Gaza Dönüşümü” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.06.2007 tarih ve 06.03.32.0169/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Polis Akademisi Başkanlığı’nca 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gölbaşı Kampusu Isı Merkezlerinin Doğal Gaza Dönüşümü” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Petek İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.05.2007 tarih ve 13321 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;kızgın su tesisat projelerinin idarece hazırlanmış olması gerekirken yüklenici tarafından yapılmasının öngörüldüğü, işin yapılacağı yerlere ait ısıtma ve doğalgaz uygulama projelerinin bulunmadığı, Gölbaşı Polis Akademisi ısı merkezine ait krokilerde ölçek bulunmadığı ve çap belirtilmediği, Teknik Şartname ekinde yer alan vaziyet planında ölçek ve çap belirtilmediği, Pursantaj cetvelinin neye göre hesaplandığının anlaşılmadığı, dolayısıyla maliyeti tespit etmenin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan 20/4/2007 tarihli nihai kararda,

“1- Başkanlığımızca kızgın su tesisat projelerinin olmadığının ve müteahhit firma tarafından yapılacağının öngörüldüğü belirtilmiştir. Teknik Şartnameden de anlaşılacağı üzere tesisatta bir değişiklik istenmemektedir. Yüklenici mevcut tesisatta kazanların değişimi esnasında zorunlu olarak değişiklik yapmak istemesi halinde İdarenin onayı olmadan değişiklik yapmaması için belirtilen bir husustur. İhale kapsamı yalnızca kazan değişimi ve doğalgaz brülörü montajından ibarettir.

2- Yapılacak iş Başkanlığımızın Gölbaşı Kampusu içerisinde yedi ayrı birimde bulunmaktadır. Ancak, bu birimlere ait ısıtma ve doğalgaz projelerinin bulunmadığı belirtilmektedir. Teknik Şartnameden anlaşılacağı üzere, ısıtma tesisatında hiçbir değişiklik istenilmemektedir” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin “Yapılacak İşlerin Kapsamı” başlıklı 2. maddesinde “Isı Merkezi kazan dairesindeki mevcut 3 adet kızgın su kazanı, fuel oil brülörleri, baca duman kanalları ve aspiratörleri ile su yumuşatma cihazı sökülecektir. Emniyet ve otomasyon aksesuarları ile komple 3 adet kızgın su kazanı tesis edilip mevcut tesisata bağlantıları yapılacaktır. Kazanlar için yeni paslanmaz bacalar yapılacaktır. Kazanlara uygun doğalgaz brülörleri, gaz boru donanımı, doğalgaz sayaç grubu tesis edilerek sistem doğalgazla çalışır halde teslim edilecektir.

İşin yapımı esnasında yıkılan veya hasar gören duvar, zemin döşemesi, sıva, boya, tesisat, elektrik vs iş bitiminde orijinalinden daha iyi olacak şekilde yenilecektir.

Kazan daireleri Aydınlatma, Topraklama ve Elektrik tesisatı EGO yönetmeliklerine uygun hale getirilecektir.”

 

“Projeler” başlıklı 3. maddesinde “Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içinde Isı Merkezi ve diğer birimlerimizin doğal gaza dönüşümü yapılacak kazan daireleri için Yerleşim Planı, Akış Şemaları, İzometrik Planları, hesapları ile Doğalgaz Dönüşüm Projelerini hazırlayıp 3 takım olarak idarenin onayına sunacaktır. Doğalgaz Dönüşüm Projeleri MMO ve EGO’ya onaylattırıldıktan sonra 1 nüshası idareye verilecektir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Ayrıca, yine Teknik Şartnamenin “Paslanmaz Çelik Doğalgaz Bacaları” başlıklı 9. maddesinde “Yüklenici firma tarafından baca projesi hazırlanacak ve EGO’ya onaylattırılacak olup, onaylı projesine ve kazan tipine uygun olarak hazırlanacak bacalar tam fonksiyonel ve işletmeye hazır halde teslim edilecektir”,

 

“Doğalgaz Boru Tesisatı” başlıklı 10. maddesinde “Bina girişindeki mevcut EGO doğalgaz servis vanasından sonra sayaç grubuna ve brülörlere kadar çekilecek olan doğalgaz boru tesisatı EGO onaylı projelere uygun olacak, kullanılacak tüm boru, fittings ve armatürleri ile montaj ve kaynak işçiliği EGO Doğalgaz Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır”,

 

“Kızgın Su Boru Tesisatı” başlıklı 11. maddesinde “Yüklenici kullanılacak yeni kazanlar ve mevcut kolektör arasında çekilecek olan kızgın su boru tesisatının Uygulama Projelerini yapacak ve İdarenin onayını alacaktır”,

 

“Su Yumuşatma Cihazı” başlıklı 12. maddesinde “Yüklenici Su Yumuşatma Cihazı ile Besi Suyu Sistemi arasında çekilecek olan yeni boru tesisatının Uygulama Projelerini yapacak ve İdarenin onayını alacaktır”

 

Hükümleri bulunmaktadır.

 

İdari Şartnamenin 20. maddesinde, isteklilerin tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan, ihale dokümanında ihale konusu yapım işine ilişkin pursantaj tablosu ile “Gölbaşı Polis Akademisi Isı Merkezi Kızgın Su Kazanları Yenileme ve Doğalgaz Tesisatı Projesi” başlıklı kroki ve yerleşke krokisi bulunduğu anlaşılmıştır. Söz konusu çizimlerin, ihale konusu yapım işinin 4734 sayılı Kanunda tanımlandığı şekli ile uygulama projeleri olarak değerlendirilmesi mümkün görülmemiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 62. maddesinin (c) bendinde, ihale ilan tarihi itibari ile “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj, büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz” hükmü bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla, uygulama projesi olmayan inceleme konusu yapım işinin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmesinin Kanunun yukarıda yer verilen hükmüne aykırı olduğu düşünülmektedir.

 

B- Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.2.c.1. ile İdari Şartnamenin 7.3.2.3. maddelerinde “İstekliler kullanacak oldukları kazanlarla ilgili olarak TS 337’ye uygun şekilde imal edilmiş, CE Belgesi ve ISO 9000 Kalite Sertifikasını Teklif Dosyasında vermeleri zorunludur”,

 

İhale ilanının 4.3.2.c.2. ile İdari Şartnamenin 7.3.2.4. maddelerinde “İstekliler Brülörle ilgili CE ve TSE belgesini Teklif Dosyasında vermeleri zorunludur”,

 

İhale ilanının 4.3.2.c.3. ile İdari Şartnamenin 7.3.2.5. maddelerinde “Kullanılacak olan Su Yumuşatma Cihazları ile ilgili olarak CE belgesini Teklif Dosyasında vermeleri zorunludur”,

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin “Kızgın Su Kazanları” başlıklı 4. maddesinde Kazanların, Isı Gücünün 5.000.000 kcal/h, Konstrüksiyon Basıncının 12 atü, Test Basıcının 18 atü ve Veriminin %90 olması gerektiği belirtilmiş, aynı maddede devamla “Kazanlar TS 337’ye uygun şekilde imal edilmiş, CE belgesine sahip olacaktır. Kazan imalatçısı ISO 9000 Kalite Sertifikasına sahip olacaktır. Bu belgeler teklif dosyasında ibraz edilecektir”

 

Teknik Şartnamenin 5. maddesinde brülörle ilgili teknik özellikler belirtildikten sonra, kullanılacak “brülörlere ait CE ve TSE belgesi teklif dosyasında ibraz edilecektir”,

 

Teknik Şartnamenin 12. maddesinde su yumuşatma cihazına ilişkin olarak teknik kriterler belirtilerek, “Kullanılacak olan su yumuşatma cihazı CE belgesine sahip olacak olup bu belgeler teklifle beraber ibraz edilecektir”

 

Hükümlerine yer verilmiştir.

 

Ayrıca, 4/4/2007 tarihli Tutanak ile Teknik Şartnamenin 4., İdari Şartnamenin 7.3.2.3. ve ihale ilanının 4.3.2.c.1. maddelerinin “sehven Kazanlar TS 337’ye uygun şekilde imal edilmiş, CE belgesine sahip olacaktır şeklinde yazıldığı, ... bu maddenin Kazanlar TS 377’ye uygun şekilde imal edilmiş, CE belgesine sahip olacaktır şeklinde düzeltilmesi” gerektiği belirtilmiş, aynı tarihli Zeyilname ile söz konusu maddeler “Kazanlar TS 377’ye uygun şekilde imal edilmiş, CE belgesine sahip olacaktır” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin (b) bendinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler belirtilmiştir. Aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12. maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir”. hükmü bulunmaktadır.

 

Ayrıca, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 41. maddesi, “(Değişik: 26/02/2006 - 26092 R.G. / 5 md.) (Yürürlük 22/02/2006) İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir şeklinde düzenlemiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı bölümünde, “İdari şartnamelerin ‘Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler’ başlıklı alt maddesinde,

1- Yapım işlerinde işin niteliği göz önünde bulundurularak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi ya da bunların her ikisi istenebilecek olup bu belgeler dışında başka kalite belge veya sertifikası istenmesi mümkün bulunmamaktadır” hükmüne yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla, ihale konusu yapım işinin kapsamında yer alan Kızgın Su Kazanı, Brülör ve Su Yumuşatma Cihazının Teknik Şartnamede nitelikleri belirtildiği halde, bu cihazlara ilişkin CE ve TSE belgeleri ile Kazan üreticilerine ait kalite yönetim sistem belgesinin, isteklilerden ihaleye katılım için teklif ile birlikte vermelerinin istenmesi yukarıda yer verilen hükümlere aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul