En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2015
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :42
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2015
Şikayetçi:
 Üçtaş Üçgen İnşaat Hafr. Tur. San. ve Tic. A.Ş., Çırpan Mah.Sağ Sok. No: 46 Osmangazi / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Osmangazi Belediye Başkanlığı, Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 6 Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16584
Başvuruya konu ihale:
 2007/44298 İhale Kayıt Numaralı “Okçular Tuzpazarı Üst Örtü ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 06.04.23.0157/2007-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından yapılan “Okçular Tuzpazarı Üst Örtü ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Üçtaş Üçgen İnşaat Hafr. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin 08.06.2007 tarih ve 16584 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihaleye karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Osmangazi Belediyesi Okçular Tuzpazarı  Üst Örtü ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işine iki isteklinin katıldığı, firmalarının 3.125.382,28 YTL, Şenocak İnş. Koll. Şti. + Mustafa Şenocak ortak girişiminin ise 3.153.000,00 YTL teklif verdiği,

 

            Ancak, ihalenin Şenocak İnş. Koll. Şti. + Mustafa Şenocak ortak girişimi üzerinde bırakıldığının bildirildiği, bu bildirim sonrasında, diğer firmanın birim fiyat teklif cetvelinin 45 inci sırasında bulunan 3800,00 m2 miktarlı, 135,00 YTL birim fiyatlı, 513.000,00 YTL tutarındaki imalatın, 135,00 YTL olan birim fiyatının “3” rakamında tahrifat yapılarak “2” rakamına benzetilmeye çalışıldığı ve bu sayede sağlanan 38.000,00 YTL tutarındaki indirimle 3.115.000,00 YTL teklif bedelinin elde edilerek ihale kararının buna göre verildiğini öğrendikleri ve bu nedenle tahrifat yapılan birim fiyat teklif cetvelinin muhafaza edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundukları ve anılan belgelerin şu anda Savcılık himayesinde olduğu, 

 

            İddia edilerek, ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki ihale yetkilisince onaylanan ivedilik ve kamu yararı kararı hakkında inceleme yapılması talep edilmektedir.

 

2007/44298 İKN´li “Okçular Tuzpazarı Üst Örtü ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı” işinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bir kültür varlığı olup olmadığına ilişkin Kurumumuz 14.06.2007 tarih ve 7790 sayılı yazısına istinaden faks iletisi ile cevaben gönderilen Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.06.2007 tarih ve 1593 sayılı yazısında; “Okçular - Tuzpazarı Üst Örtü ve Çevre Düzenlemeleri” projelerinin Kurulları 24.03.2007 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, Okçular - Tuzpazarı Üst Örtüsünün yapılacağı yol aksı Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 14.02.1986 tarih ve 1918 sayılı Kararı ile Tarihi Kentsel Sit alanı olarak tescillendiği, 5226 ve 3386 ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamı içerisinde değerlendirildiği” belirtilmiştir. 

 

Bu sebeple ihale konusu iş Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmadığından, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) bendine aykırılık tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (i) bendinde, “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarıbu kanunun istisnaları arasında sayılmıştır.

 

            Yukarıda açıklanan nedenle, başvuru sahibinin şikayetinin, istisna kapsamında sayılan bir işe ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul