En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2017
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :44
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2017
Şikayetçi:
 Kırtur Turz.İnş.Taah.Elk.San.Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Özden BOSTAN - Av. Betül VERGİLİ, Turgut Reis Cad. No:36/7 Anıttepe7 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yağcılar Mah. Turan Cad. Gülhan Sok. Merkez / SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.05.2007 / 14484
Başvuruya konu ihale:
 2007/22659 İhale Kayıt Numaralı “Kentsel Parkı Yapım İşi (130.000m2 Park Alanının Her Türlü Peyzaj ve Elektrik İşlerinin Yapılması, 14.000m2 Alanda Gölet Yapılması İçin Gerekli Yalıtım, Drenaj ve Çevre Düzenlemesi İşlerinin Yapılması, Gölet Üzerinde 2 Adet Köprü Yapılması ve Kent-Park Alanını Besleyecek Olan Su Depolarının Yapım İşi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2007 tarih ve 06.03.46.0170/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adapazarı Büyükşehir Belediyesi’nce 26.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kentsel Parkı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kırtur Turz. İnş. Taah. Elektr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Özden BOSTAN - Av. Betül VERGİLİ’nin 13.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  17.05.2007 tarih ve 14484 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dokümanı satın alındığına dair belgenin teklifi ile birlikte idareye sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak belgenin aslının idare kayıtlarında olduğu ve kontrol edilebileceği,

 

2) Birim fiyat teklife ilişkin analizlerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak sayılmaması nedeniyle tekliflerinde analizlere yer verilmediği, bu gerekçeyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği,

           

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale konusu işe ait idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin (l) bendi uyarınca; “İhale dokümanının satın alındığına dair belge” nin isteklilerce teklifleri kapsamında sunulmasının gerektiği başvuru konusu ihalede;

 

            İhale komisyonu tarafından düzenlenen 26.03.2007 ihale tarihli “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” nda ihale dokümanı satın alındığına dair belge için sütun açıldığı ve başvuru sahibinin söz konusu belgesinin olmadığı belirtilmesine rağmen, aynı tarihte düzenlenen “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanağı” ile 06.04.2007 tarihli komisyon kararında başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alındığına dair belgenin aslına teklifinde yer vermediği ve bu hususun teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işe ait idari şartnamenin 4.2 nci maddesinde yer alan; “İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.” düzenlemesi gereği söz konusu belgenin bir örneğinin idarede bulunacağı açıktır.

 

Nitekim ihale işlem dosyasında, başvuru sahibinin 09.03.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığına dair belge ile başvuru sahibinin teklifinde söz konusu belge ve doküman bedelini idarenin 213171 numaralı tahsil dekontu ile yatırdığına dair makbuzun bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alındığına ilişkin (Standart form KİK005.0/Y) formun aslının idarede bulunduğu, dolayısıyla isteklinin ihale dokümanı satın aldığı ve söz konusu belgelere teklifinde yer verdiği anlaşıldığından isteklinin söz konusu belgenin aslına teklifinde yer vermediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde, “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde;………. teklif birim fiyatlı işlerde, teklif edilen fiyatlara  ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 20 nci maddesinde, isteklilerin tekliflerini teklif birim fiyat üzerinden vermeleri gerektiği ifade edilen söz konusu ihalede; idari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı VI bölümünün; “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamalarında kullanılmak üzere istekliler tekliflerinin ekinde teklif bedelini oluşturan dayanağı, her iş için ayrı ayrı olmak üzere yapılacak işlerin listesine göre düzenlenmiş miktarlar ile bunlara ait birim fiyatların yer aldığı belgeyi ve bu belgelerin icmallerini sunacaklardır.” şeklinde düzenlendiği, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında “birim fiyat teklif analizleri” başlıklı sütun açıldığı ve başvuru sahibi firma ile birlikte Serendi Müh. İnş. Ltd. Şti. ve Gökyol İnş. Ltd. Şti.’ nin söz konusu belgelere teklifinde yer vermediği hususunun kayıt altına alındığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin yukarıda ifade edilen bölümünde yer alan düzenleme ile, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılmadığı için bu hususun isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işlemlerinin mevzuata uygun olmadığı tespit edilmekle birlikte anılan istekliye ait teklifin şikayete konu ihalede sözleşme imzalanan isteklinin teklifinden daha yüksek olduğu görülmüştür.

 

Diğer taraftan söz konusu ihalede usulüne uygun sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek gerekiyorsa incelemek ve/veya soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalenin, teknik şartnamesinde “Gölet Yalıtım İşleri” başlıklı bölümünde “Gölet kaplamasında kullanılacak geomembran siyah renkli 1,5 mm. kalınlığında çok düşük yoğunluklu polietilen malzemelerden (VLDPE) imal edilecektir. Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olacaktır ve ürün CE markası taşıyacaktır. İhaleye girecek firma teklif edeceği ürünün yetkili satıcısı olacaktır. Teklifle birlikte bu belgelerin orijinalleri idareye sunulacaktır……..” şeklinde düzenlemeye gidildiği tespit edilmiştir.

 

İhale konusu iş kapsamında 130.000 m2 park alanının her türlü peyzaj ve elektrik işlerinin yapılması, 14.000 m2 alanda gölet yapılması için gerekli yalıtım, drenaj ve çevre düzenlemesi işlerinin yapılması, gölet üzerinde 2 adet köprü yapılması ve kent-park alanını besleyecek olan su depolarının yapılması işlerini kapsayan söz konusu ihalede, teknik şartnamede yapılan ve yukarıda belirtilen düzenleme ile gölet yapımında kullanılacak malzemenin yetkili satıcısı olma şartı getirilerek, sadece bu isteklilerin anılan ihaleye teklif vermelerinin sağlandığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklandığı üzere, ihale dökümanının bir parçası olan teknik şartnamede yapılan düzenlemenin, 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 inci maddelerine aykırı olması gerekçesiyle ihalenin iptali gerektiğinden, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul