• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-2019
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :48
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2019
Şikayetçi:
 Salih TORAMAN, Aydınlık Evler Belediye Dükkanları No:11 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü, Anıt Alanı Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10521
Başvuruya konu ihale:
 2007/32819 İhale Kayıt Numaralı “Konya Kadınhanı Beykavağı Göleti ve Sulaması 2. Kısım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 06.02.66.0198/2007-47 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü’nce 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak “Konya Kadınhanı Beykavağı Göleti ve Sulaması 2. Kısım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Salih TORAMAN´nın 09.04.2007 tarih ve 10521 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesi 16/o maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 24.04.2007 tarih ve 11992 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazıda söz konusu projenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” Ek-I ve Ek-II listesi kapsamına girmediği belirtilmiş ancak söz konusu yazının ekinin incelenmesi neticesinde bu hususa ilişkin değerlendirme yapılamamış olup konu ile ilgili olarak 02.05.2007 tarih ve 853-5981 sayılı yazı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmiştir.

 

 Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün, konu hakkında görüşünü içeren 22.05.2007 tarih ve 5271-29172 sayılı yazısı 28.05.2007 tarih ve 15324 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

Söz konusu görüş doğrultusunda 04.06.2007 tarih ve 1058-7367 sayılı yazı ile idareden yeniden bilgi ve belge istenilmiş ve idare tarafından gönderilen 08.06.2007 tarih ve 17836 sayılı yazı ve ekleri 13.06.2007 tarih ve 17050 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

Söz konusu idare yazısı eklerinin, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün görüş yazısının dördüncü paragrafında yer alan “Ayrıca, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış Tarımsal amaçlı su yönetim projelerine bu yönetmelik hükümleri uygulanmamaktadır.” Hususu doğrultusunda incelenmesi neticesinde, 12.02.1997 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan yatırım programında yer aldığı ve bu nedenle söz konusu projenin 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaf olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul