En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-2021
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :50
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2021
Şikayetçi:
 Mucip Kına, Özveren Sokak No:33/7 Demirtepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir İl Özel İdaresi, Ankara Yolu 8. Km 26090 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 9969
Başvuruya konu ihale:
 2007/30839 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir Mihalıççık Sorkun Y.Ü.S. İle Sulama Tesisi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 06.02.48.0198/2007-23 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Eskişehir İl Özel İdaresi’nce 18.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak “Eskişehir Mihalıççık Sorkun Y.Ü.S. İle Sulama Tesisi” ihalesine ilişkin olarak Mucip Kına´nın 03.04.2007 tarih ve 9969 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesi 16/o ve 21/p maddelerine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgeler istenilmiştir.

 

İdarenin 19.04.2007 tarih ve 11709 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazısında özetle; söz konusu projenin mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1967 yılında yapılan sulama tesisinin yenilenmesi olduğu, 1967 yılında yapılan beton kanallar kullanılamaz hale geldiğinden bunların yerine yer altına PVC boru döşeneceği, ancak ÇED Yönetmeliğinin 16.12.2003 tarihinde yürürlüğe girdiği, ayrıca söz konusu proje ile 75 ha. tarımsal alan sulanacağı belirtilmiştir.

 

Bu yazı üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne 26.04.2007 tarih ve 805-5699 sayılı yazı ile;

 

Şikayete konu iş için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmasının zorunlu olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiş, anılan Genel Müdürlüğün 28.05.2007 tarih ve 15374 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarih ve 5271-29172 sayılı cevabi yazısında özetle;

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi (EK-II) 16(o) maddesinde Tarımsal Amaçlı Su Yönetim Projelerinin (100 hektar ve üzeri) yer aldığı, ancak, Yönetmelik kapsamında kalan ve daha önceden herhangi bir yöntemle tarım alanlarının sulanıyor olması halinde; mevcut sistemlerinde yapılmak istenen değişikliklere ilişkin yapılan yeni projelerin ÇED Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi (d) bendi kapsamında değerlendirilmekte olduğu ve yapılan değişikliğe ilişkin ÇED Prosedürü uygulanmasına gerek bulunmadığı, ayrıca, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay yada kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış Tarımsal amaçlı su yönetim projelerine bu yönetmelik hükümlerin uygulanmamakta olduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu görüş doğrultusunda 04.06.2007 tarih ve 1055-7364 sayılı yazı ile idareden yeniden bilgi ve belge istenilmiş ve idare tarafından gönderilen 07.06.2007 tarih ve 3840 sayılı yazı ve ekleri 11.06.2007 tarih ve 16703 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

Söz konusu idare yazısı eklerinin anılan görüş doğrultusunda incelenmesi neticesinde; söz konusu proje ile ilgili olarak, mevcut sulama sisteminde değişiklik yapılmasına ilşkin bir proje olduğu, bu nedenle Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün görüş yazısının üçüncü paragrafında yer alan “Ancak, Yönetmelik kapsamında kalan ve daha önceden herhangi bir yöntemle tarım alanlarının sulanıyor olması halinde; mevcut sistemlerinde yapılmak istenen değişikliklere ilişkin yapılan yeni projeler ÇED Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi (d) bendi kapsamında değerlendirilmekte olup yapılan değişikliğe ilişkin ÇED Prosedürü uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.” İfadesi doğrultusunda 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin uygulanmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul