• Karar No: 2007/UY.Z-2023
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :52
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2023
Şikayetçi:
 Te-Sam İnş. Tic. Paz. ve San. Ltd. Şti., Karabaş Mah. Mimar Sinan Sok. Ekşi İşhanı No:13/3 İzmit/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kastamonu İl Özel İdaresi, Kuzeykent Mahallesi İnebolu Caddesi No:5 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.03.2007 / 9628
Başvuruya konu ihale:
 2006/192433 İhale Kayıt Numaralı “Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Kongre Merkezi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 06.02.42.0187/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Kastamonu İl Özel İdaresi nce 18.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Kongre Merkezi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Te-Sam İnş. Tic. Paz. ve San. Ltd. Şti.´nin, 29.03.2007 tarih ve 9628 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusunun 13.04.2007 tarih 2007/AK.Y-242.1 sayılı Kurul kararıyla “Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine şirketi temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 05.04.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına,” karar verildiği, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin (ve ihale kararının) iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

 karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İş deneyim belgelerinin ihalede istenen Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/II grubuna girmediği gerekçesiyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki idarenin aynı ihale konusu ile ilgili olarak 21.09.2006 tarihinde yaptığı ancak daha sonra iptal ettiği ihalede aynı iş deneyim belgesini kabul ettiği,

 

Şikayete konu ihalenin değerlendirme aşamasında ise idarece iş deneyim belgesi ile ilgili ek bilgi belge istendiği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen belgelerde yapının B/II grubunda olduğunun belirtildiği ve söz konusu Bekirpaşa Katlı Otopark ve Kültür Merkezi İnşaatı ile ilgili teknik verilerin bildirildiği, buna rağmen idarenin iş deneyim belgelerini B/II grubuna uymadığı gerekçesiyle kabul etmediği,

 

İdarenin şikayet başvurularına verdiği cevapta işi kısımlara ayırarak Kültür Merkezi binasını B/III grubuna dahil ettiği, halbuki ihaleye konu işin de 1 adet Kongre Merkezi, 1 adet Konuk Evi, 1 adet Trafo Binası ve 1 adet Isı Kanalını içermesine rağmen bir bütün olarak değerlendirilerek B/II grubuna dahil edildiği, iş deneyim belgelerine konu iş ile ihaleye çıkarılan Kültür Merkezi inşaatlarının aynı imalatları içerdiği, hatta kendi yaptıkları imalatların yapı sınıfı olarak daha üstün olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgelerinin konusu olan işin de benzer iş kapsamında B/II grubunda değerlendirilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

            İhaleye ilişkin idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/II grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği, anılan tebliğin B/II grubunda radyo-tv istasyonları, kuleleri ve binaları, özelliği olan askeri yapılar, özelliği olan ihtisas hastaneleri, bakanlık binası, borsa binaları, üniversite kampusleri, kültür ve kongre merkezleri, müze, sergi, kütüphane kompleksleri, alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market v.b. bulunan), olimpik spor tesisleri, bilimsel araştırma binaları, havaalanı terminal binaları, havaalanı kontrol kulesi, üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri, özelliği olan sığınakların yer aldığı, idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyim belgesinin istendiği,

 

            Başvuru sahibince sunulması gereken iş deneyim belgesi tutarının en az 2.745.000,00 YTL olduğu, nitekim bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilmiş olan 19.09.2006 tarihli K.B.B. Bekirpaşa Katlı Otopark ve Kültür Merkezi Yapım İşi´ne ait yüklenici- iş durum belgesinin sunulduğu, belge tutarının 3.737.366,36 YTL olduğu,

 

İdarece yapılan inceleme neticesinde “Projenin kapağından da görüleceği gibi 5641,89 m2 taban alanı üzerine oturan 2 kat otopark ve 4102 m2 normal inşaat alanları olduğu, 4102 m2´nin 1500 m2´lik kısmının ise açık otopark alanı olduğu, diğer alanların ise çok amaçlı salon(düğün salonu vb. fonksiyonlar ile kullanılmak üzere), gelin odası, servis odası, karakol bölümü, fuayeler, WCler vb.´den oluştuğu görülmüştür. Yani proje genelinin yaklaşık olarak %75 civarındaki bir bölümünün otopark yapımına yönelik imalatlardan teşekkül ettiği görülmüştür. Kalan yaklaşık %25´lik bölümü ise düğün salonu, karakol vb. muhtelif bölümlerin inşasından oluşmaktadır. Ayrıca proje antetinde de yapının Mimarlık hizmet sınıfı 4-B olarak belirtilmiştir. Mimarlar Odası tarafından uygulanan bu hizmet sınıfı yani 4-B içinde yer alan "Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı spor salonları, toplantı eğlence ve düğün amaçlı salonlar) " grubu işler benzer iş deneyimi tebliğinde B/III grubu işlerin 19. sırasında yer alan "Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı) gençlik merkezleri" iş grubuna tekabül etmektedir. Yine anılan işin ağırlıklı imalatları olan otopark işi ile ilgili imalatlar da benzer işlere dair tebliğde yer alan B/III grubu işlerin 31. sırasında yer alan "Katlı garajlar (yer altı-yer üstü) " iş grubuna tekabül etmektedir. Bu nedenle sunulmuş olan iş deneyim belgesi iş olarak tek başına değerlendirildiğinde ağırlıklı olan otopark işinin B/II grubuna girmediği, hatta Kamu İhale Kurumunun bazı kararlarında uygulandığı gibi işin kısımlara bölünerek değerlendirilmesi halinde otopark imalatları dışında kalan diğer imalatların dahi B/II grubuna girecek iş grubu imalatları olmadığı, bölündüğü zaman değerlendirilmiş olsa bile 3.770.000.-YTL X 0.25 = 942.500.-YTL tutarına tekabül ettiği ve bu tutarın istenen asgari değerin altında kaldığı görülmesinden dolayı bu belgenin de idari şartnamede istenilen B/II grubu iş deneyimi şartını sağlamadığı anlaşılmıştır.” gerekçesiyle iş deneyim belgesinin kabul edilmediği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler arasında “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” de sayılmıştır. Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde ise idarelerin ihale konusu işe ilişkin benzer işleri bu tebliğde yer alan “Benzer İş Grupları Listesi”ne göre belirleyecekleri ve sunulan iş deneyim belgelerini de buna göre değerlendirecekleri belirtilmektedir. Bu bağlamda idareler kendilerine sunulan iş deneyim belgelerinin konusu olan işlerin içeriğini değerlendirerek, iş deneyim belgesine konu olan işin “Benzer İş Grupları Listesi”nde hangi gruba girdiğini belirleyeceklerdir.

 

            İş deneyim belgesine konu iş ile ilgili olarak yapılan inceleme kapsamında iş sahibi idareden bahse konu iş ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belgeler istenmiş, idarenin 24.05.2007 ve 13.06.2007 tarihli yazıları ile gönderilen belgeler ve ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; yapılan işin 15.600 m2 radye temelli betonarme karkas taşıyıcı sistemli olup 2 bodrum, zemin kat ve 1 adet normal kat olmak üzere 4 kattan oluştuğu, içerisinde çok amaçlı salon, fuaye ve sergi holü, idari ve ticari ofisler, 2 adet cep sineması, 2 adet eğitim salonu, 3 adet kadın eğitim merkezi, 2 adet çocuk eğitim merkezi, 1 adet kütüphane, otopark ve tören alanından oluştuğu, her biri 4796 m2’den oluşan bodrum katlarda otoparkların yer aldığı, zemin katta 933 m2 çok amaçlı salon, 181,50 m2 idari ofisler, 174,56 m2 satış birimleri, 455,55 m2 karakol birimi, birinci katta ise 316,40 m2 kadın ve çocuk eğitim merkezleri, 114,48 m2 konferans salonları, 733,50 m2 sinema salonları ve fuayenin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/II grubu işler arasında “kültür ve kongre merkezleri, alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market v.b. bulunan)” işlerinin bulunduğu dikkate alınırsa iş deneyim belgesine konu işin de B/II grubu işler arasında değerlendirilmesi gerektiği, iş deneyim belgesine konu işin aynı temel üzerinde yükselen tek bir binadan oluştuğu göz önüne alındığında binanın bazı katlarının bölünerek her katın ayrı değerlendirmeye alınmasının uygun olmadığı, ayrıca bu niteliklere sahip olan bir merkezin otoparkının olmamasının da düşünülemeyeceği, bu nedenle idarece zemin katlarda otopark olmasından hareketle binanın katlara bölünerek, binaya ait katların  farklı gruplara sokulmasının yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul