• Karar No: 2007/UY.Z-2024
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :54
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2024
Şikayetçi:
 Akçağ İnş. Elek. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:12 No:2055 80270 Şişli / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza A Blok Merkez / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 14007
Başvuruya konu ihale:
 2007/1839 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Köyleri Oyun Parkları Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 06.03.41.0120/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca 01.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kocaeli Köyleri Oyun Parkları Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Akçağ İnş. Elek. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.05.2007 tarih ve 14007 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif ekinde sunulan ortaklık hisse beyanı ile son Ticaret Sicil Gazetesinin farklılık göstermesi sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünden de anlaşıldığı üzere, uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulduğu, söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

           

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, yapım işi ihalelerinde isteklilerden “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin” istenilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Akçağ İnş. Elek. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce teklif ekinde sunulan Ortaklık/Hisse Beyanında, “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif ekinde sunulan 09.10.2006 tarih ve 6659 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde anılan firmanın yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının Norm İnş. Elek. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yaşar Güngör ve İlknur Güngör olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre isteklinin kendi ortaklık yapısını gösteren durumu sunması gerektiği, standart form KİK027.3/… olarak belirtilen Ortaklık/Hisse Beyanının verilmesindeki amacın ise isteklinin başka şirketlerde ortaklığının olup olmadığını göstermek ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesindeki ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin düzenlemeyi, (hisse oranına göre) beyannamede yer verilen diğer ortaklıklardaki şirketler açısından da uygulayabilmek amacına yöneliktir.

 

            Bu itibarla; başvuru sahibinin ortaklık/hisse beyanını anılan standart forma uygun olarak sunduğu, sunulan beyannamede herhangi bir ortaklığı veya hissesi bulunmadığını beyan etmiş olduğu ve bu beyanın hilafına somut herhangi bir bilginin de bulunmadığı anlaşıldığından anılan beyannameyi bu şekilde doldurmak suretiyle düzenlemesi ve bu düzenlemenin 09.10.2006 tarih ve 6659 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki bilgilere aykırı bir yanı olmaması karşısında, başvuru sahibinin adı geçen Yönetmeliğin 39 uncu maddesine uygun olarak belgesini sunduğu anlaşıldığından idarece başvuru sahibinin bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun görülmemiş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari şartnamenin 25 inci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Standart Form-KİK029.0/Y’nin geçici teminat mektubunun geçerlilik süresine ilişkin olan (2) numaralı dip notunda “4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir.” ibaresi yer almaktadır.

 

Bahse konu ihalede ihale tarihinin 01.02.2007 olduğu, teklif geçerlilik süresinin 60 gün olarak düzenlendiği ve bu süreye minimum 30 gün eklemek suretiyle geçici teminat mektuplarının süresinin istekliler tarafından en erken 01.05.2007 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Yalçın Yapı Tekstil Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan geçici teminat mektubunun 30.04.2007 tarihine kadar geçerli olduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.” ve 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü mevcuttur.

 

Bu itibarla, idari şartnamenin anılan maddesi ve Standart Form’daki dip not dikkate alındığında anılan firmanın geçici teminat mektubunun süresinin eksik olduğu ve usulüne uygun olmayan geçici teminatın ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmaması işlemi anılan Kanun maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2) İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” sunması gerektiği düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin 7.4 maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler: B IV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.”

 

Düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yalçın Yapı Tekstil Mobilya San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin 12.12.2005 tarihinde Derince Belediye Başkanlığı tarafından düzenlendiği, arsa sahibinin Safiye Kaynar ve hissedarları ve işin müteahhidinin Kenan Yalçın/ Yalçın Yapı Tekstil Mob. San. Tic. Ltd. Şti. olduğu ve işin adının 1421 ada, 19 parselde 6 adet mesken, 3 adet işyeri inşaatı olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

08.06.2007 tarih ve 7523 sayılı yazımız ile iş deneyim belgesini düzenleyen Derince Belediye Başkanlığından söz konusu belgenin verilmesine ilişkin Yalçın Yapı Tekstil Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgeler istenilmiştir.

 

Derince Belediye Başkanlığının 12.06.2007 tarih ve 1734 sayılı yazısı ile Yalçın Yapı Tekstil Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen iş deneyim belgesi ile ilgili olarak anılan firma tarafından sunulan belgeler gönderilmiştir.

 

İş deneyim belgesine esas sözleşmenin incelenmesi sonucunda, anılan isteklinin iş deneyimine konu olan işin kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak yapılan konut inşaatı olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin, Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,” in istenebileceği hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin “Belge Düzenleme Koşulları” başlıklı 51 inci maddesinde, “İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak;

a) Geçici kabulü yapılmış işin yüklenicisine iş bitirme belgesi, (standart form KİK032.0/Y),

b) Geçici kabulü yapılmamış ancak sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/Y),

...

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

...

Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda veya özel sektörde, herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde fiziki gerçekleşme oranı, belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenerek sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı bulunur” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin iş deneyim belgelerinin verilmesini düzenleyen 54 üncü maddesinin (a) bendinin 2 nci alt bendinde “Yurtiçinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için iş bitirme belgesi, yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden, ilgisine göre; teknoloji geliştirme bölgesinin yetkili makamları tarafından düzenlenmesi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak; organize sanayi bölgesinde ise yetkili organ tarafından düzenlenmesi üzerine müteşebbis heyet kararına dayalı olarak müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak, diğer işler için ise ilgili belediye, valilik veya serbest bölge müdürlüğü tarafından onaylanmak suretiyle, tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere iş deneyim belgelerinin düzenlenmesinde sözleşmelerde yazılı bulunan bedel esas alınmaktadır. Anılan istekli tarafından sunulan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yapım işine ilişkin sözleşme bedeli öngörülmediğinden, bu şekilde yapılan inşaat işine ilişkin olarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi mevzuata göre mümkün bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla, idarece Yalçın Yapı Tekstil Mobilya San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin bu husus nedeniyle de değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, anılan firmanın teklifinin kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bankalardan temin edilecek belgelerin düzenlendiği 36 ncı maddesinde “Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK.030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” denilerek isteklilerin verecekleri mali durum bildirimi belgesinde yer alan kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisinin %10’un altında olamayacağı açık olarak hükme bağlanmıştır.

 

Escem Müh. Hafr. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin söz konusu ihaleye ilişkin teklif bedelinin 444.000,00 YTL, mali durum bildiriminde kullanılmamış nakit kredisinin 15.000,00 YTL ve kullanılmamış teminat mektubu kredisinin ise 3.400,00 YTL olduğunu beyan ettiği, ayrıca bankadan alınan referans mektubunda da kullanılmamış nakit kredisi miktarı ile ve kullanılmamış teminat mektubu kredisinin beyanı ile aynı miktar olduğunun görüldüğü, iki belgedeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisi miktarlarının asgari şart olan teklif bedelinin %10’u değerini sağlamadığı tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.2.1 maddesinde “Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler…” in isteneceği düzenlemesi bulunmaktadır. Yukarıda anılan Yönetmeliğin 36 ncı maddesi hükmü ve anılan şartnamenin 7.2.1 maddesinde yer alan düzenlemeye göre Escem Müh. Hafr. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin banka referans mektubunda kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisinin asgari şart olan teklif bedelinin %10’unu sağlamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakması gerekmektedir.

 

4) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler: B IV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kulaca İnş. Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin Kandıra Belediye Başkanlığı tarafından düzenlendiği, işin adının alt yapı olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan firma tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Kulaca İnş. Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde ortaklık/hisse beyanının boş olarak sunulduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendine göre beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmasa dahi söz konusu beyannamenin standart form KİK027.3/…. e uygun olarak doldurulmak suretiyle düzenlenmesi gerektiği dikkate alındığında, adı geçen isteklinin idarece bu hususlar nedeniyle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            5) İhale dosyasının incelenmesi sonucunda; Etap İnş. Müh. Gıda Tarım Ürün. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde iş deneyim belgesinin yer almadığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Kanun maddesi doğrultusunda, idari şartnamede bir yeterlik kriteri olarak öngörülen iş deneyim belgesini sunmayan Etap İnş. Müh. Gıda Tarım Ürün. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin idarece bu husus nedeniyle de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            6) İdari şartnamenin 20.1 maddesi, “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

           …….. 

c) (Değişik: 4761/ 17 md.) (Ek: 4964/ 38 md.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. (Beşinci cümle Mülga: 5226/23 md.) Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj ve büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun hükmünden hareketle, ancak doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için gereken süre bulunmaması ve işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi hallerinde birim fiyat usulü ile ihaleye çıkılabilmesi mümkün kılınmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işin teklif birim fiyat almak suretiyle ihaleye çıkıldığı tespit edilmiş olup, teklif türünün belirlenmesine ilişkin formun ise ihale dosyası içerisinde bulunmadığı görülmüştür.

 

            Bu itibarla; başvuru konusu ihalenin “oyun parkları çevre düzenlemesi yapım işi” olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, anılan işin teklif birim fiyat almak suretiyle ihaleye çıkılması 4734 sayılı Kanunun 5 ve 62 nci maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul