• Karar No: 2007/UY.Z-2026
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :56
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2026
Şikayetçi:
 Doğanlı İnşaat San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 7.Cadde 18/6 A. Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Daire Başkanlığı., Anafartalar Cad. No:70 Ulus / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15529
Başvuruya konu ihale:
 2007/38502 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Anne ve Çocuk Ağırlıklı Toplum Merkezi İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 06.03.78.0186/2007-4 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından 03.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kocaeli Anne ve Çocuk Ağırlıklı Toplum Merkezi İkmal İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Doğanlı İnşaat San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.05.2007 tarih ve 15529 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun göre yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; taahhütleri altında yapımı kısmen tamamlanarak geçici kabulü yapılmış olan “Kocaeli Anne ve Çocuk Ağırlıklı Toplum Merkezi İnşaatı” işinin ikmal ihalesinin idare tarafından 03.05.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, yapılan ihalenin iptali için idareye 03.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu iş taahhütleri altındayken  yanlı ve maksatlı müfettiş raporları nedeniyle işin 2 yılı sürüncemede bırakıldığı, imalatların durdurulduğu ve hak edişlerinin ödenmediği, yapılan imalatların bedelini alabilmek amacıyla idareye dava açıldığı, davaya ilişkin olarak ilk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı idare tarafından temyiz başvurusunda bulunulduğu, söz konusu işin dava konusu kalemler haricinde keşif artışı ile kısmen tamamlanarak tasfiye kabulünün yapıldığı, ancak kesin hesabın yapılmadığı, dava sonuçlanmadan kesin hesabın yapılmasının mümkün olmadığı, söz konusu işle ilgili olarak idare tarafından firmalarına karşı ceza davasının açıldığı, söz konusu işle ilgili olarak ihtilaf konuları arasında yer alan klas zaptı ve hafriyat miktarları hakkında yapılacak bilirkişi çalışmalarının ikmal ihalesi kapsamında yapılacak imalatlardan olumsuz etkilenebileceği, ikmal ihalesi kapsamında çevre tanzimi imalatlarının da yer aldığı, bu imalatların tamamlanması halinde ise kesin hesap ve bilirkişi tespitlerinin sağlıklı yapılamayacağı, ayrıca firmalarınca yapılan bir kısım imalatların da yeni ihale kapsamında yer almış olduğu, kesin hesabın yapılmadan ve dava sonuçlanmadan önce yeni imalatlara başlanmasının mükerrer ödemelere neden olabileceği, taahhütleri altındaki işin kesin hesabının yapılmadan ikmal ihalesinin yaklaşık maliyetinin de sağlıklı hesap edilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek ikmal ihalesinin iptali talep edilmektedir. 

            

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 09.04.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 03.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru dilekçesinde yer alan bazı iddiaların dokümanı satın alınan 2007/38502 ihale kayıt numaralı “Kocaeli Anne ve Çocuk Ağırlıklı Toplum Merkezi İkmal İnşaatı” ihalesinin ihale onayıyla başlayıp sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan ihale sürecine ilişkin olmadığı, söz konusu işe ilişkin olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında yapılan bir önceki ihalenin sözleşmesinin uygulanması aşamasında doğan fesih, tasfiye ve kesin hesap işlemleri ile ilgili hukuki bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden; adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak, istekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü,

 

            Kamu İhale Kanunun, bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkilerinin belirtildiği  53 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde; “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak” hükmü, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; “Kurum gerekli gördüğü takdirde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre gerçekleştirilen bir ihalenin sözleşmesinin uygulanması aşamasında oluşan yüklenici ile idare arasındaki fesih, tasfiye ve kesin hesap işlemlerine yönelik iddialar ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Bir önceki ihalenin sözleşmesinin uygulanması aşamasında doğan yüklenici ile idare arasındaki fesih ve tasfiye işlemlerine yönelik iddialarla ile ilgili olarak başvurunun görev yönünden reddine,

 

3) 2007/38502 ihale kayıt numaralı “Kocaeli Anne ve Çocuk Ağırlıklı Toplum Merkezi İkmal İnşaatı” ihalesine yönelik olan iddialarla ile ilgili olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul