En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2106
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :26
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2106
Şikayetçi:
 Ayşe Avcı, Atatürk Caddesi No:10 Marmaris/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla İl Özel İdaresi, Marmaris Bulvarı No:18 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2007 / 10668
Başvuruya konu ihale:
 2007/38923 İhale Kayıt Numaralı “Muğla Kavaklıdere Yeşilköy Sulama Tesisi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 06.02.69.0198/2007-48 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Muğla İl Özel İdaresi’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Muğla “Muğla Kavaklıdere Yeşilköy Sulama Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ayşe Avcı´nın 10.04.2007 tarih ve 10668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesi 16/o maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde:

 

İdarenin 25.04.2007 tarih ve 12141 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazısında özetle; küçük sulama tesisleri ve söz konusu yapım işinin 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre EK-I listesinde bulunmadığı, burada köylünün mevcut kullanmakta olduğu suyun daha verimli kullanılması için projenin gerçekleştirileceği havzalar arası su transferi ve büyük depolama tesisleri ile isale hatları (Gölet, baraj, isale tünelleri) içermediğinden ÇED raporunun gereksiz olduğunun belirlendiği belirtilmiştir.

 

Bu yazı üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne 30.04.2007 tarih ve 837-5797 sayılı yazı ile;

 

Şikayete konu iş için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmasının zorunlu olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiş, anılan Genel Müdürlüğün 28.05.2007 tarih ve 15374 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarih ve 5271-29172 sayılı cevabi yazısında özetle;

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi (EK-II) 16(o) maddesinde Tarımsal Amaçlı Su Yönetim Projelerinin (100 hektar ve üzeri) yer aldığı, ancak, Yönetmelik kapsamında kalan ve daha önceden herhangi bir yöntemle tarım alanlarının sulanıyor olması halinde; mevcut sistemlerinde yapılmak istenen değişikliklere ilişkin yapılan yeni projelerin ÇED Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi (d) bendi kapsamında değerlendirilmekte olduğu ve yapılan değişikliğe ilişkin ÇED Prosedürü uygulanmasına gerek bulunmadığı, ayrıca, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay yada kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış Tarımsal amaçlı su yönetim projelerine bu yönetmelik hükümlerin uygulanmamakta olduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu görüş doğrultusunda 04.06.2007 tarih ve 1059-7368 sayılı yazı ile idareden yeniden bilgi ve belge istenilmiş ve idare tarafından gönderilen 12.06.2007 tarih ve 731-9413 sayılı yazı ve ekleri 15.06.2007 tarih ve 17349 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

Söz konusu idare yazısında; sulama alanlarının 100 hektarın altında kaldığından (25 ha) ÇED Yönetmeliği Ek-II listesi 16(o) maddesi dışında kaldığı, daha önceden toprak kanallarla sulanan proje alanlarında kanalların beton kanala veya alçak basınçlı kapalı sisteme (borulu) dönüştürüleceğinden ÇED Yönetmeliği 15(d) maddesine göre ÇED prosedürü uygulanmasına gerek bulunmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul