• Karar No: 2007/UY.Z-2110
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :33
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2110
Şikayetçi:
 Sebahattin Bozat-Aklift Asansörleri, Şair Fuzuli Cad. Kıdan İş Merkezi No:20 kat:5/25 Merkez/ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sok. UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 13969
Başvuruya konu ihale:
 2007/36792 İhale Kayıt Numaralı “Uşak Devlet Hastanesi Okkaoğlu Binası Asansörleri Yenileme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 06.03.39.0132/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Uşak Devlet Hastanesi Okkaoğlu Binası Asansörleri Yenileme İşi” ihalesine ilişkin olarak Sebahattin Bozat’ın 16.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 13969 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye verdikleri tekliflerinin şartnameye uygun olduğu, idarece yangın yönetmeliğine uygunluk sertifikasının yabancı dilde olduğu gerekçesiyle tekliflerinin geçersiz sayıldığı, oysaki bu husus teklifin esasını oluşturan doküman niteliğinde olmayıp tamamlatılabileceği, kaldı ki aynı idarece yapılan 2007/20482 ve 2006/1324333 İKN’li ihalelerde aynı belgenin sunulmasına rağmen bu gerekçenin gösterilmediği, ihalede en düşük teklifin kendilerine ait olmasına rağmen değerlendirme dışı bırakılmak suertiyle ihale komisyonunun keyfi ve taraflı davrandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin ihale komisyonunun 11.04.2007 tarihli kararı ile idari şartnamenin 7.3.3.2 maddesi gereğince istenilen yangın yönetmeliğine uygun dayanıklılık sertifikasının türkçe onaylı tercümesinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3.2 maddesinde “Asansör kapıları yangın yönetmeliğine uygun olarak en az bir saat yangına dayanaklı olduğuna dair sertifika verecektir.” düzenlemesi,

 

            Yine idari şartnamenin “Teklifin Dili” başlıklı 21 inci maddesinde “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.” düzenlemesi,

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli başlıklı” 35 inci maddesinde “……İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin idari şartnamenin anılan maddesine istinaden teklif dosyası içerisinde “Warrington Fire Research Consultancy Testing” firması tarafından 1995 tarihinde düzenlenmiş 01.05.1997 tarihine kadar geçerli ve başvuru sahibinin de imzasını taşımayan asansör kapılarının yangına dayanıklılığına ilişkin Türkçe tercümesi yer alamayan İngilizce raporun sunulduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde “Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler ve tespitler birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiaları yarinde görülmemiştir.     

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale üzerinde bırakılan Tamay Asansör San. Tic. Ltd. Şti.’nin  idari şartnamenin 7.3.3.2 maddesi gereğince istenilen yangın yönetmeliğine uygun dayanıklılık sertifikası olarak TÜV tarafından düzenlenmiş “Asansör boşluğu kapısı yurtdışı kontrolü inceleme belgesi (Tetkik Sertifikası)” başlıklı belgenin Türkçe tercümesi ile birlikte sunulduğu,

 

Ancak sözkonusu belgenin içeriğinde “Bu inceleme belgesi (kontrol sertifikası) 2007 yılının Şubat ayına kadar kullanılabilir” ibaresinin yer aldığı, bu durumda ihale üzerinde kalan firmanın idari şartnamenin 7.3.3.2 maddesi gereğince ihale tarihi olan 09.04.2007 tarihinde geçerli olmayan bir belgenin ihaleye teklif dosyası içerisinde sunduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan tespit gereğince idare tarafından tek geçerli teklif olarak belirtilen ve ihale üzerinde bırakılan firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Bu durumda ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

2) İhale ilanının 4.3.3.7 maddesinde “İhaleye katılacak firmalar teklifleri ile beraber ihale sonrasında asansörlerin garanti süresince ücretsiz olarak bakımlarını Uşak ili sınırları içerisinde 24 saat hizmet verecek şekilde servis hizmetini nasıl sağlayacağını belgeleyeceklerdir.”düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 7.3.3.7. maddesinde “İhaleye katılacak firmalar teklifleri ile beraber ihale sonrasında asansörlerin garanti süresince ücretsiz olarak bakımlarını Uşak ili sınırları içerisinde 24 saat hizmet verecek şekilde servis hizmetini sağlayacağına dair taahhütname vereceklerdir.Yüklenici firma sözleşmeden önce servis hizmetini nasıl sağlayacağını belgeleyeceklerdir.”düzenlemesi,

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde “ İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü,

 

Yine aynı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi başlıklı 28 inci maddesinde “ İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Sözkonusu ihale ilanının ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen idari şartnamenin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlığı altında yer alan aynı hususa ilişkin düzenlemelerin birbirine uygun olmadığı, ihale ilanında İhaleye katılacak firmaların teklifleri ile beraber ihale sonrasında asansörlerin garanti süresince ücretsiz olarak bakımlarını Uşak ili sınırları içerisinde 24 saat hizmet verecek şekilde servis hizmetini nasıl sağlayacağını belgelendirilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemeye  yer verilmişken, idari şartnamede bu hususta ihaleye katılacak firmalar açısından taahhütnamenin yeterli olacağı, ihale üzerinde kalan yüklenici firmanın  sözleşmeden önce belgelendirilmesi gerektiği düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Bu durumun yukarıda yer alan 4734 sayılı Kanunun 24 üncü ve 26 ncı maddeleri ile “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı olduğu ve isteklileri tereddüde düşürecek ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul