En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2111
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :35
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2111
Şikayetçi:
 Temelkon Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Eski Bahçe Sok. No:10/8 K:3 80840 Ortaköy Beşiktaş/İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yapı Kontrol Daire Başkanlığı MKP Bulvarı Kocasinan/ KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 16926
Başvuruya konu ihale:
 2007/55268 İKN’li “Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi İkmal İnşaatı Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 06.0437.0085/2007-28 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce 29.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Temelkon  Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin 12.06.2007 tarih ve 16926 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

İlgisi nedeniyle başvuru dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “Kadirhas Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi Yapım İşi” nin 25.04.2005 tarihinde açık ihale usulü ile ihale edildiği ve 13.06.2005 tarihinde firmaları ile sözleşme yapıldığı, 17.06.2005 tarihinde de yer teslimi yapılarak işe başlandığı, söz konusu işin süresinin 05.04.2007 tarihinde dolmasına rağmen işi tamamlamadıkları nedeniyle idare tarafından sözleşmenin fesh edildiğinin 08.05.2007 tarihli yazı ile bildirildiği, halbuki işin iş programına uygun olarak yürütülmesinin ancak sözleşmenin taraflarının edimlerini yerine getirmesi ile mümkün olabileceği, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde uygulama projelerinin isteklilere verilmesi gerektiği halde kendilerine verilen projelerin kesin proje niteliğinde olduğu, detay projelerin eksikliğinden kaynaklanan sorunlara zamanında çözüm getirilemediği, yüklenici olarak bu engelin ortadan kaldırılmasının tek taraflı olarak gerçekleştirilemediği, ayrıca işin iş programına uygun olarak yapılamamasının bir başka nedeninin idarece hak ediş ödemelerinin zamanında yapılmaması olduğu, mevzuata göre yüklenicinin edimini yerine getirmemesi durumunda idarenin nasıl fesh etme hakkı varsa, idarenin de edimini yerine getirmemesi durumunda eşitlik ilkesine göre yüklenicinin sözleşmeyi tasfiye hakkının bulunduğu, Kayseri Adliyesi 4.Asliye Hukuk Mahkemesine 2007/261 dosya nosu ile idarece 08.05.2007 tarih ve 398-1483 sayılı  yazı ile işin fesh edildiğinin bildirilmesine karşı, sözleşmenin feshi ile hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ve kesin teminatın iadesi için dava açılmış olduğu, idarenin işin fesh edildiğini bildiren yazısından önce 07.05.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde söz konusu işin ikmal ihalesinin yapılacağını ilan ettiği, söz konusu ihalenin yapılmasının yasal olmadığı, 16.05.2007 tarih ve 10949 sayılı Noter ihtarnamesi ile ihalenin durdurulması ve ihalenin iptal edilmesi hususunun idareye bildirildiği belirtilerek ikmal ihalesinin iptal edilmesi talep edilmektedir.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinden; İdarece feshedilen işin ikmal ihalesine çıkılmasının 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğunun söylenemeyeceği, başvuru dilekçesinde 2007/55268 İKN’li “Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi İkmal İnşaatı Yapım İşi” ne ilişkin başka bir aykırılık iddiasının bulunmadığı, daha önce 25.04.2005 tarihinde ihale edilen işe ilişkin olarak ise sözleşmenin fesh edilmesi konusunun sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin işlemler hakkındaki iddiaların incelemesinin Kurumun görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

       

Açıklanan nedenlerle;

 

            1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun  56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) İlgisi nedeniyle başvuru dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul