• Karar No: 2007/UY.Z-2115
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :39
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2115
Şikayetçi:
 Ekintes Mühendislik Tes. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kurtuluş Cad. No:63/B Yıldırım/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yıldız Mah. Soma Cad. 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14723
Başvuruya konu ihale:
 2007/30604 İhale Kayıt Numaralı “Doğalgaz Dönüşüm ve Mekanik Tesisat Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 06.03.53.0194/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Doğalgaz Dönüşüm ve Mekanik Tesisat Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Ekintes Mühendislik Tes. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14723 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Teknik şartnamenin 17, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerinde istenen katalogları teklifleriyle birlikte sunmadıklarından bahisle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak işin yapımı sırasında kullanılacak malzemeler ile bu malzemelerin markasını belirten katalogların istenmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu; ayrıca teknik şartnamenin 7 inci maddesinde yer alan “Dönüşüm işinde kullanılacak ekipmanlara ait TSE belgeleri, sertifika, katalog bilgileri işe başlamadan önce idareye sunulacaktır.” düzenlemesinin değerlendirme dışı bırakılmalarına neden olan şartname hükümleriyle çeliştiği, teknik şartnamede yer alan ve değerlendirme dışı bırakılmalarına neden olan söz konusu kriterlere ihale ilanında yer verilmediği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, “Isı merkezinin doğalgaz dönüşüm projelerine ve şartnamelerine uygun gaz hattı çekilerek gaz yolu ekipmanlarının montajı  yapılacaktır.”  düzenlemesi; 8 inci maddesinde, “Dönüşüm işinde kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanları (Brülör, gaz yolu ekipmanları) TSE ve uluslararası standartlara haiz olacak ve Balıkesir ilinde servis teşkilatı bulunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde, “Dönüşüm işinde kullanılacak ekipmanlara ait TSE belgeleri, sertifika, katalog bilgileri işe başlamadan önce idareye sunulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yine anılan şartnamenin,

 

17 nci maddesinde, “BALGAZ test muayene ve kontrol işlemleri yüklenici firma tarafından yaptırılacak, tekliflerde kullanılacak tüm vana, basınç düşürücü,  emniyet vanası gösterge vb. diğer tüm armatürlerin marka kapasite, çap, adet ve diğer tüm teknik özellikleri belirtilecektir.” düzenlemesi,

 

21 inci maddesinde, “Projedeki kazanlarda kullanılacak brülörlerin normal kapasiteleri tip ve sayıları projedeki kazanlara uygun alınacak, brülörler oransal olacak kazan-brülör uyumu firma sorumluluğunda olacak firmalar tekliflerinde kullanacakları brülörlerle ilgili marka, tip, kapasite maksimum ve minimum çalışma aralığı gibi tüm bilgileri içeren teknik dokümanları prospektüs alarak ve diyagramları ekleyecekler, sınır değerlerde brülör seçimi yapılmayacaktır. Brülörler aynı zamanda hem doğal gazda kullanılabilecek, hem de sıvı yakıtlı sisteme uyabilecek şekilde kullanılacaktır. İşin yapımı sırasında brülörlerle ilgili katalog ve dokümanın idare onayı zorunlu olacak “CE” işareti ile brülör imalatçı firmalarında DİN 9001 kalite sertifikası aranacak ve Balıkesir ilinde servis teşkilatı bulunacaktır.” düzenlemesi,

 

22 nci maddesinde, “Brülör gaz yolu armatürleri kazan karşı basınç ve brülör basınç değerlerine göre seçilecek tekliflerde kazan karşı basınç ve brülör basınç değerleri ile gaz yolu armatürlerinin marka tip çap ve diğer özelliklen belirtilecek, söz konusu gaz yolu armatürleri belirtilen gaz debilerinde basınç kayıplarını gösterir seçim abak ve diyagramları bulunacaktır. Ancak her ne seklide olursa olsun ihaleye esas ısı merkezi doğalgaz projesinde belirtilen çaplardan daha küçük çapta boru ve gaz yolu armatürleri kullanılmayacaktır. İşin yapımı sırasında gaz yolu armatürleri ile ilgili olarak katalog onayı zorunlu olacaktır.” düzenlemesi,

 

   23 üncü maddesinde, “Doğalgaz sayaç, kit regülatör ve filtre grubu seçiminde sınır değerler kullanılmayacak, söz konusu armatürlere ait abak ve kataloglar tekliflerde bulunacak, ilgili armatürlerin çap, marka, tip ve sayıları ile birlikte, belirtilen gaz debisindeki basınç kayıplarını gösterir diyagram ve abakları teklife eklenecektir. Ancak her ne şekilde olursa olsun, ısı merkezi doğalgaz dönüşüm işine ait ihaleye esas doğalgaz tesisat projesinde belirtilen çaplardan daha küçük armatür kullanılmayacaktır. İşin yapımı sırasında kullanılacak armatürlere ait dokümanların idare onayı zorunlu olacaktır.” düzenlemesi,

 

24 üncü maddesinde, “Isı merkezinde güvenliğin sağlanması amacıyla her bir doğalgaz giriş hattı üzerinde yangın selonoid vanası kullanılacak yangın selonoid vanası sensöleri ve paneli ile birlikte ısı merkezinde tesis edilecek, herhangi bir gaz kaçağı ve tehlike anında gazın otomatik olarak kesilmesi sağlanacaktır. Firmalar tekliflerinde kullanacakları selenoid valfı ile ilgili çap, tip, kapasite vb. her türlü bilgiyi içeren dokümanları daha küçük yangın selonoid valfı kullanmayacaklardır. İşin yapımı sırasında yangın selonoid valfı ile ilgili olarak idare katalog onayı zorunlu olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde ekipmanlara ait katalogların işe başlamadan önce idareye sunulacağı düzenlemesi yer alırken, 17, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerinde teklifle birlikte sunulacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Bu nedenle, teknik şartnamenin anılan 7 nci maddesi ile 17, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerinin birbiriyle çeliştiği anlaşılmıştır.

 

  Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgelerin neler olduğu hüküm altına alınmıştır. Anılan maddelerde sayılan belgeler içerisinde “katalog”lara ilişkin bir hüküm mevcut değildir. Kaldı ki, başvuru konusu ihalenin idari şartnamesinin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı yeterlik kriterlerine ait belgelere yer verilen 7 nci maddesinde, malzeme ve ekipmana ilişkin bir yeterlik kriteri olarak kataloglar belirtilmediği gibi, 04.04.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında da bu hususa ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

Bu itibarla, başvuru konusu ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak öngörülemeyecek katalogların tekliflerle birlikte sunulmasının istenmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, katalogları sunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan, idarece katalog istenmesinin “marka” belirtmek anlamını taşıdığı iddiasına yönelik olarak, ihalede istenilen katalogların isteklilerin ihale konusu işte kendi kullanacakları malzeme ve ekipmana ilişkin olduğu, ihaleye ilişkin şartnamelerde yapılacak işte kullanılacak malzeme ve ekipman için herhangi bir marka belirtilmediği tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle yerinde bulunmamıştır.

Sonuç olarak, malzeme ve ekipmanlara ilişkin teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği, bu itibarla, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul