• Karar No: 2007/UY.Z-2116
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :41
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2116
Şikayetçi:
 Kaanlar Taahhüt Nak. İnş. Tic. San. Ltd.Şti., Karadeniz Mahallesi Doğan Sokak No:36 Kat.3/B SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Kavak Belediye Başkanlığı, Mehmet Paşa Mah. Belediye Sokak. No:1 55850 Kavak/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16366
Başvuruya konu ihale:
 2007/45185 İhale Kayıt Numaralı “Kavak Otogar İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 06.04.15.0186/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kavak Belediye Başkanlığı’nca 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kavak Otogar İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Kaanlar Taahhüt Nak. İnş. Tic. San. Ltd.Şti.’nin 18.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 06.06.2007 tarih ve 16366 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Söz konusu ihalede şirketleri tarafından iş hacmini gösteren belgeler kapsamında 2005 ve 2006 yıllarına ait toplam ciroyu gösteren belgelerin sunulduğu, idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ise 2004 yılan ait toplam ciroyu gösteren belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, şirketlerinin 2005 yılında ticaret siciline kaydolarak faaliyete başlamış olması nedeniyle 2004 yılan ait toplam ciroyu gösteren belgelerin sunulmasının mümkün olmadığı, sunulmuş olan 2005 ve 2006 yılına ait belgelerin rakamlarının 2004 yılı sıfır kabul edilse dahi istenen asgari değerleri sağladığı, öte yandan ihalelerde isteklilerden en az 3 yıl faaliyette bulunmuş olmaları şartının aranmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu,    

 

 

            2) İdareye sunulan alt yüklenici beyanında sunulan makam olarak Samsun Büyükşehir Belediyesinin adının yazılmış olması sebebiyle de tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa söz konusu belgede ihale kayıt  numarası ve işin adının doğru yazılmış olduğu sunulan makamın adının sehven yanlış yazıldığı, kaldı ki 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerin ilan metinlerinde yer alan “ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz” ifadesinin bağlayıcı bir unsur olarak belirtildiği, isteklilere bununla ilgili bir belge beyan vs. sunma zorunluluğunun getirilmediği, dolayısıyla şirketleri tarafından zaten fazladan sunulmuş olan bu belgenin üzerindeki belge içeriğini dahi etkilemeyecek olan bu eksiklikten dolayı elenmelerinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.    

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve    bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.2 nci maddesinde;

 

“Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

 İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri

İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,

 İsteklinin;

a)Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,           

b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

      c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75´ den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değerin altında kalan ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerlerle ilgili olarak idari şartnamede yapılan bu düzenlemeyle isteklilerden bankalardan temin edilecek belgeler ile bilanço veya eşdeğer belgelerin sunulmasının istenildiği, ancak iş hacmini gösteren belgelerin sunulmasının istenilmediği anlaşılmaktadır.

        Bununla birlikte ihale ilanının “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.2 nci maddesinin 4.2.3 üncü alt bendinde; “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hak ediş raporları veya benzeri belgeler, bu belgelerde son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesine yer verilmek suretiyle isteklilerden iş hacmini gösteren belgelerin de sunulması istenilmiştir.

         Öte yandan, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak 09.05.2007 tarihli ihale komisyon kararında “… Kaanlar İnşaatın ihale ilanı ve idari şartnamede istenen bilanço yeterliliğine sahip olmadığı tespit edilmiştir. İhale ilanı ve idari şartnamede belirtildiği üzere son cari yıl bilançosu yeterli olmayan yüklenicinin son 3 yılın bilançosu istenildiği halde 2004 yılı bilançosunun olmadığı görüldüğünden hesaplama yapılamamış dolayısıyla yetersiz olduğu karara bağlanmıştır. (ciro)” ifadesinin, şikayet üzerine idarece alınan 25.05.2007 tarihli kararda ise  1- İhale ilanının 4.2.3. maddesinde ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam ciro istenmiştir. Her ne kadar şirketiniz 2005 yılında kurulmuş olsa da komisyonumuz ciro ortalaması için son üç yıl şartını aramış ve 2004 yılı cironuzun olmadığını tespit etmiştir. 2- Kaanlar İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti’ne ait ihale dosyasında yeniden yapılan teknik inceleme neticesinde, ihale ilanının 4.1.8 maddesinde istenen alt yüklenici beyanının Kavak Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına yapılması gerekirken Samsun Büyük Şehir Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına yaptığınız tespit edilmiştir. Bu sebeple teklifiniz yetersiz görülmüştür” ifadesinin yer aldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak ihale komisyon kararında ve şikayet üzerine alınan kararda yer alan gerekçeler birbiriyle örtüşmemektedir.

   Başvuru sahibinin idareye sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde ise 2006 ve 2005 yılına ait  bilançolar ile 2005 ve 2006 yılına ait gelir tablolarının idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmeyeceği, (e) bendinde ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu ve (f) bendinde de yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilanlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            İdari şartnamede ihaleye katılmak için gerekli belgeler arasında düzenlenmeyen iş hacmini gösteren belgelere ihaleye ait ilanda yer verildiği görüldüğünden ihale ilanı ve idari şartname arasında uyumsuzluk bulunduğu, bu durumun 24 üncü maddeye aykırılık teşkil ettiği, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde ise ihale ilanında 24 üncü madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılması gerektiği, aksi takdirde ihalenin gerçekleştirilemeyeceği öngörülmüştür. İncelenen ihalede ise düzeltme ilanı yapılmamıştır. Bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde; “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir…” denilmekte olup, Tip İdari Şartnamelerde de idarenin tercihine bağlı olarak alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunu düzenlemeye imkan verir madde başlıklarına yer verilmiştir. İdarelerce alt yüklenici çalıştırılmasına imkan sağlandığı durumlarda, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri ve sözleşme imzalanmadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede; ihale konusu işe ait idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde; “7.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

….

….

(j) “Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde isteklilerin alt yükleniciye yaptıracakları işlerin listesi” düzenlemesinin, 19 uncu maddesinde ise “İşin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılabilir” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Anılan düzenlemeler uyarınca ihaleye teklif veren isteklilerden işin tamamında veya bir kısmında alt yüklenici çalıştırmak isteyenlerin ihaleye teklif verme aşamasında alt yükleniciye yaptıracakları işlerin listesini sunmalarının zorunlu olduğu, alt yüklenici çalıştırmak istemeyen isteklilerin ise alt yüklenici çalıştırılmayacağına ilişkin olarak herhangi bir beyanname sunmalarının zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla başvuru sahibi tarafından sunulması zorunlu olmayan bir belgede yapılan hata nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Teminat Mektupları” başlıklı 35 inci maddesinde “…….tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir……….ilgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez”

 

İdari şartnamenin 25.1 inci maddesinde “Teklif geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gün olmalıdır” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Bu iki düzenleme birlikte düşünüldüğünde ve ihale tarihinin 07.05.2007 olduğu hesaba katıldığında sunulan geçici teminat mektuplarının 23.07.2007 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin geçici teminat mektubu incelendiğinde ise 30.05.2007 tarihine kadar geçerli olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubu mevzuata uygun bulunmamaktadır.

 

2- İhale onay belgesinde kullanılabilir ödenek tutarının 100.000,00 YTL yaklaşık maliyetin ise 1.174.666,38 YTL olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “…Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. …” hükmü,

 

62 nci maddesinin (a) bendinde , “Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10´undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yapım işleri ihalelerinde idarelerce uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 5 inci maddesinin (a) bendinde ise; “Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin    “Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar” başlıklı beşinci bölümünün “Ödeme yeri ve şartları başlıklı” 46 ncı maddesinin 46.5 nolu bendinde ise ihale konusu iş için planlanan yıllık ödenek dilimlerinin yüzde olarak belirtilmesi gerektiği, ihale konusu işe ait idari şartname incelendiğinde ise idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresinin 360 takvim günü olarak belirtildiği, 46.5 inci maddesinde de iş için planlanan yıllık ödenek dilimlerinin 2007 yılı için %70, 2008 yılı için ise yüzde 30 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca birden fazla yılı kapsayan şikayete konu yapım işinde ilk yıl için öngörülen ödeneğin proje maliyetinin % 10’u olan 117.466,64 YTL’den (1.174.666,38 X 0,1) az olmaması gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede ise ilk yıl için öngörülen ödenek miktarının toplam ödenek miktarının % 70’ i olarak belirlendiği görülmekle birlikte, toplam ödenek miktarı olan 100.000,00 YTL’nin dahi yaklaşık maliyetin % 10’u olan 117.466,64 YTL’yi  karşılamadığı görüldüğünden ihaleye yeterli ödenek olmadan çıkıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul