En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2117
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :42
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2117
Şikayetçi:
 Erdağı İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. Feneryolu Bağdat Caddesi Erdağı Apt. B Blok 141/2 Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kadıköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Hasanpaşa Kurbağalıdere Caddesi 2-4 34722 Kadıköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14880
Başvuruya konu ihale:
 2007/15972 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu ve Pissu Kanalı İnşaatı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 06.03.55.0169/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kadıköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nce 26.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu ve Pissu Kanalı İnşaatı” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Erdağı İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 22.05.2007 tarih ve 14880 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin yapılan tespitler doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yeniden geçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan istekli tarafından yarıdan fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağına ait iş deneyim belgesi sunulduğu, ancak bu kişinin söz konusu şirkette yöneticilik görevi bulunmadığı, imza yetkisi olmadığı, başka şirketlerde de ortaklıkları bulunduğu ve şantiye şefi olarak görev yaptığı dikkate alındığında, bu durumun gerekli yeterliğe sahip olunmadığı halde Kanuna karşı hile yoluyla ihaleye katılımın sağlandığını gösterdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale dokümanında, ihaleye katılım için teklif edilen bedelin %100’ü oranında benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesi sunulması gerektiği, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde A-V Grubu işlerin ihale konusu işe benzer işler olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde A-V Grubu İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri,

 

“1. Kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri

2. Yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesisleri, su isale hatları

3. Su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonları

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”

 

şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale komisyonu kararına göre ihale üzerinde kalan ME-KA İnş. Beton Boru San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin “Taksim-Mecidiyeköy-Maslak Ana Arter ile Yakın Çevresi Düzenleme ve Rehabilitasyon 1. Kısım İnşaatı” işine ilişkin şantiye şefi olarak çalışmış olan İnş. Müh. Bülent ALTINORDU’ya ait iş denetleme belgesi sunulmuştur. Adı geçen isteklinin teklif dosyası kapsamında, söz konusu iş deneyim belgesinin ait olduğu Bülent ALTINORDU’nun isteklide yarıdan fazla hisseye sahip olduğuna ve bu oranın teminat süresince muhafaza edileceğine, belge sahibi adına düzenlenmiş bütün iş deneyim belgelerinin anılan oran muhafaza edildiği sürece sadece bu istekliye kullandırılacağına, başka isteklilere kullandırılmayacağına ilişkin noter onaylı taahhütnamenin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan ME-KA İnş. Beton Boru San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi suretinden, söz konusu şirkette hissedarlar ve hisseleri;

 

Bülent ALTINORDU                          178.500.000.000 TL

Hasan KAZAK                                     45.500.000.000 TL

Yunus KAZAK                                     42.000.000.000 TL

Ömer KAZAK                                     42.000.000.000 TL

Musatafa KAZAK                                 42.000.000.000 TL

 

olup, buna göre Bülent ALTINORDU’nun şirketin %50’sinden fazla hissesine sahip olduğu görülmektedir.

 

Kamu İhale Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10. maddesinde “İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur”

 

Yapım İşleri İhaleleri Yönetmeliğinin “Değerlendirmeye İlişkin Esaslar” başlıklı 55. maddesinin (d) bendinde, “İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece birinde kullanılabilir (Standart Form KİK027.2/Y). Yıllara sari yapım işlerinde idareler, yükleniciden, bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar”

 

Hükümleri bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla, ihale işlem dosyasında yer alan belgelere göre ME-KA İnş. Beton Boru San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye katılım için yarıdan fazla hissesine sahip Bülent ALTINORDU’ya ait iş deneyim belgesinin sunulmasının uygun olduğu,

 

Ayrıca teklif kapsamında iş deneyim belgesi ekinde sunulan hak ediş raporu ve yapılan işler icmaline göre, ihale dokümanında belirtilen benzer iş kapsamındaki iş tutarının, her türlü fiyat farkları hariç, yasal keşif artışı dahil, ihale indirimi yapılmış ve güncellenmiş miktarının teklif edilen fiyatın %100’ünü karşıladığı anlaşıldığından,

 

ME-KA İnş. Beton Boru San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin uygun görülmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhale dokümanında isteklilerin ihaleye katılım için İnşaat Mühendisi ve Harita Mühendisi toplam 2 adet anahtar teknik personele ilişkin belgeleri sunmaları istenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 41. maddesinde, “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalan ME-KA İnş. Beton Boru San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anahtar teknik personel olarak öngörülen İnşaat Mühendisi Bülent ALTINORDU’ya ilişkin meslek odası kayıt belgesi ile diploma sunulmuş olmasına karşın, söz konusu şirketin bünyesinde çalıştığına dair bir belge sunulmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, adı geçen şirket ortağının ayrıca müdürlük görevini yürüttüğüne dair ihale işlem dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmadığından, ME-KA İnş. Beton Boru San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yukarıda yapılan tespitler yürürlükteki mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul