• Karar No: 2007/UY.Z-2118
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :44
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2118
Şikayetçi:
 Nur İnşaat ve San. A.Ş, Mahatma Gandi Cad. No.31 G.O.P/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Botaş Genel Müdürlüğü, Bilkent Plaza A-2 Blok Bilkent /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2004 / 24426
Başvuruya konu ihale:
 2003/80440 İhale Kayıt Numaralı “Nazilli- İzmir Doğalgaz İletim Hattı Projesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 06.00.64.0075/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Botaş Genel Müdürlüğü’nce 22.12.2003 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Nazilli- İzmir Doğalgaz İletim Hattı Projesi ihalesine ilişkin olarak Nur İnşaat ve San A.Ş’nin 29.03.2004 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.04.2004 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.04.2004 tarih ve 24426 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan  tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Başvuru konusu ihaleye verdikleri teklifin en düşük teklif olduğu, ancak 22.12.2003 tarihinde yapılan ihaleden sonra dünya çelik piyasalarında yaşanan olağan dışı ve öngörülemeyen fiyat artışlarının ihaleye verilen tüm teklifleri aşırı düşük hale getirdiği, en düşük teklifi vermiş olduklarından ihale kararı henüz kendilerine bildirilmeden 18.03.2004 tarihinde idareye başvuruda bulundukları, ancak idarenin bu başvuruyu gözardı ederek, 27.03.2004 tarihinde kesinleşen ihale kararı ile ihalenin kendi şirketlerinin üzerinde kaldığının kendilerine bildirildiği, idarenin şikayet başvurusu üzerine ihale sürecini durdurmadığı ve süreci devam ettirdiği, bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olduğu, idarenin çelik fiyatlarında meydana gelen aşırı artışı görmezden gelerek ihale kararını onaylayarak ihale sürecini devam ettirmesinin, ve ihale üzerinde kalan şirketleri sözleşmeye davet etmiş olmasının teklifine bağlı kalmak zorunda kalan yüklenicilerin ya aşırı zarar etmeyi göze alarak taahhüdünü yerine getirmek ya da teminatı gelir kaydedilerek ihalelerden yasaklı hale gelmek gibi bir durumla karşı karşıya bıraktığını,

 

2- İhale kararının ihale yetkilisince 10 iş günü sonra onaylandığı,

 

3- Doğalgaz taşınmasına ilişkin projelerde  işin 47 km.lik kısmın ÇED raporunun hazırlanmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1- Başvuruya konu ihalede, NUR İnş. ve San. A.Ş.’nin 19.04.2005 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayetin 21.04.2004 tarih ve 2004/UK.Z-512 sayılı Kurul kararıyla ehliyet yönünden reddedildiği, daha sonra, NUR İnş. ve San. A.Ş.’nin, 04.06.2004 tarihli dilekçe ile Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu üzere esasın incelendiği ve 05.07.2004 tarih ve 2004/UK.Z-837 sayılı Karar ile “sözleşmeye davet bildirimine istekli tarafından yapılan şikayet başvurusunun reddine dair idarece yapılan işlemin iptaline, teklif geçerlilik süresinin uzatılması yönünde idare tarafından isteklilerden talepte bulunulması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verildiği,

 

            Yine,  NUR İnş. ve San. A.Ş.’nin 10.09.2004 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Kurulun 19.10.2004 tarih ve 2004/UY.Z-1385 sayılı kararı ile idarenin NUR İnş. ve San. A.Ş.’nin sunduğu geçici teminat mektubunun iade edilmemesine ilişkin işleminin iptaline karar verildiği,

 

            İNDET İnş. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Kuruma şikayet başvurusu sonucunda 04.05.2004 tarih ve 2004/AK.Y-2004/78.1 sayılı Kurul Kararı ile ihale sürecinin durdurulduğu, Kuruma yapılan şikayet başvuruları nedeniyle sözleşmenin zamanında imzalanamadığı, İNDET İnş. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusunun 24.05.2004 tarih ve 2004/UK.Z-626 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunmadığına karar verildiği,

 

            Öztaş İnş. Malz. Tic. A.Ş. tarafından 13.04.2005 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kurulun 08.06.2005 tarih ve 2005/M.K.-20 sayılı kararı ile esasın incelenmesine geçildiği ve Kurulun 26.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2465 sayılı Kararı ile          İdarenin başvuru sahibini 14.03.2005 tarihli sözleşmeye davet işleminin iptaline” karar verildiği,

 

Daha sonra yukarıda belirtilen Kurul Kararına karşı açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 12.04.2006 tarih ve E:2005/1866, K:2006/670 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine, anılan kararın uygulanmasını teminen alınan 17.07.2006 tarih ve 2006/M.K.-84 sayılı Kurul Kararı ile; “Ankara 1 inci İdare Mahkemesinin 12.04.2006 tarih ve E:2005/1876, K:2006/670 sayılı Kararına yönelik yeniden karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.

 

Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 12.04.2006 tarih ve E:2005/1866, K:2006/670 sayılı kararın Kurumca temyizi üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 01.12.2006 tarih ve E:2006/3820, K:2006/4549 sayılı Kararı ile, “temyiz isteminin kabulüne, İdare Mahkemesi kararının bozulmasına” karar verilmiştir.

 

Bu kararın uygulanmasını teminen 13.04.2007 tarih ve 2007/MK-48 sayılı Kurul Kararı ile;

            1) Kamu İhale Kurulunun 08.05.2005 tarih ve 2005/M.K.-20 sayılı Kararı ile 26.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2465 sayılı Kararının iptaline,

 

            2) Kamu İhale Kurulunun 21.04.2005 tarih ve 2005/UY.Z-808 sayılı kararı uyarınca;

 

            “1) Şikayetçinin, başvuru konusu ihalede, 4734 sayılı Kanunda öngörülen idari denetim için şikayet başvurusunda bulunabilmesi için zorunlu olan hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmediği anlaşıldığından, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

           2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına”  karar verildiği tespit edilmiştir.

 

Son olarak,  22.04.2004 tarih ve 2004/UK.Z-512 sayılı Kurul Kararına ilişkin Nur İnş. ve San. A. Ş.’nin temyiz başvurusu üzerine Danıştay 13. Dairesinin 11.10.2006 tarih ve E:2006/2334, K:2006/3912 sayılı Kararında özetle; “…ihale üzerinde kalmış olsa da davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının, ileri sürülen iddialar ve ayrıca gerekiyorsa iddialardan bağımsız olarak incelenmesi gerekirken, hukuken korunması gereken bir hakkının bulunmadığı nedeniyle ehliyet yönünden reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki  isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle,

 

Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine” karar  verildiği, anılan Danıştay Kararının uygulanmasının sağlanması için Kurulca 21.05.2007 tarih ve 2007/M.K.-55 nolu Karar ile;

 

                “1- Kamu İhale Kurulunun 22.04.2004 tarih ve 2004/Uk.Z-512 sayılı kararının iptaline,

 

                  2- Anılan mahkeme kararında yer verilen gerekçeler doğrultusunda başvurunun itirazen şikayet olarak incelenmesine”  karar verilmiştir.

 

            Bu karar üzerine ihaleyi yapan idareden 23.05.2007 tarihli yazı ile “ Nazilli – İzmir Doğal Gaz İletim Hattı Projesi” ile ilgili olarak 08.06.2005 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlemlere ait belge ve bilgiler istenilmiş olup, idarenin gönderdiği 25.05.2007 yazı ekinde Ankara 1. İdare Mah. 2004/2441E. sayılı kararının gönderildiği, ihalenin akibeti konusunda bir bilgiye yer verilmediği, 14.06.2007 tarihli yazı ile idareden bu konuda tekrar bilgi istenilmesi üzerine, 19.06.2007 tarihli yazı ekinde gönderilen belge ve bilgilerden başvuruya konu ihalenin 14.03.2006 tarihli karar ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 44. maddesine istinaden iptal  edildiği  anlaşılmıştır.

 

            Yapılan incelemede, başvuru sahibinin, idarece yaklaşık maliyeti   55.000.000.-ABD Doları olarak belirlenen ihaleye 46.260.000. ABD Doları teklif verdiği, ihale komisyonu tarafından 08.03.2004 tarihli ihale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak başvuru sahibi isteklinin teklifinin tespit edildiği, bu arada başvuru sahibi isteklinin 18.03.2004 tarihli yazı ile ihale tarihinden o tarihe kadar dünya çelik piyasalarında yaşanan gelişmeler neticesinde ihale tarihinde çeliğin tonu 435 ABD Doları iken bu fiyatın 23.02.2004 tarihinde 575 ABD Doları olduğu, ihale konusu işin %72 sini çelik boru bedelinin oluşturduğu ve döviz bazındaki ihalelerde fiyat farkı verilmeyeceği göz önüne alındığında, sözleşme yapılmadan bu durumun idarece göz önüne alınarak “mücbir sebep olarak değerlendirilmesi gerektiği hususlarının   idareye bildirildiği,

 

            Başvuru sahibinin 29.03.2004 tarihli yazısı ile ise, 23.03.2004 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin kendileri üzerine bırakıldığının kendilerine bildirildiği, bu durumda, tekliflerinin aşırı düşük hale geldiği dikkate alınarak ve 4734 sayılı Kanunun 37 nci ve 38 inci maddeleri gereğince  “İDY 300 nolu çelik boru temini” iş kaleminin sorgulanması gerektiğinin idareye bildirildiği,

 

            Ancak idarenin 05.04.2004 tarihli yazısı ile şikayet başvurusunu reddederek ihaleye devam edilmesi yönünde karar alındığını başvuru sahibine bildirdiği ve 07.04.2004 tarihinde sözleşmeye davet ettiği, bunun üzerine Kurum kayıtlarına 19.04.2004 tarihinde alınan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalede teklif fiyatlarının 46.260.000 ABD Doları 68.750.000. ABD Doları arasında olduğu, söz konusu ihalede teklif geçerlilik süresinin 150 gün olduğu ve 4734 sayılı Kanun gereği  bir defaya mahsus idarenin bu süre kadar uzatmayı talep edebileceği, işin süresinin yer tesliminden itibaren 28 ay olduğu ve  4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği  müdebbir istekli tarafından tekliflerinin ihale konusu işe ait dokümanın iyi inceleyerek ve her türlü ihtimali göz önüne alarak ve öngörülü hazırlanması gerektiği ve sözleşme şartlarının anılan Kanunda belirtilen durumlar dışında değiştirilemeyecek olduğu göz önüne alındığında, ayrıca çelik fiyatlarının artışı söz konusu olduğu gibi düşmesi de mümkün olduğundan bu konunun idarece mücbir sebep olarak belirlenmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

            Ayrıca, ihalenin yapıldığı tarih itibariyle 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 23.06.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XI uncu bölümünün Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesine ilişkin F maddesinde, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif değerlendirmesini hangi esas ve usuller çerçevesinde uygulayacaklarına ve aşırı düşük teklife ilişkin sınır değerin nasıl tespit edileceğine ilişkin hükümlerle henüz idarelere,sınır değer tespiti ve bu sınır değer altındaki tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması zorunluluğu getirilmediğinden, bir teklifin aşırı düşük olup olmadığı hususunun ihale komisyonunun takdirinde olduğu ve idarece başvuru sahibi isteklinin teklifi idarece aşırı düşük  bulunmadığından 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince sorgulama yapılmamış olması mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.         

 

2- Başvuru sahibinin, ihale kararının ihale yetkilisince 10 iş günü sonra onaylandığı yönündeki iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede, 08.03.2004 tarihli ihale komisyon kararının Genel Müdür tarafından aynı tarihte onaylandığı ancak ihaleyi yapan idarenin idari yapısı gereğince, söz konusu kararın Yönetim Kuruluna sunulması gerektiğinden bu sürenin uzadığı, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yer aldığı üzere, ihale yetkilisinin karar tarihini izleyen en geç beş günü içinde ihale kararını onaylanacağı hükmünde yer alan sürenin disipliner bir süre olduğu düşünüldüğünden bu hususun  ihalenin esasını etkileyecek bir husus değildir.

 

3- Doğalgaz taşınmasına ilişkin projelerde  işin 47 km.lik kısmın ÇED raporunun hazırlanmadığı iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

İdareden temin edilen 24.08.2000  tarihli yazıdan  doğalgaz boru hatlarının içerisinden geçeceği Konya- Afyon – Denizli – Aydın - İzmir İllerine ait  Nihai Çed Raporunun 10.08.2000 tarihinde Çevre Bakanlığına sunulmuş olduğu ve ön görülen şartların yerine getirilmesi halinde ÇED Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olum Kararı” verildiği,  görüldüğünden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul