• Karar No: 2007/UY.Z-2119
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :79
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2119
Şikayetçi:
 Bahri ZAVALSIZ, Düz Mah. Sırrıpaşa Cad. No:43/1 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Bucak Mah. İbni Sina Cad. No:18 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 15955
Başvuruya konu ihale:
 2007/43449 İhale Kayıt Numaralı “Ordu Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ile Doğumevi ve Verem Savaş Dispanseri Hizmet Binaları Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 06.03.96.0194/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ordu Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ile Doğumevi ve Verem Savaş Dispanseri Hizmet Binaları Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bahri ZAVALSIZ’ın 18.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.06.2007 tarih ve 15955 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin 03.05.2007 onay tarihli ihalenin iptaline yönelik işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece kamu yararı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, ihale komisyonunun 01.05.2007 tarihli kararı ile, ihalenin başvuru sahibi istekli üzerinde bırakıldığı, ihale kararının onaylanmak üzere ihale yetkilisine sunulduğu, ancak ihale yetkilisince 03.05.2007 tarihinde; “Kamu yararı gözetilerek ihalenin yeniden yapılması uygun olacaktır.” gerekçesiyle ihale kararının onaylanmadığı ve 03.05.2007 tarihli yazılarla iptal kararının tüm isteklilere bildirildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin idareye şikayeti üzerine idarece verilen cevapta; idarelerince 2007 yılında yapılan yapım ve onarım ihalelerinde ortalama %20,53 tenzilat oranı olmasına karşın bu ihalede %1,52 tenzilat yapıldığı, 6 firmanın doküman satın aldığı ancak 3 firmanın ihaleye teklif verdiği, yaklaşık maliyet ve teklif bedelleri birlikte değerlendirildiğinde rekabet ortamının sağlanamadığı, kamu yararı gözetilerek ihalenin yeniden yapılmasının uygun olacağı düşüncesi ile ihale kararının uygun görülmeyerek ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü bulunmaktadır.Anılan hüküm uyarınca, ihale yetkilisine tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olması gerekmektedir.

 

           İhaleye teklif veren üç istekliden ikisinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu, açık ihale usulüne göre yapılan bir ihalede rekabetin gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun ihaleye katılan istekli sayısına veya isteklilerin yaklaşık maliyetin ne kadar altında teklif verdiklerine bağlı olmadığı ve idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin doğruluğunun irdelenmesi gerektiği dikkate alındığında, ihalenin iptaline yönelik idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

           İdarenin kamu yararı ve hizmet gereklerini gözetmek suretiyle varsa başka nedenlerle ihaleyi iptal yetkisi bulunmakla birlikte; ihalenin “Kamu yararı gözetilerek ihalenin yeniden yapılması uygun olacaktır.” şeklinde hukuki dayanaktan yoksun bir gerekçe ile iptali işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptaline yönelik idarenin 03.05.2007 tarihli işleminin  iptal edilerek, iptal öncesindeki işlemlere kalındığı yerden mevzuata uygun şekilde devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin 03.05.2007 onay tarihli ihalenin iptaline yönelik işleminin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Ordu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan 2007/43449 İKN´li “Ordu Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ile Doğumevi ve Verem Savaş Dispanseri Hizmet Binaları Çevre Düzenlemesi” ihalesinin idarece iptaline ilişkin olarak yapılan başvuru neticesinde; ihale komisyon kararı incelendiğinde iki komisyon üyesinin “ihalede rekabetin oluşmadığı” kanaatiyle karşı görüş belirttikleri; ayrıca, idarece başvuru sahibinin şikayet başvurusuna verilen cevapta, idarelerince 2007 yılında yapılan yapım ve onarım ihalelerinde ortalama %20,53 tenzilat oranı olmasına karşın bu ihalede %1,52 tenzilat yapıldığı, 6 firmanın doküman satın aldığı ancak 3 firmanın ihaleye teklif verdiği, yaklaşık maliyet ve teklif bedelleri birlikte değerlendirildiğinde rekabet ortamının sağlanamadığı, başvuru konusu ihalenin ihale yetkilisi tarafından “Kamu yararı gözetilerek ihalenin yeniden yapılması uygun olacaktır.” gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olduğu; kamu yararı gözetilerek ihalenin yeniden yapılmasının uygun olacağı bu sebeple; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle söz konusu karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

Hasan GÜL

Başkan

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul