• Karar No: 2007/UY.Z-2120
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :80
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2120
Şikayetçi:
 Bulut İnşaat İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti, Eski Van Caddesi Nu: 196 AĞRI
 İhaleyi yapan idare:
 Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ulaşım San. ve Tic. A.Ş, Eski Edirne Asfaltı Metris Cezaevi Karşısı Nu: 1 34150 küçükköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15324
Başvuruya konu ihale:
 2007/34594 İhale Kayıt Numaralı “Ağrı-Patnos İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 06.03.76.0019/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ulaşım San. ve Tic. AŞ. tarafından 19.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ağrı-Patnos İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri” ihalesine ilişkin olarak Bulut İnşaat İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 10.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.05.2007 tarih ve 15324 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece tekliflerinin ekinde faturaların/proforma faturaların eksik olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Kesinleşen ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içerisinde isteklilere bildirilmesi gerekirken idarece 8. gün postaya verilmesinin idari şartnamenin 39.1 maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; şikayete konu ihalenin idari Şartnamesinin 7.1/m. maddesinde, bu şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgelerin isteklilerce (yeterlik kriteri olarak teklifleriyle birlikte) sunulması gerektiği yönünde düzenleme yer almaktadır.

 

Aynı şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59.1 maddesinde ise; aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerin teklifleri ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarları ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren “proforma fatura veya teklif mektupları”nı, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar ile genel giderler, sözleşme giderleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermelerinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Buna karşılık Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında; aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun “analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli”nin; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlerin istenebileceği yönünde hükmü yer almaktadır.

 

Görüldüğü üzere, idari Şartnamesinin 7.1/m. maddesinde yapılan düzenlemede Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasına atıf yapılarak bu hüküm gereğince istenebilecek belgeler sadece “analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli” olması gerekirken, “Diğer Hususlar” başlıklı 59.1 maddesinde idarece bu hüküm aşılarak, -ancak aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilerin tekliflerini açıklarken kullanabilecekleri- “proforma fatura veya teklif mektupları”nın tekliflerle birlikte sunulmasının istenemeyeceği açıktır.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasında, idari şartnamenin 7.1/m maddesi gereği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen ve idari şartnamenin 59.1 maddesinde istenilen belgelerden “analizleri” sunduğu, ancak bu yönetmelik hükmü hilafına düzenlenerek aynı maddede (59.1) istenen “proforma faturaları” vermediği gerekçesiyle idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, isteklilerden tekliflerle birlikte sunulması gerekmeyen (ancak teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin açıklama yaparken tekliflerini makul bir zemine oturtabilmek adına –isterlerse- kullanabilecekleri) proforma faturaları tekliflerle birlikte sunmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde ihale sonucunun, ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği yönünde hüküm bulunmaktadır.

 

Buna karşılık kesinleşen ihale kararının isteklilere gönderildiği yazıda ihale kararının 26.04.2007 tarihinde onaylandığı halde karar mektubunun 04.05.2007 tarihinde postaya verildiği dolayısıyla idarece yukarıda yer verilen Kanun hükmünün ihlal edildiği anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüş olup, söz konusu aykırılığın ihalenin sürecine ve sonucuna bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu ihaleye teklif sunan isteklilerden Aksa Yapı Taah. Eğit. Tic. Ltd. Şti’nin teklifi de -Proforma faturaları teklifiyle birlikte sunmadığı ve teklif fiyatının yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde olduğu gerekçeleriyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, idarenin bu isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasının sebeplerinden birincisi başvuru sahibinde olduğu ve yukarıda belirtildiği üzere, isteklilerden teklifleriyle birlikte sunulması gerekmeyen (ancak teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin açıklama yaparken tekliflerini makul bir zemine oturtabilmek adına –isterlerse- kullanabilecekleri) proforma faturaları teklifiyle birlikte sunmadığı gerekçesiyle Aksa Yapı Taah. Eğit. Tic. Ltd. Şti’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

 

Aynı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının sebeplerinden bir diğeri olan, “teklif fiyatının yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde olduğu” yönündeki gerekçenin de Kamu İhale Genel Tebliği açısından irdelenmesi sonucunda; Söz konusu Tebliğin yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesiyle ilgili bölümünde, ihale komisyonunun, bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra; yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, (yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40’ın altındaki) teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulacağı ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde edeceği, ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulacağı ve bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit edeceği ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği yönünde düzenleme yer almaktadır. Bu düzenlemeden açıkça anlaşıldığı üzere, teklif fiyatı yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki tekliflerin, sınır değerin tespiti amacıyla yapılan hesaplamalarda dikkate alınmaması öngörülmüş, bu tekliflerin ihalede değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin herhangi bir hüküm getirilmemiştir. Bu sebeple anılan isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı açıktır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak aşırı düşük teklif sınır değerinin yeniden tespit edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul