En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2121
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :98
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2121
Şikayetçi:
 Yüzücü İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Mansuroğlu Mahallesi 273/6 Sokak Nazife Hanım Apt. No:8 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bornova Belediyesi Başkanlığı, Fevzi Çakmak Caddesi No:38 35040 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 14006
Başvuruya konu ihale:
 2007/20531 İKN|li “Bornova İnönü Mahallesi Ersoy Caddesi Parkı ve Osmangazi Mahallesi 567/1 Sokak Parklarının Yapımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 06.0342.0085/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bornova Belediyesi’nce 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bornova İnönü Mahallesi Ersoy Caddesi Parkı ve Osmangazi Mahallesi 567/1 Sokak Parklarının Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Yüzücü İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 14006 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 20.03.2007 tarihinde Bornova Belediye Başkanlığı tarafından ihale edilen “Bornova İnönü Mahallesi Ersoy Caddesi Parkı ve Osmangazi Mahallesi 567.1 Sokak Parklarının Yapımı” işine ilişkin olarak idarenin 29.03.2007 tarihli kesinleşen ihale komisyon kararında ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığının belirtildiği, bu karara karşı Mesel İnş.-Kubilay Başkonuş tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu firmanın şikayet başvurusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifindeki metrajlarının doğru olarak hesaplanmadığı, tekliflerinin gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı iddialarında bulunulduğu, bu başvuru üzerine idarenin yaptığı değerlendirme sonucunda idarece şikayet sahibinin haklı bulunduğu ve firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığı, verilen kararın şaibeli ve haksız bir karar olduğu, zira firmalarının metrajlarından Mesel İnş.-Kubilay Başkonuş’un haberdar olmasının normal koşullarda mümkün olmadığı, daha önce aynı idare tarafından yapılan ihalelerde ihale üzerinde bırakılan istekli ile idarenin metrajlarının birebir örtüşmesi gereğinin aranmadığı, ihalenin üzerinde bırakıldığı istekli ile firmaları arasında 12.000,00 YTL.’lık bir fiyat farkı olduğu, idarenin zarara uğratıldığı, tekliflerinin gerekli çalışmalar yapılarak ve piyasa rayiçlerine uygun olarak hazırlandığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Bornova Belediyesi tarafından “Bornova İnönü Mahallesi Ersoy Caddesi Parkı ve Osmangazi Mahallesi 567/1 Sokak Parklarının Yapımı” İşinin 20.03.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye ilişkin 12 adet ihale dokümanının satın alındığı, 8 istekli tarafından teklif verildiği belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda, ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğunun tespit edildiği, hazır bulunanlar önünde teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı, teklif mektubu ve geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığının kontrolünün yapıldığı, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının kontrol edildiği, teklif fiyatlarının açıklandığı ve ilk oturumun kapatıldığı  anlaşılmıştır.

 

Daha sonra ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; VYK İnş. Taah. Haf. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında idari şartnamenin VI. Diğer Hususlar kısmında istenen metraj listelerinin sunulmaması nedeniyle, BAL-KOM İnş. Tur. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ilk olarak 28.03.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin YÜZÜCÜ İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

  

Söz konusu ihale kararının isteklilere 29.03.2007 tarihli yazı ile bildirimi üzerine, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi konumunda olan MESEL İnş. Kubilay Başkonuş 06.04.2007 tarihli dilekçe ile; ihale komisyonu tarafından YÜZÜCÜ İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve sorgulamasının yapıldığı, söz konusu isteklinin teklifinin piyasa rayiçlerine uygun olmadığı, ayrıca metrajlarının doğru olarak hesaplanmadığı, aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmemesi iddialarıyla idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur. İdareye yapılan başvuru üzerine idarece raportör tayin edildiği ve raportörün raporunda ihale üzerinde bırakılan YÜZÜCÜ İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde metrajların eksik hesaplandığı ayrıca aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen açıklamaların yetersiz olduğunun belirtilmesi üzerine idarenin başvuruyu haklı bulduğu ve düzeltici işlem kararı aldığı belirlenmiştir.

 

Bunun üzerine ihale komisyonunun 16.04.2007 tarihli kararı ile YÜZÜCÜ İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilmeyerek söz konusu istekli değerlendirme dışı bırakılmış ve MESEL İnş. Kubilay Başkonuş ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet dilekçesinde; idarenin firmalarından daha yüksek teklif veren bir istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı, MESEL İnş. Kubilay Başkonuş’un firmalarının metrajlarından haberdar olmaması gerektiği, aşırı düşük teklif açıklamalarında idarece istenen tekliflerinin detayına ilişkin istenen belgelerin sunulduğu, tekliflerinin piyasa rayiçlerine uygun olduğu iddia edilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; teklifleri geçerli olduğu belirlenen 6 isteklinin teklif fiyatları esas alınarak Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen usule uygun olarak sınır değerin belirlendiği ve idarenin 22.03.2007 tarihli yazısı ile, teklifi belirlenen bu sınır değerin altında bulunan  başvuru sahibinin tekliflerinin detayına ilişkin belge ve bilgileri sunmasının istendiği görülmüştür.

Başvuru sahibi tekliflerinin detayına ilişkin belge ve bilgileri 26.03.2007 tarihli dilekçe ekinde süresi içerisinde idareye sunmuştur. Başvuru sahibi tarafından söz konusu dilekçe ekinde, maliyet analizlerinin ve proforma faturaların sunulduğu belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye başvuru üzerine idarenin 04.05.2007 tarihli yazı ile şikayet başvurusuna cevap verdiği görülmüştür. İdarenin cevap yazısında; “ itirazın incelenmesi için görevlendirilen raportörün yaptığı incelemede MESEL İnş. Kubilay Başkonuş’un itirazının haklı olduğu, YÜZÜCÜ İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifine ilişkin belgeleri arasında maliyeti yüksek olan harpuşta yapılması, derz yapımı kalemlerinin bulunmadığı, ayrıca kayrak taşı kaplama temin ve döşenmesi, bitkisel toprak serilmesi, taş duvar yapılması , BS 20 beton, düz kalıp yapılması, çeşitli demir işleri, kilit parke temini ve döşenmesi, 63HDPE 10 atm boru, nipel Ø32 kaplin körtapa, 32x32 kaplin dirsek, 32x32x32 kaplin Te, 32x1” Gpriz kolye, 2x4 mm2 NYY kablo, 2x6 mm2  NYY kablo, 50 mm2 PE boru 6 atü, 16 A kantaktör, 16 A anahtarlı sigorta, 150 w metal halide, 6 amper anahtarlı sigorta gibi iş kalemlerinin de miktarlarının  düşük olduğu tespit edilmiştir.”  ifade edilmiştir.    

 

            İdarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında belirtilen hususlar, başvuru sahibinin teklifi ile aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesi aşamasında sunduğu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; İdarenin düzenlemiş olduğu teknik şartnamelerde istenen Q32 kaplin körtapa, 32x32 kaplin dirsek, 32x32x32 kaplin Te, 32x1” G priz kolye,50 mm2 PE boru 6 atü, 63 HDPE 10 atm boru,150 W Metal Halide, 16 A kontaktör,16 A ve 6 A anahtarlı sigortalara ilişkin maliyetin Yüzücü İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük sorgulamasındaki birim fiyat analizlerinde belirtilmediği görülmüştür.

 

İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesaplama çalışmasında toplam yaklaşık maliyetin % 7’si gibi bir oranını  harpuşta ve derz yapılması kaleminin oluşturduğu görülmüştür. Başvuru sahibinin sunduğu açıklamalarda ise, harpuşta ve derz yapımının ocaktaşı ile 200 Dozlu taşduvar yapılması kalemine dahil edildiği belirtilmekle birlikte, söz konusu iş kalemine ilişkin analizlerde ne derz yapımına ne de harpuşta yapımına yer verilmediği belirlendiğinden idarenin bu yönde yaptığı tespit de yerinde bulunmuştur.

 

Söz konusu işin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği göz önüne alındığında, idarenin metrajlarıyla isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesi beklenmemekle birlikte, uygulama projelerinin isteklilere verildiği göz önüne alındığında maliyeti etkileyecek bir metraj farkının da olmaması gerekmektedir. Ancak başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının zaten yukarıda belirtilen tespitler nedeniyle uygun olmadığı belirlendiğinden, metrajlarının idareyle aynı olması durumunda bile açıklamalarının kabul edilmemesi gerekmektedir.     

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde,  idarece başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek anılan isteklinin  değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin mevzuat hükümlerine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği
ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul